Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2016. 11. 25

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) és (5) bekezdése, valamint a 37. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében alábbi rendeletet alkotja.

1. §


 1. (1) A rendelet hatálya a Rábapatona Község Önkormányzata tulajdonában álló közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére, a közterület használatáról szóló helyi rendelet az e rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazandó.


 1. (2) E rendelet alkalmazásában önkormányzati tulajdonban álló közterület a jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott közterület.


 1. (3) Filmforgatású célú közterület-használat alatt - figyelembe véve - a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mozgókép tv.) 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakat
  1. a. forgatási helyszín által elfoglalt,
  2. b. a filmforgatáshoz szükséges technikai jellegű tevékenységhez fűződő,
  3. c. stáb parkolás miatt igénybe vett

közterület-használatot kell érteni.

(4) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterülethasználat a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel megkötött hatósági szerződés alapján történhet.

2. §


A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

 1. a. eredeti állapot helyreállítása,
 2. b. az igénybe vett közterület és az ott elhelyezett műtárgyak rendben- és tisztántartása,
 3. c. a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodás,
 4. d. a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozások tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,
 5. e. az esetleges forgalomkorlátozásokról szóló tájékoztató megjelentetését a helyben szokásos közzétételi módokon (helyi önkormányzati lapban, hirdetőtáblákon vagy szórólapokon és az önkormányzat honlapján),

f. a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.

3. §


 1. (1) A közterületek filmforgatási célú használati díjak felső határát az 1. § (3) bekezdés szerinti használati jogcímek szerint az 1. számú melléklet tartalmazza


 1. (2) A 2. számú mellékletben hivatkozott turisztikailag kiemelt jelentőségű területek meghatározását a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §


 1. (1) A közterület-használati díjat a 2. §-ban meghatározott mértékben kell megállapítani.


 1. (2) A 2. §-ban meghatározott közterület-használati díjból 50 % díjkedvezményt kell biztosítani a 2 napot és 200 m2-t használt közterületet meg nem haladó közterület-használat esetén.

5. §


Mentes a közterület-használati díjfizetési kötelezettség alól az oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmalkotások forgatása érdekében felmerülő közterület-használat.

6. §


 1. (1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható közterület-használat meghiúsulása esetén az önkormányzat az akadály elhárítását követő 2 napon belül biztosítja a közterület-használat lehetőségét.


 1. (2) Ha a forgatást rendkívüli természeti esemény akadályozza, a rendkívüli természeti esemény esetén, ha az kárelhárítási tevékenységet nem igényel 1 napon belül, ha kárelhárítási tevékenység is felmerül, akkor e tevékenység ellátását követő 1 napon belül kell e közterület-használat lehetőségét biztosítani.

7. §


 1. (1) A filmforgatási célú közterület-használat időtartama esetenként nem lehet több 7 egymást követő napnál.


 1. (2) Filmforgatási célú közterület-használat ünnepnapokon is engedélyezhető.


 1. (3) Filmforgatási célú közterület-használat 22.00 óra - 6.00 között csak úgy engedélyezhető, hogy a következő napon filmforgatás az érintett időszakban nincs.

8. §


A 3. számú mellékletben meghatározott, turisztikailag kiemelt jelentőségi közterületek filmforgatási célú közterület-használata naponta nem haladhatja meg a 4 óra időtartamot.

9. §


A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő a Mozgókép tv-ben meghatározott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlási jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

10. §


A közterületek használatáról szóló 13/2009. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:


„(3) A Rábapatona Község Önkormányzatának tulajdonában levő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére e rendelet az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazandó.”

11. §


Ez a rendelet 2013. szeptember hó 1. napján lép hatályba.