Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2001.(XI.29.) önkormányzati rendelete

a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2019. 04. 01

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. evi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I.    fejezet
Altalános rendelkezések
1.   §


(1)    A rendelet hatálya Rábapatona Község közigazgatási területén lévő köztemető, valamint ezek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos tevékenységet végző összes jogi és magánszemélyre terjed ki.
(2)    Az Önkormányzat kezelésében lévő köztemető Rábapatonán az István utcában van
(3)    A kezelő által biztosítottak

a)    ravatalozó és technikai berendezései,
b)    halott hűtő,
c)    közlekedő utak, parkolók,
d)    közművek (víz, villany)
e)    hulladékgyűjtő edényzetek,
f)    temetési helynek megfelelő terület,
g)    a temető kerítése, mint meglévő létesítmények.

2.   §


E rendelet alkalmazásában
a)    köztemető: az Önkormányzat kezelésében lévő temető
b)    kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége.

II.       fejezet 
A temetési helyek kialakításának szabályai
3.   §


(1)    Temetkezésre szolgáló temetési helyek:


a)    egyes sírhely,
b)    kettes sírhely,
c)    sírbolt,(2)    A sírhelyek méretei:


    Hossza    szélessége


a)    felnőtt egyes sírhely                     210 cm    90 cm
b)    felnőtt kettes sírhely                     210 cm   190 cm
c)    gyermek sírhely (10 éves korig)     130 cm    60 cm
d)    urna földbetemetése                       60 cm    40 cm


(3)    A sírgödör mélysége 200 cm; a sírdomb magassága 30 cm, felhantolása nem kötelező.


(4)    A sírbolt méretei:


a)    mélysége:       190 cm
b)    belső hossza:  220-250 cm
c)    szélessége:     150 cm (2 holttest esetén)
                             250 cm (4 holttest esetén)

4.  §


(1)    Síremlék létesítése csak a köztemető kezelőjének engedélye és nyilvántartásba vétele után engedélyezett.


(2)    A síremlék maximális magassága a csatlakozó terepszinttől 1,8 m. Magasabb síremlék csak a tulajdonos és az üzemeltető közös engedélyével létesíthető.


(3)    A síremlékek gondozásáról, esetleges helyreállításáról a létesítő, vagy örököse saját költségén köteles gondoskodni.


(4)    Az egy éven át gondozatlan sírhalmokat - felhívás eredménytelensége esetén - a fejfa (feliratos rész meghagyása mellett az üzemeltető elegyengeti és fűvel beveti. Az ezzel kapcsolatos költséget az üzemeltető a létesítőtől (örököstől) vagy a sírhely megváltójától igényelheti.


(5)    A már felállított síremlékeket a rendelkezésre jogosult csak az üzemeltető engedélyével távolíthatja el.


(6)    Sírbolt csak érvényes építési engedély, valamint a köztemető kezelőjének hozzájárulásával létesíthető.

5.    §


(1)    A sírhelysorokban a temetkezés az elhalálozás sorrendjében történhet, ennek érdekében a temetkezési szolgáltató egyezteti a temetkezések idejét az üzemeltetővel.


(2)    A köztemetőben az újonnan létesített felnőtt sírhelyek között 60 cm távolságot, míg a gyermek sírok között 50 cm távolságot biztosítani kell. Az új sírhelytáblák között minimum 2,2 m széles közlekedési utat kell elhagyni.

6.    §


(1)    A köztemetőkben lévő katonasíroknak, hősi temetkezési helyeknek, valamint a kegyeleti emlékhelyeknek lejárati ideje nincs.


(2)    A köztemető üzemeltetője köteles a tulajdonos által meghatározott helyen díszsírhelyeket, sírhelyet fenntartani. 

 
(3)  A köztemetők üzemeltetője köteles a pelínatáris halottak és a csonkolt     emberi szervek számára a köztemetőben temetkezési helyet     fenntartani.


(3)    A köztemető üzemeltetője köteles a köztemetőben a hamvak szétszórására alkalmas helyet biztosítani.

