Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(IV.28.) önkormányzati rendelete

a helyi környezetvédelem szabályairól

Hatályos: 2015. 06. 26

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben, továbbá az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Rábapatona község esztétikus képének, valamint lakossága egészséges környezeti rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében - a helyi körülményeket figyelembe véve - az alábbi rendeletet alkotja

I. fejezet


Általános rendelkezések

A rendelet hatálya


1.§

A rendelet hatálya kiterjed Rábapatona község közigazgatási területére, minden természetes és jogi személyre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik (amelyek) állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén laknak, átmenetileg tartózkodnak, illetve tevékenykednek.

A település környezetvédelmi programja


2. §


  1. Az önkormányzat a környezetvédelmi feladatainak ellátását a képviselő-testület 2/2005. (I. 19.) határozatával jóváhagyott települési környezetvédelmi program alapján végzi.
  2. A környezetvédelmi program végrehajtásának a hulladékgazdálkodással összefüggő feladatait a képviselő-testület 35/2004. (XII.16.) rendeletével kihirdetett helyi hulladékgazdálkodási terv tartalmazza.

A környezetvédelmi tevékenység nyilvánossága


3. §


  1. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalban és a könyvtárban a polgárok számára hozzáférhető helyen tartja a település környezetvédelmi programját, valamint a hulladékgazdálkodási tervét.
  2. A polgármester az önkormányzat hivatalos lapjában rendszeres tájékoztatást, felhívást ad ki a helyi környezetvédelmi feladatok elvégzéséről, illetőleg az aktuális teendőkről, időszerű akciókról.

II. fejezet

A levegő védelme

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok


4. §


1. Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

2. A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vegyi anyaggal kezelt hulladékot stb.) égetni tilos.

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok


5. §Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok


6. §


1. Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

2. Avar és kerti hulladék kizárólagos belterületi égetése esetében

a) a tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti két alkalommal (szeptember 1-jétől április 30-ig), hétfői és pénteki napokon 8-18 óra között, szélmentes időben megengedett;

b) az égetés legfeljebb 120 percig tarthat, a tartós füstölés tilos;

c) szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusztus 31-ig)  szemétégetés céljából a tűzgyújtás szabad területen tilos.

3. Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, a vagyoni és személyi biztonság veszélyeztetése nélkül lehet. Az égetést végző személy haladéktalanul köteles gondoskodni a tűzrakóhely teljes eloltásáról az égetés befejezését követően.

4. Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).

5. Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani.

​6. A fenti szabályok kizárólag a belterületi avar és kerti hulladék égetésére vonatkoznak, a külterületi tartlóégetés engedélyezése a Katasztrófavédelem hatásköre.

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok


7. §


1. Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával letakarva szabad szállítani.

2. Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.

3. Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.

4. A településen keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. 

8. §III. Fejezet


Zajvédelem


9. §


  1. A zajforrásokat úgy kell üzemeltetni, hogy azok zajkibocsátása a jogszabályban meghatározott zajterhelési határértéket ne haladja meg.
  2. Vendéglátó és szórakozást szolgáló egységekben zeneszolgáltatás általában 24 óráig, hétvégeken (péntek, szombat) éjjel 4 óráig engedélyezhető.
  3. Egyedi esetekben (pl. lakodalom) a jegyző ad felmentést az (1)-(2) bekezdés korlátozása alól.
  4. A kérelmet legkésőbb 5 nappal a rendezvény időpontja előtt kell benyújtani.

IV. fejezet


Az önkormányzat egyéb környezetvédelmi tárgyú rendeletei


10. §


  1. Rábapatona közigazgatási területén e rendeleten kívül a környezetvédelem tárgyában az alább felsorolt önkormányzati rendeleteket kell alkalmazni:

a) a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001. (XI. 29.) Kt. rendelet;

b) a szomszédjogról szóló 2/2004. (I. 22.) Kt. számú rendelet.

c) a közterületek használatáról szóló 19/2004. (IV. 29.) Kt. rendelet;

d) az állattartásról szóló 20/2004. (IV. 29.) Kt. rendelet;

e) a talajterhelési díjról szóló 24/2004. (VI. 30.) Kt. rendelet;

f) a helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről szóló 35/2004. (XII. 16.) Kt. rendelet;

g) a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatásról szóló 36/2004. (XII. 16.) Kt rendelet;

V. fejezet


Szabálysértési rendelkezések


11. §VI. fejezet


Záró rendelkezések


12. §


1. Ez a rendelet 2005. május 1-én lép hatályba.

2. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a parlagfű terjedésének megakadályozásáról szóló 5/2004. (II. 26.) Kt. számú rendelet.

3. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. örvény és ennek végrehajtása tárgyában kiadott egyéb jogszabályokat kell alkalmazni.

4. A rendelet hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő szabálysértési ügyekben az 5/2004. (II. 26.) Kt. rendelet előírásait kell alkalmazni.