Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről

Hatályos: 2008. 07. 03

Rábapatona Község Önkormányzata feladatának tekinti, hogy a település érdekében múlhatatlan érdemeket szerzett személyek emlékét megörökítse. Rábapatona önkormányzata tiszteletét és megbecsülését kívánja kifejezni mindazon személyek iránt, akik életművükkel, kiemelkedő jelentőségű munkájukkal, a település közéletében folytatott tevékenységükkel, mind pedig azon személyek iránt, akik a község egy-egy intézményében végzett hosszú ideje kimagasló színvonalú, áldozatos munkájukkal segítették, illetve segítik elő Rábapatona szellemi és anyagi gyarapodását.


E cél érdekében Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § c) pontja, valamint 16. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről az alábbi rendeletet alkotja:

I.


A "Rábapatona Község Díszpolgára" cím

 1. §


 1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábapatona község érdekében kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti méltó tisztelet elismeréseként "Rábapatona Község Díszpolgára" címet alapít.

       

 1. A cím annak a személynek adományozható, aki életművével, kiemelkedő jelentőségű munkájával úgy Rábapatonán, mint országosan, illetve nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és példamutató emberi magatartása alapján köztiszteletben áll. A "Rábapatona Község Díszpolgára" cím adományozható. Továbbá annak is, aki tevékenységével hozzájárult Rábapatona jó hírnevének öregbítéséhez, elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához.

2. §


 1. A "Rábapatona Község Díszpolgára" címre a képviselő-testület tagjai, valamint bizottságai, kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületei, az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői, továbbá a rábapatonai székhelyű, illetve tevékenységüket részben vagy egészben Rábapatonán kifejtő civil szervezetek, alapítványok tehetnek javaslatot


 1. A díszpolgári cím adományozásáról, valamint amennyiben a cím posthumus kerül kiadásra, a kitüntetés átvételére jogosult személyről a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

3. §


 1. A díszpolgári címmel díszoklevél és "Rábapatona Község Díszpolgára" felirattal és a település címerével ellátott emlékplakett jár.


 1. Az emlékplakett leírását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3. Az adományozó a díszpolgár, valamint annak elhalálozáskori házastársa, vagy élettársa részére - igény esetén - térítésmentesen 25 éves időtartamra szóló sírhelyet biztosít.

4. §


 1. A "Rábapatona Község Díszpolgára" címmel kitüntetett személyek nevét a díszpolgári cím ünnepélyes átadásakor be kell jegyezni a Díszpolgárok Könyvébe.


 1. A "Rábapatona Község Díszpolgára" címmel kitüntetett személyek nevét és az adományozás évét a Polgármesteri Hivatal aulájában lévő márványtáblán is meg kell örökíteni.


 1. A díszpolgárok névjegyzékbe vételéért, valamint a díszpolgárrá választás közhírré tételéért a jegyző a felelős.

5. §


 A „Rábapatona Község Díszpolgára” cím birtokosának jogai:

 1. a cím adományozásától kezdve a "Rábapatona Község Díszpolgára" kitüntető cím használata;
 2. állandó meghívottként tanácskozási joggal vehet részt a képviselő-testület és a  bizottságok nyilvános ülésein;
 3. az önkormányzat által rendezett vagy az önkormányzat támogatásával megvalósuló hivatalos ünnepségek és rendezvények állandó meghívottja;
 4. felkérhető a Rábapatonát képviselő delegációk résztvevőjének;
 5. véleményt nyilváníthat a díszpolgári cím adományozásával és visszavonásával kapcsolatban.

6. §


 1. A díszpolgári címre méltatlanná vált személytől a díszpolgári cím visszavonható.


 1. A díszpolgári cím visszavonásáról a képviselő-testület a tudomására jutott tények, információk mérlegelése alapján - minősített többséggel dönt.

II.


"Rábapatona községért" kitüntetés

7. §


 1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábapatonán hosszú éveken keresztül kiemelkedő közéleti tevékenységet folytató, továbbá az önkormányzat feladatkörébe tartozó tevékenység ellátásában kiemelkedő szakértelemmel és eredményes munkásságával érdemeket szerző  személyeknek "Rábapatona községért" kitüntetést adományoz.

2. A kitüntetés állampolgárok közösségeinek, szervezeteinek (a továbbiakban: közösségek) is adományozható.


3. A kitüntetés elhunyt személyek részére "poszt humusz" kitüntetésként is adományozható. A kitüntetéssel járó oklevelet és emlékplakettet a Képviselő-testület által megjelölt hozzátartozónak kell átadni. A "poszt humusz" kitüntetéssel pénzjutalom nem jár.

