Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2004.(II.26.) önkormányzati rendelete

a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető díjazásokról, juttatásokról és támogatásokról

Hatályos: 2017. 03. 02

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény ( a továbbiakban: Ktv. ) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja.

I.


A rendelet hatálya1.§ 1. E rendelet hatálya kiterjed
  1. a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre,
  2. a jegyzőre, valamint
  3. a polgármesterre.

II.A köztisztviselők illetménye2.§A Képviselő-testület a teljesítménykövetelmények alapját képező célokhoz rendelten (Ktv. 34.§ (3) bekezdés) a polgármesteri hivatal köztisztviselői éves alapilletményének 15 %-ában határozza meg azt az összeget, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévben személyi juttatásként a - az előző év teljesítményértékelésének megfelelően – jogosult a köztisztviselő alapilletményének emelésére felhasználni. (Ktv. 43. § (4) bekezdés).


III.


Egyéb juttatások


3.§


1. A jegyzőt, az anyakönyvvezetőt valamint a házasságkötésnél közreműködő köztisztviselőt naptári évenként az illetményalap másfélszeres összegéig terjedő munkaruha juttatás illeti meg ruházata, hétköznapi és alkalmi hivatali megjelenésük kulturáltsága, hivatali beosztása és az alkalomhoz megfelelő megjelenése biztosítása végett. 

​2. A juttatás felhasználásáról a köztisztviselő számla csatolása mellett tételesen elszámol a munkáltatónak. 

Lakásépítési és vásárlási támogatás4.§ 1. Kamatmentes kölcsön nyújtása
  1. új lakás építéséhez,
  2. új lakás vásárlásához,
 2. Egy összegű – vissza nem térítendő – támogatás
  1. új lakás építéséhez,
  2. új lakás vásárlásához.
 3. A kamatmentes kölcsön és a támogatás összege a költségvetési fedezete biztosításának kérdésében - a munkáltató előterjesztése alapján - a képviselő testület dönt.
 4. A kamatmentes kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás összegének felső határát a képviselő testület évenként a költségvetési rendeletben határozza meg. A köztisztviselővel a munkáltató köti meg a támogatás nyújtására irányuló megállapodást képviselő-testület által meghatározott feltételekkel. 

Családtámogatás5.§ 1. A munkáltató családtámogatás címén nyújt a köztisztviselő részére
  1. házasságkötés alkalmából egy összegű – vissza nem térítendő – támogatásként,
  2. gyermekszülés alkalmából egy összegű – vissza nem térítendő – támogatásként.
 2. A támogatás mértékének felső határa a mindenkori köztisztviselői illetményalap összege.

Üdülési hozzájárulás6.§A köztisztviselő részére juttatott egyéb béren kívüli juttatások (ún. cafeteria-juttatás) részletes szabályait a Közszolgálati szabályzat kiegészítését képező, a köztisztviselők cafeteria juttatásának részletes szabályairól szóló szabályzata tartalmazza. 

Temetési segély7.§ 1. A köztisztviselő részére a munkáltató temetési segélyt folyósít a szülő, egyenes ági leszármazott, valamint a vele együtt élő házastárs, vagy élettárs halála esetében.
 2. A temetési segély mértékének felső határa a mindenkori köztisztviselői illetményalap összegének háromszorosa. 

Rendkívüli szociális segély8.§ 1. Rendkívüli, egyösszegű szociális segélyt folyósít a munkáltató a köztisztviselő részére, ha saját, vagy családi körülményei kedvezőtlen alakulása következtében nehéz életkörülmények közé került.
 2. A rendkívüli szociális segély összegének felső határa a mindenkori köztisztviselői illetményalap összegének kétszerese.  

Beiskolázási támogatás9.§ 1. Beiskolázási támogatást folyósít a munkáltató a köztisztviselő közös háztartásban együtt élő, nappali tagozatos oktatási rendszerbe beiskolázott, vérszerinti, örökbefogadott, valamint nevelt gyermekének a tanév kezdetekor.
 2. A beiskolázási támogatás összege gyermekenként a személyi jövedelemről szóló törvény szerinti adómentes juttatás mértékéig terjedhet.

Illetményelőleg10.§ 1. A köztisztviselő részére a munkáltató illetményelőleget folyósíthat, évenként legfeljebb egy alkalommal.
 2. Az illetményelőlegre fordítható keret nem haladhatja meg a polgármesteri hivatal éves béralapjának 15 %-át.

Könyvvásárlási támogatás11.§ 1. A köztisztviselő részére a munkáltató kulturális támogatásként könyvvásárlási támogatást nyújt.
 2. A támogatás éves előirányzata a mindenkori köztisztviselői illetményalap összege.

Egészségügyi támogatások12.§


1. A köztisztviselőt megillető, a munkáltató által engedélyezhető egészségügyi támogatások a következők:

a) egészségügyi szűrővizsgálatok költségének támogatása,

b) fogászati kezelések díjához történő – vissza nem térítendő – hozzájárulás,

c) szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő – vissza nem térítendő – hozzájárulás

IV.A  nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályok13.§


1. A nyugállományú köztisztviselő a polgármesteri hivatal éves költségvetésében biztosított szociális keret terhére az alábbi támogatásban részesíthető:

a)eseti szociális segély,

b)jövedelem kiegészítés,

c)temetési segély,

d)kedvezményes étkeztetés,

e)kedvezményes üdültetés

2. Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások adására irányuló kérelmet az érintett nyugdíjas köztisztviselő vagy a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, vagy egyenes ági leszármazottja adhatja be.

3. A kérelem tárgyában az önkormányzat saját hatáskörben szociálpolitikai bizottság, halaszthatatlan esetben – átruházott hatáskörben, utólagos tájékoztatási kötelezettség terhe mellett – a polgármester dönt.

4.A kérelmek elbírálásakor illetve rangsorolásakor az alábbi körülményeket kell figyelembe venni:

a)a kérelmező közszolgálati életpályája,

b)a kérelmező és családja szociális helyzete.

V.Vegyes rendelkezések14.§E rendelet II-III. fejezetében meghatározott juttatások elbírálásának, folyósításának, elszámolásának, valamint az egyes visszatérítések rendjét a Ktv. ide vonatkozó előírásain túlmenően, a polgármesteri hivatal egységes közszolgálati szabályzatában a jegyző szabályozza.

VI.

Záró rendelkezések


15.§Ez a rendelet 2004. március 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti

a)a Rábapatona Község Önkormányzata képviselő-testületének a polgármesteri hivatal köztisztviselői számára biztosított kedvezményekről és juttatásokról szóló

-3/1999. (I. 28.) számú rendelete, valamint az azt módosító

-10/2000. (VI.22.) Kt.  és a

-14/2001. (IX. 13.) Kt. rendelete, továbbá

b)a Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőket megillető juttatásokról, szociális egészségügyi és más jellegű támogatásokról szóló

-1/2002. (II.14.) Kt. számú rendelete, valamint az ezt módosító

-13/2003 (VII. 31.) Kt. rendelete.