Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008.(XII.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemű csatorna használatért fizetendő díjakról

Hatályos: 2012. 01. 01

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja

 1. Fejezet


Általános rendelkezések


A rendelet hatálya


 1. §


 1. E rendelet hatálya kiterjed Rábapatona község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában álló közműből a víz és csatornaszolgáltatást biztosító PANNONVÍZ Rt-re, (a továbbiakban: szolgáltató) valamint a szolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyekre. (a továbbiakban: fogyasztó)
 2. Rábapatona község közigazgatási területén az ivóvíz szolgáltatási díj alapja a fogyasztóhoz felszerelt vízórán mért fogyasztás.
 3. [1]Azon fogyasztási helyekre, ahol a fogyasztó önhibáján kívül vízmérő nem szerelhető, a 8/2000. (X.18.) KöViM rendelet alapján a 4. §-ban meghatározott fogyasztási mennyiség az irányadó.
 4. Ha a fogyasztónál saját költségén szennyvízmérő került kiépítésre, a díj alapja a szennyvízórán mért fogyasztás, ellenkező esetben a számlázás alapja az ivóvízfogyasztás.
 5. [2]Amennyiben a fogyasztó, a PANNON-VÍZ Zrt. engedélyével vezet csapadékvizet az egyesített rendszerbe, a díjszámítás alapja a  2. § 5-10. pontja, valamint a 7. §-a alapján meghatározott mennyiség.

Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet szempontjából:

 1. Fogyasztó:

- az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogosultságát igazoló szerv, a tulajdonos képviselője,

- az ingatlan használója, a közüzemi szerződés nem az a) pontban megjelölt természetes, vagy jogi személlyel jött létre. 1. Települési szennyvíz: háztartási, vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz és/vagy csapadékvíz keveréke. 1. [3]Csapadékvízcsatorna-használat díja: a vízi közművek működtetése során végzett vízellátás, szennyvízelvezetés (elhelyezés és tisztítás), valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi tevékenység. Az elvezetett csapadékvíz mennyiség alapján csapadékvíz-elvezetés díjat kell számlázni.

[4]A PANNON-VÍZ Zrt. működési területén szennyvízcsatorna használati díjat fizet minden fogyasztó, aki települési szennyvizet bocsát ki.


 1. [5]Lefolyási tényező: a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező szám az MI-10-455/2-1988 műszaki irányelv szerint.


 1. Fogyasztás: ivóvíz vételezése és szennyvíz kibocsátása, (továbbiakban fogyasztás).


 1. Lakossági fogyasztás:
  1. az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott ívóvízet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel,
  2. az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakástól műszakilag el nem különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú  ivóvíz-felhasználás a lakó-üdülő ingatlan vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg
  3. az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja, valamint
  4. az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás.


 1. [6] Intézményi fogyasztása:
  1. Az amelyet a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén működő önkormányzatok és intézményei ellátására használják fel, továbbá
  2. az a vízhasználat, amikor az önkormányzati hivatalok, intézmények az ivóvizet közfeladat ellátására használják fel, illetve a hőszolgáltatók által a lakosságnak és jelen fogyasztói csoportba tartozó szervezeteknek szolgáltatott melegvíz előállításához szükséges ivóvíz, továbbá
  3. az a vízhasználat, amikor az egyházi, alapítványi hivatalok, intézmények, továbbá, amikor az orvosi rendelők az ivóvizet közfeladat ellátására használják fel, továbbá
  4. az a), b), c) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás.


 1. [7]Közületi fogyasztás:

Az, ami nem minősül sem lakossági, sem intézményi fogyasztásnak.


 1. Egyéb vízfogyasztás

A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl.: építkezés, gépkocsi mosás, stb.) kielégítése céljából - a polgármester és a szolgáltató hozzájárulása alapján történő igénybe vétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét a szolgáltató műszaki számítással állapítja meg. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérőnek kell megfizetni. 1. A csapadékvíz mennyisége meghatározásának módja
 1. csapadékvízgyűjtő felület nagysága (tetőfelület + szilárd burkolat): m2
 2. 10 éves csapadékvíz átlag: az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján: mm/év/m2
 3. Lefolyási tényező: 0,68 Rábapatona közigazgatási területén a szolgáltató által alkalmazott egységes (az MI-10-455/2-1988) műszaki irányelv szerint
 4. Számlázott csapadékvíz-elvezetési díjtétel: a fenti képletre számított m3 x csapadékvíz elvezetési díj, amelyről a szolgáltató megállapodás szerinti időszakonként (havonta, negyedévente, stb.) számlát állít ki a fogyasztó felé.


 1. Szabálytalan víziközmű használat

Rábapatona község közigazgatási területén a fogyasztó szabálytalanul használja a víziközműveket, ha:

 1. ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a (szolgáltató)hozzájárulása nélkül,
 2. ivóvizet vételez a vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával,
 3. a mérés befolyásolásával {a mérés befolyásolását kel vélelmezni, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés céljából felszerelt zár, plomba sérült, vagy az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti}.
 4. szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti,
 5. a házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja,
 6. csapadékvizet - a szolgáltató engedélye nélkül - a szennyvízelvezető rendszerbe vezeti,
 7. a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által – a szolgáltató engedélye nélkül - meg nem engedett minőségű szennyvizet vezet be.


II. fejezet


A szolgáltatás díja


A díj és a díjalkalmazás feltételei


3. §


A szolgáltatás díjait és a díjak összetevőit e rendelet mellélete tartalmazza.