III.      fejezet
Temetési hely feletti rendelkezési iog szabályai
7.   §


(1)      A sírhely használati - lejárati ideje


a)    egyes sírhely esetén   25 év
b)    kettes sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától     számított     25 év
c)    sírbolt esetén    60 év

8.   §


(1)    Ha a kettős sírhely megváltásától számított 25 éven belül a második temetésre nem kerül sor, a két sírhely használati jogát az első 25 év leteltétől számítva csak újra megváltással lehet fenntartani.


(2)    A kettős sírhelyű parcellában lehetőség van a temetett sir mellett még egy temetési hely (fenntartott sírhely) megváltására.


(3) A köztemető üzemeltetője felajánlás esetében a megváltott, de igénybe nem vett sírhelyet köteles a sírhellyel rendelkezni jogosulttól, visszaváltam. A sírhely újraértékesítését követően a 20 % kezelési és az igénybe nem vett használati időre eső összeg levonása után - 30 napon belül - a megváltási összeget vissza kell fizetni.

9.  §


(1)    A sírbolt (kripta) újbóli megváltására a köztemetők üzemeltetőjének engedélyével van lehetőség.


(2)    A sírbolt feletti rendelkezési jogot csak a létesítő, illetve annak örököse     gyakorolhatja.


(3)    A sírboltba, való temetkezési jogot a létesítő köteles azt az üzemeltetőnél elhelyezett sírbolt könyvbe bejegyeztetni.


(4)    Ha a létesítő a temetkezésről nem intézkedett, a sírboltba csak egyeneságbeli rokon és annak hozzátartozója (a Ptk. 685. § b) pontja alapján) temethető.


(5)    A sírbolt létesítőjének azt kel! tekintetni, aki azt felépítette és minőségét a sírbolt könyvbe feljegyeztette.

10. §


(1)    A temetési helyek használatáért az 1. számú mellékletben meghatározott megváltási díjat kell fizetni.


(2)    A megváltási díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően egy összegben kell megfizetni


(3)    A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, újra váltáskor a sir felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni.


(4)    Az e rendeletben szabályozott díjak emelését a köztemető üzemeltetője minden év január 3 l-ig kezdeményezheti.

IV.      fejezet 
Temetési szabályok
11. §


(1)
    A temetés hamvasztással,   vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi     vagy világi szertartás keretében.


(2) Az egyes sírhelyekbe általában egy, a kettős sírhelyekbe két felnőtt koporsó helyezhető el. Gyermeksírba 10 éven aluli gyermek temethető, ha a koporsó mérete a 120 cm-t nem haladja meg.

(3) A temetés módjára és helyére, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett rendelkezése, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó

12.    §


(1)    A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani a halottvizsgáló engedélye esetén. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.


(2)    A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.

13.        §


(1)    A rátemetés a 25 év porladási idő előtti temetkezés. Rátemetés egyes és kettes sírhelyre csak olyan esetben végezhető, ahol a második koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységre kerüljön.


(2)    Rátemetésre vonatkozó engedély csak abban az esetben adható, ha a sírhelytáblát még nem zárták le.


(3)    Betemetett gyermeksírba a sir mélyítése mellett - díjfizetés ellenében - még egy 10 éven aluli gyermek koporsója rátemethető.


(4)    Urnát sírhelybe és sírboltba, sírnyitási engedély nélkül is lehet a 11. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint elhelyezni, de a rátemetés a használati időt nem hosszabbítja meg.


(5)    Betemetett egyes felnőtt sírba 2 urna, kettős felnőtt sírba 2-2 urna, gyermeksírba 1 urna rátemethető. Az üres sírhelynél az engedélyezett urnaszám az előző kétszerese. Az urnát úgy kell elhelyezni, hogy a talajszinttől legalább 0,5 m mélyre kerüljön.


(6)    Rátemetés, illetve mellétemetés esetén a balesetek elkerülése végett a síremléket a temettetőnek le kell bontania és újra fel lehet állítania.

V.        fejezet
A temetők fenntartása, üzemeltetése
14.    §


(1) A köztemető építési és felújítási feladatairól a kezelő gondoskodik. A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.


(2)    A köztemető fenntartásáról, üzemeltetéséről a köztemető kezelője kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a „Jószív" Temetkezési Kft. Győr, Szauter út 1-3. (Képviseli: dr. Ladocsy Géza ügyvezető igazgató),.(továbbiakban: üzemeltető) keresztül gondoskodik.


