Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004.(IV.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat nyugdíjas köztisztviselőinek és közalkalmazottainak kedvezményes étkeztetéséről

Hatályos: 2016. 04. 01

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat szerveitől és intézményeitől (a továbbiakban: önkormányzat) nyugdíjállományba került munkavállalók kedvezményes étkeztetése tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

1.§  1. Kedvezményes étkeztetésben részesülnek mindazok a köztisztviselők és közalkalmazottak, akik munkaviszonya
  1. öregségi nyugdíj,
  2. rokkantsági nyugdíj,
  3. baleseti rokkantsági nyugdíj megállapítása folytán szűnt meg, illetőleg
  4. az a személy, akit az a) – c) pontokban felsorolt munkavállaló után özvegyi nyugdíj illet meg.


  1. Kedvezményes étkeztetés illeti meg az (1) bekezdés a) – c) pontjában felsorolt jogosulttal közös háztartásban élő házastársát, vagy élettársát is.

2.§  1. A kedvezményes étkeztetést – napi egy alkalommal - az önkormányzat napközi otthonos óvodája szolgáltatja.


  1. A kedvezményes étkeztetés térítési díja a helyben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) Kt. rendelet  mellékletében meghatározott „Intézményi térítési díj” mindenkori összegének 60 %-a.

3.§  1. Ez a rendelet 2004. május 1-én lép hatályba.