4. §


Lakó és üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyisége

 1. Beépített ingatlanok (telkek):
 1. udvari csappal 40 l/fő/nap
 2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal[8] 60 l/fő/nap
 1. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap
 2. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal[9] 65 l/fő/nap
 3. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap
 4. épületen belül, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap
 5. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap
 6. mint 1,7, de hagyományos fűtésű helyett  egyedi éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap
 7. mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap


 1. [10]Gépkocsi mosás (tömlővel) 400 1/szgk./hó
 2. Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap
 3. Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fő/nap.
 4. [11]A személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házikertek esetében az 1/1.a)-c). pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízelvezetési díjat felszámítani.


Locsolási kedvezmény


5. §


 1. A locsolási kedvezmény érvényesítésekor a szennyvízelvezetési díj számításánál a
  május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó vízfogyasztás 10%-kal
  csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni.
 2. A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló formanyomtatványt a fogyasztónak
  legkésőbb a tárgyév április 15. napjáig kell benyújtania a szolgáltató részére.
 3. [12]A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció annak a fogyasztónak adható,
  aki rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződéssel, de nem rendelkezik
  szennyvízmérővel, illetve locsolómérővel, illetve a kedvezmény iránti igényét a 2. pontban meghatározott időpontig a szolgáltató  részére benyújtotta.
 4. A korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre,
  illetve átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható.
 5. Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó igényt azon
  fogyasztónál utasíthatja el, akinek:

a.) locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív - saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat – víz beszerzési lehetősége van.

b.) locsolóvíz korrekció érvényesítését megelőzően a szolgáltató felé 30 napon túli díjhátraléka van.

Állattartási kedvezmény


6. § [13]

A csapadékvíz mennyiségi meghatározásának képlete


7. §


Felület x 10 éves csapadékvíz átlag x lefolyás! tényező / 365 nap = m3/nap

Szabálytalan közműhasználat díja


8. §


 1. Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, valamint csapadékvíz díját a szabálytalan közműhasználat kezdetétől, a szabálytalanság megszüntetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében.
 2. [14]Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a feltárás napjától számított 12 hónapra eső időtartamra kell megállapítani.
 3. [15]A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz illetve szennyvíz (csapadékvíz) mennyiséget a szolgáltató a mindenkor érvényes ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati díjjal számlázza.
 4. [16]A szabálytalanság időszakára eső ivóvíz-szolgáltatási, illetve szennyvízcsatorna használati díj meghatározása során, a mennyiség –számításnál a 4. § szerint kell eljárni, amit csökkenteni kell az ivóvízórán mért mennyiséggel. Csapadékvíz mennyiség esetén a 2. § 5-10. pontja, valamint a 7. §-a az irányadó.III. fejezet


Átmeneti rendelkezés


9. §


Ha e rendelet hatályba lépésének és a fogyasztási mérőóra leolvasásának időpontja nem esik egybe, a számlázási mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.

IV. fejezet


Záró rendelkezések


10. §


Ez a rendelet 2009. január l-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 20/2003. XII. 18.) rendelete, továbbá az ezt módosító

 • 34/2004. (XII. 16.) Kt. rendelet;
 • 23/2005. (XII. 15.) Kt. rendelet;
 • 18/2006. (XII. 29.) Kt. rendelet;
 • 26/2007. (XII. 13.) Kt. rendelet, valamint a
 • 3/2008. (I. 31.) Kt rendelet

hatályát vesztik.

              

[1]

Módosította a 12/2009.(XII.17.) Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. január 1-jétől.

[2]

Módosította a 12/2009.(XII.17.) Kt. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2010. január 1-jétől.

[3]

Módosította a 12/2009.(XII.17.) Kt. rendelet 3. § (1) bek. Hatályos: 2010. január 1-jétől.

[4]

Beiktatta a 12/2009.(XII.17.) Kt. rendelet 3. § (2) bek. Hatályos: 2010. január 1-jétől.

[5]

Módosította a 12/2009.((XII.17.) kt. rendelet 4. §-a. Hatályos: 2010. január 1-jétől.

[6]

Módosította a 23/2011.(XII.15.) ÖK. Rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. január 1-jétől.

[7]

Módosította a 23/2011.(XII.15.) ÖK. Rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. január 1-jétől

[8]

Vízöblítéses WC nélkül

[9]

Vízöblítéses WC nélkül

[10]

Számozását módosította a 12/2009.(XII.17.) Kt. rendelet 5. § (1) bek. 2010. január 1-jétől

[11]

Módosította a 12/2009.(XII.17.) Kt. rendelet 5. § (2) bek. Hatályos: 2010. január 1-jétől.

[12]

Módosította a 12/2009.(XII.17.) Kt. rendelet  6. §-a,. Hatályos: 2010. január 1-jétől

[13]

Hatályon kívül helyezte a 12/2009.(XII.27.) Kt. rendelet 7. §-a 2010. január 1-jétől.

[14]

Módosította a 12/2009.(XII.17.) Kt. rendelet 8. §-a. Hatályos 2010. január 1-jétől.

[15]

Módosította a 12/2009.(XII.17.) Kt. rendelet 8. §-a. Hatályos 2010. január 1-jétől.

[16]

Módosította a 12/2009.(XII.17.) Kt. rendelet 8. §-a. Hatályos 2010. január 1-jétől.