(3)    A köztemetők ellenőrzését Rábapatona Község Jegyzője látja el.

15.        §


(1)    A köztemető karbantartására és üzemeltetésére irányuló tevékenységet csak a köztemető üzemeltetője végezhet. Annak során az Önkormányzat érdekében, annak megbízásából jár el.


(2)    Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal.


(3)    A köztemetőt üzemeltető köteles a nyitvatartási időt, a temető térképét a temető rendjét szabályozó hirdetményeket a bejáratnál, jól látható helyen kifüggeszteni.


(4)    A temetőben fa ültetése - az üzemeltetőn kívül - csak az üzemeltető hozzájárulásával engedélyezhető. Az ültetésnél az örökzöld és a kis lombkoronájú fafajták elsőbbségét biztosítani kell.

16.        §


(1)    A temető üzemeltetője a nyilvántartó könyv, a sírbolt könyv vezetése mellett köteles urna könyvet és betűsoros névmutatót vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza.


(2)    A nyilvántartásnak az 1999. évi XLIII. törvény 18. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címet, illetve csatolni kell a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát.


(3)    A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.


(4)    Urna kiadása esetén az átvétel igazolása, illetőleg e körülmények nyilvántartásba való feljegyzése az üzemeltető feladata.


(5)    A köztemetők üzemeltetője köteles a nyilvántartó könyvvel összhangban temetőtérképet vezetni. A temetési rend megváltoztatása, a temetőtérkép módosítása csak a kezelő hozzájárulásával történhet.


(6)    A temetői nyilvántartásokat a temető fennállásáig meg kell őrizni. Azt követően azokat a területileg illetékes levéltárnak kell átadni.

VI.      fejezet 

A temetők rendje
17.    §


(1)    A köztemető nyitvatartási ideje:    április 1-október 31.              07.00- 19,00
                                                         november 1-március 31.        07.30 - 17.00

       Halottak napja alkalmával a temető egész nap nyitva tart.


(2)    A köztemetőben a járműforgalom - kivéve a köztemetők fenntartását és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járműveket - tilos.


(3)    A köztemetőben mindenki köteles a helynek, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsítani.


(4)    A köztemető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.


(5)    Kutyát - kivéve vakvezető kutyát, illetve a köztemetők őrzését szolgáló kutyát - vagy egyéb más állatot a köztemető területére bevinni tilos.


(6)    A köztemetőben csak a sírok, síremlékek, sírboltok díszítésére szolgáló olyan tárgyak helyezhetők el, melyek mérete s sírhely méretét nem haladja meg.


(7)    Egyéb tárgyak elhelyezéséhez az üzemeltető írásos engedélye szükséges. Az engedély nélkül elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat az üzemeltető jogosult eltávolítani.

18.    §


(1)    Szemetet csak az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad elhelyezni. A hulladékgyűjtő edények kiürítéséről, a hulladék kezeléséről a köztemető üzemeltetője gondoskodik.


(2)    A köztemetőben kegyeleti gyertyát, mécsest legkésőbb a köztemető zárása előtt fél órával szabad meggyújtani. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket ennek kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest meggyújtotta.


(3)    Tilos a köztemetőben lévő sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, fákat, bokrokat, tájékoztató táblákat, épületeket, illetve bármilyen ott elhelyezett tárgyat megrongálni, beszennyezni, a sírok díszítésére szolgáló virágokat letépni, eltávolítani, illetéktelenül elvinni, a köztemetőből kivinni.


(4)    A sírok, síremlékek közötti terület gondozása 20 cm szélességben az örökös -rendelkezni jogosult - kötelessége.


(5)    A köztemető területén a sírok gondozása kivételével a talajt és a gyepet az üzemeltető engedélye nélkül felásni, elszállítani, azt sírhantolásra használni tilos.

19. §


(1)    A köztemető területére csak kész síremlék, vagy sírbolt építéséhez szükséges építőanyag vihető be. A tárolt anyag az utak forgalmát, a szomszédos sírok megközelíthetőségét nem zavarhatja.


