Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011.(V.26.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Hatályos: 2020. 04. 01 - 2021. 05. 18

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011.(V.26.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

2020.04.01.

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1)-(2) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

1. §[1]

Hatályon kívül helyezte a 21/2011.(XII.01.) ÖK rendelet 2. § (2) bekezdés a. pontja. Hatályos: 2011. december 2-től.

2. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.

3. §

Hatásköri rendelkezések

(1)E rendeletben meghatározott gyermekjóléti ellátásokról – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociálpolitikai Bizottság dönt.
(2)A Szociálpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a bizottság elnöke a Képviselő-testületet a soron következő ülésein írásban tájékoztatja.
(3)A Szociálpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései ellen a Képviselő-testülethez lehet a határozat közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulni.

4. §

Az Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi ellátások

1.A gyermek védelmét szolgáló természetben nyújtott ellátások:
a)települési gyermeknevelési támogatás,
b)hátrányos helyzetű gyermek települési támogatása;
2.Az (1) bekezdésében meghatározott települési támogatások igénylésére és elbírálására Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadóak.
3.A gyermek védelmét szolgáló személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
a. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat
b. gyermekek napközbeni ellátása.

5. §

Eljárási szabályok

1.Az e rendelet 4. §-ában meghatározott gyermekvédelmi ellátások megállapítása iránti eljárást
1.az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre vagy
2.hivatalból
lehet megindítani.
2.Amennyiben az ellátást a Gyvt. 18. § (4) bekezdésében meghatározottak kezdeményezik, az eljárást hivatalból kell megindítani.
3.A kérelmek benyújtására és alaki kellékeire a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 34. § - 38. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ha a gyermekvédelmi törvény másképpen nem rendelkezik a jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap, az egyéb jövedelmeknél pedig egy év.

6. §

1.A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem benyújtására, az igazolás és nyilatkozat tartalmára, valamint a jövedelemszámításnál alkalmazandó időszakra a Gyvt. és az annak végrehajtására kiadott 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.) szabályait kell alkalmazni.
2.Amennyiben a kérelem elbírálásához további igazolások, nyilatkozatok benyújtása szükséges, azok az egyes ellátásokra vonatkozó rendelkezések keretében kerülnek szabályozásra.
3.[1]
4.A kérelemben valamint a nyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány keretében vizsgálható.
[1] Hatályon kívül helyezte a 21/2011.(XII.01.) ÖK rendelet 2. § (2) bek. b. pontja. Hatályos: 2011. december 2-től.

7. §

1.Az évente két alkalommal juttatott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a tárgyhónap 15. napjáig, kerül kifizetésre a jogosult részére a Polgármesteri Hivatal Házipénztárából.
2.Az elszámolási kötelezettséggel nyújtott ellátásokról a Polgármesteri Hivatal felé a kifizetéstől számított 30 napon belül köteles a jogosult elszámolni. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása az ellátás megszüntetését vonja maga után.

8. §

1.A jövedelemhatárhoz, hallgatói vagy tanulói jogviszonyhoz kötött támogatások igénylése esetén a kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolást, a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolását.
2.A hallgatói, tanulói jogviszony igazolására szolgáló dokumentum különösen az iskolalátogatási igazolás.
II. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások

9. §

Óvodáztatási támogatás

III. Fejezet

13. §

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái:
a. gyermekjóléti szolgáltatás,
b. a gyermekek napközbeni ellátása.

14. §

Gyermekjóléti szolgálat, családi napközi

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátását és a családi napközi üzemeltetését az Önkormányzat önkormányzati társulás keretében, a Sokoróaljai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás (székhelye: Tét, Fő u. 88., rábapatonai telephelye: 9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.) keretében látja el.

15. §

Gyermekek napközbeni ellátása

1.A gyermekek napközbeni ellátását
a. családi napközi és
b. napközi otthonos óvoda és
c. az általános iskolai napközi otthonos foglalkoztatása, valamint
d. a 2-6 éves korú gyermekek részére a napközi otthonos óvoda konyháján elvitelre, otthoni étkezés céljára készített étellel
biztosítja az Önkormányzat.
2.Az óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkoztatás igénybevételére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

16. §

Térítési díj

1.A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait évente állapítja meg.
2.A térítési díjak összegét a jelen rendelet melléklete állapítja meg.
IV. Fejezet

Záró rendelkezések

17. §

1.Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és a Gyer., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletrendelkezéseit kell alkalmazni.
2.
3.E rendelet 2011. június 01. napján lép hatályba.
3.A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekjóléti ellátásokról szóló 18/2008. (XI.27.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 4/2009. (III.26.) önkormányzati rendelet.