8. §


 1. A „Rábapatona községért" kitüntetésre a képviselő-testület tagjai, valamint bizottságai, kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületei, az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények vezetői, továbbá a rábapatonai székhelyű, illetve tevékenységüket részben vagy egészben Rábapatonán kifejtő civil szervezetek, alapítványok tehetnek javaslatot.


 1. A "Rábapatona községért" kitüntetés adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

9. §


 1. A "Rábapatona községért" kitüntetéssel emlékplakett; díszoklevél, továbbá pénzjuttatás jár. A 7. § (2) bekezdésében meghatározott közösségek a kitüntetéssel járó pénzjuttatást vissza nem térítendő, a közösség működésére szolgáló támogatásként kapják.


 1.  A pénzjuttatás mértéke a köztisztviselői illetményalap négyszeresével megegyező összeg.


3. Az emlékplakett leírását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

III.

Eljárási szabályok

10. §


 1. A "Rábapatona Község Díszpolgára" cím és a "Rábapatona községért" kitüntetés javaslattételére vonatkozó felhívást minden év február 28-ig közzé kell tenni a „Rábapatona Község Önkormányzatának Tájékoztatójában”


 1. Írásbeli, indoklással ellátott javaslatot a 3. § (1); illetőleg a 9.§ (1) bekezdésében meghatározott javaslattételre jogosultak minden év március 31-ig tehetnek a polgármesternek.

11. §


 1. A beérkezett javaslatokat az Ügyrendi Bizottság április 30-ig véleményezi.


 1. Az Ügyrendi bizottsági ülésre külön meg kell hívni a képviselő-testület bizottságainak elnökeit és a javaslattevőket.


 1. A bizottsági ülésen lehetővé kell tenni, hogy a napirendek zárt ülésen történő megvitatását megelőzően az előterjesztők szóban kiegészíthessék írásban benyújtott javaslataikat.

12. §


 1. A "Rábapatona Község Díszpolgára" címről és a "Rábapatona községért" kitüntetésekről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján - amely tartalmazza a javaslatokat és az Ügyrendi Bizottság véleményét – május hónapban dönt.


 1. A „Rábapatona Község Díszpolgára” cím és a „Rábapatona községért” kitüntetés átadására minden évben Augusztus 20-i ünnepség keretében kerül sor.


 1. A (2) bekezdésben foglalt rendelkezéstől a képviselő-testület indokolt esetben eltérhet.

IV.


Vegyes és záró rendelkezések

13. §


 1. A kitüntetés és a díszpolgári cím adományozásával együtt járó oklevél formájáról és konkrét tartalmáról a kitüntetett személyre vonatkozó adatok, indokolás - a polgármester dönt.


 1. Az e rendeletben meghatározott kitüntetés és díszpolgári cím adományozásáról, valamint az esetleges visszavonásáról szóló képviselő-testületi döntést, az egyes személyekre vonatkozó méltatást a Rábapatona Község Önkormányzatának Tájékoztatójában közzé kell tenni.

14. §


 1. Az 5. § (1) bekezdésében szereplő "Díszpolgárok Könyve" olyan kézírásos emlék, amely az anyakönyvekhez hasonlóan kezelendő. A "Díszpolgárok Könyvének" megőrzéséről és vezetéséről a jegyző gondoskodik.


 1. A "Díszpolgárok Könyve" tartalmazza a díszpolgár nevét, foglalkozását, illetve azon tevékenységének megnevezését, amelyért az elismerésben részesült, a díszpolgári cím adományozásának évét és a díszpolgári címről döntő képviselő-testületi határozat számát.


 1. Amennyiben a képviselő-testület döntése alapján a díszpolgári cím visszavonásra kerül,  a díszpolgár nevét a "Díszpolgárok Könyvéből" törölni kell.

15. §


 1. Az e rendelet I. és II. fejezeteiben szereplő kitüntetésekről "Rábapatona Község Kitüntetettjei" címmel külön nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről és a kitüntetettek bejegyzéséről a jegyző gondoskodik.


 1. A "Rábapatona Község Kitüntetettjei" címmel vezetett nyilvántartás tartalmazza a kitüntetett személy nevét, foglalkozását, illetve azon tevékenységének megnevezését, amelyért az elismerésben részesült, az adományozott kitüntetés nevét, az adományozás évét és a kitüntetésről döntő képviselő-testületi határozat számát.

16. §


 1. Az e rendeletben szereplő különféle elismerő címek és juttatások költségvetési fedezetét a mindenkori éves költségvetési rendeletben a céltartalékok között külön soron kell megtervezni.


 1. A kitüntetésessel járó pénzjutalom összegét „nettó” értékben kell értelmezni.

17. §


E rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.