(2)    Az építkezéssel járó törmelék, hulladék elszállíttatása az építtető feladata. Ha az elszállításról a létesítő 8 napon belül nem gondoskodik, az ő költségére az üzemeltető elszállíttathatja.


(3)    A temetések vagy javítások alkalmával megbontott síremlékeket, sírboltokat 1 hónapon belül eredeti állapotába kell visszaállítani.


(4)    Üzletszerű tevékenység - mely kizárólag síremlék kiszállítása, állítása, szétszedése, javítása, összerakása, tisztítása lehet - az üzemeltetőnél tett bejelentést követően a 2. Számú mellékletben meghatározott díjak megfizetése után végezhető.

VII.     fejezet
A köztemető lezárása, megszűntetése, lezárt temető kiürítése, hasznosítása
20.    §


(1)    A köztemető lezárásáról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.


(2)    A köztemetőn belüli temetőrész, sírhelytábla betelte esetén, annak lezárását a kezelő döntése alapján az üzemeltető határozhatja el.

21.        §


(1)    A köztemető (temetőrész, parcella) lezárásától számított sírhelyhasználati idő letelte után a Képviselő-testület dönthet a köztemető (temetőrész, parcella) megszüntetéséről, újrahasznosításáról.


(2)    Az üzemeltető a lezárt temetőrész (parcella) megszűnte előtt köteles 6 hónappal - 2 havonta megismételve - egy területileg illetékes napilapban - a Polgármesteri Hivatal és a köztemető hirdetőtábláján jelezni a változást.


(3)    Ha a sírhellyel rendelkezni jogosultak a lejárati időt követő 6 hónapon belül nem rendelkeznek és a felhívásnak sem tesznek eleget, vagy a sírhely használati idejét díjfizetés ellenében nem hosszabbítják meg, az üzemeltető jogosult a holttestek maradványait (urnáit) közös sírhelyre áttemettetni, illetve az eredeti sírhelyben lemélyítve elhelyezni. Az így megürül sírhely újból értékesíthető, de erről az üzemeltető köteles nyilvántartást vezetni.

22. §


(1) A temetési helyek kiürítése előtt síremlék, sírbolt magánforgalomban adás-vétel vagy csere tárgyát nem képezheti.


(2)    Exhumálás esetén a kiürült sírhelyet a rendelkezésre jogosult köteles a kiürítést követően 48 órán belül az üzemeltetőnek felajánlani. Ebben az esetben az üzemeltető köteles a használati időre eső, a kezelési költséggel (20 %) csökkentett megváltási díjat a rendelkezésre jogosult részére az újraértékesítést követő 30 napon belül kifizetni.


(3)    A köztemető (temetőrész, parcella) kiürítésekor a síremlékkel a létesítő (örökös) jogosult rendelkezni.


(4) Ha a jogosult (örökös) a síremlékre vonatkozóan a megjelölt időpontig nem rendelkezik, azt a megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével a köztemető tulajdonosa értékesítheti, de az így befolyt összeg kizárólag a köztemető fenntartására fordítható.

VIII.   fejezet

Temetkezési szolgáltatások

23. §


(1)    Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók a köztemetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért a 2. számú mellékletben meghatározott díjat kötelesek a temetkezési szolgáltatás megkezdéséig megfizetni.


(2)    A temetkezési szolgáltatást végzőknek a temetés megkezdéséig - temetésenként - a 2. Számú mellékletben meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni.


(3)    A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a köztemető kezelőjével, üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.


(4)    A temetkezési szolgáltatás végzése és a szertartás ideje alatt a szolgáltatást, szertartást végző felelős a köztemető rendjének betartásáért, oly mértékben amennyire a tevékenysége kiterjed.


(5)     A köztemető üzemeltetője és a temetkezési szolgáltató a temetkezés részletes feltételeiről megállapodást köt a jelen rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott szövegrésszel.

IX.    fejezet

Szabálysértési rendelkezések

24. § 

X.        fejezet
Záró rendelkezések
25. §


(1)    Ez a rendelet a 2002. január 1. napján lép hatályba.


(2)    E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rábapatona Községi Tanács, a temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 2/1987./IX.24./ sz. rendelete.