Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 01. 01

A Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében és a 6.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §


Az önkormányzat Rábapatona község közigazgatási területén e rendeletével helyi iparűzési adót vezet be.

Az adó mértéke


2.§


Az adó évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti adóalap 1,6 %-a.”

Átmeneti rendelkezés


5.§


 1. Az a vállalkozó jogosult az önkormányzati rendelet által határozott időtartamra biztosított adókedvezményt igénybe venni, aki ennek igénybevételére 2003. március 31-ig már jogosultságot szerzett, vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb 2003. december 31-ig megkezdte.
 2. A vállalkozónak az adókedvezmény igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését 2004. január 31-ig be kell jelentenie az adóhatósághoz.

Záró rendelkezések


6.§


 1. Ez a rendelet 2003. december 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit 2004. január 1-től kell alkalmazni.
 2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő –testületének
  • a 11/1998. (XII. 15.) számú,
  • a 19/2000. (XII. 15.) számú,
  • a 6/2001.   (III. 27.)   számú,
  • a 17/2002. (XII. 12.) számú, valamint
  • a 3/2003. (III. 27) számú rendelete.
  • 19/1999.(XII.16.) rendelet.
 3. A rendelet 3; 4; és 5 §-a 2007. december 31-én hatályát veszti.
 4. E rendeletben nem szabályozott kérdéseken a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.