Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat V. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 11 - 2021. 05. 11

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat V. évi költségvetéséről

2020-09-11-tól

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés

a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szervezik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat

2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a. az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c. az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési fő összegét 445.100 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

 • a) a költségvetési bevételek összege: 372.630 ezer forint,
 • b) a költségvetési kiadások összege: 445.100 ezer forint,
 • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 72.470 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 144.273 ezer forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 62.086 ezer forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 73.000 ezer forint,
 • d) B4. Működési bevételek: 14.271 ezer forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 79.000 ezer forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
 • h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll. ezer forint
 • i) Költségvetési bevételek összesen: 372.630 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 150.836 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 221.794 ezer forint,
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 158.544 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 214.086 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:

105.238 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

18.921 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:

90.215 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

7.169 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

36.802 ezer forint,

f) K6. Beruházások:

143.291 ezer forint,

g) K7. Felújítások:

27.591 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

ezer forint,

i) K.9. Finanszírozási kiadások

15.873 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:

445.100 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 216.874 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 228.226 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 251.176 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 193.924 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

 • a) beruházási kiadások beruházásonként: összesen 144.147 ezer forint

1) Rendezési terv módosítás 8.000 ezer forint

ab) Települési klímastratégia (projekt) 7.593 ezer forint

ac) Vízelvezetés projekt+ önerő 103.000 ezer forint

ad) Műfüves pálya (önerő) 9.000 ezer forint

ae) Rózsás csatorna gyaloghíd (terv) 1.627 ezer forint

af) Fűnyíró traktor és tartozékai beszerzése (projekt) 14.927 ezer forint

b) felújítási kiadások felújításonként: összesen 26.312ezer forint ba) Községi utak felújítása (projekt) 26.312 ezer forint

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

 • a) Települési segély 2.500 ezer forint,

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 31.514 ezer forint, melyből:

 • a) az általános tartalék 31.514 ezer forint,
 • b) a céltartalék - ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2.

számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -92.632 ezer forint hiány,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 20.162 ezer forint többlet.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti egyenleg 2020. évi finanszírozása az alábbiak szerint történik:

 • a) belső finanszírozással - 72.457. ezer forint,
 • b) külső finanszírozással - ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: -72.457 ezer forint,

ebből:

aa) működési célú - 71.498 ezer forint,

ab) felhalmozási célú - 959 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 44.175 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

 • a) a költségvetési bevételek összege: 44.175 ezer forint,
 • b) a költségvetési kiadások összege: 44.175 ezer forint,
 • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

- ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:

- ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:

-

ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:

-

ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

- ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

- ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek

44.276 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:

44.276 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 44.276 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 44.276 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 • a) K1. Személyi juttatások: 31.847 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.749 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:

6.680 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

- ezer forint,

f) K6. Beruházások:

- ezer forint,

g) K7. Felújítások:

- ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

- ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:

44.276 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 44.276 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 44.276 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata – fő.

(3) Az illetménykiegészítés mértéke – 2020. 01. 01. napjától 2020. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.

(4) Az illetménykiegészítés mértéke – 2020. 01. 01. napjától 2020. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.

4. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 61.056 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:

 • a) a költségvetési bevételek összege: 61.056 ezer forint,
 • b) a költségvetési kiadások összege: 61.056 ezer forint
 • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.

17. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-.............

ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -............

. ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:

-............

ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:

-.............

ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:

-.............

ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-.............

ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-.............

ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek

61.175 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:

61.175 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 61.175 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 61.175 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

18. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:

47.179 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

8.586 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:

4.987 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

- ezer forint,

f) K6. Beruházások:

423 ezer forint,

g) K7. Felújítások:

- ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

- ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:

61.175 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 61.175 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 61.175 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

20. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

21. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

 • a) a költségvetési bevételek összege: 372.630 ezer forint,
 • b) a költségvetési kiadások összege: 339.649 ezer forint,
 • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 32.981 ezer forint többlet.”

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

144.273 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

62.086 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:

73.000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:

14.271 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek

79.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

- ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll.

ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:

372.630 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:

150.836 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 221.794 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:

- ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 158.544 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 214.086 ezer forint.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 • a) K1. Személyi juttatások: 26.212 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.586 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 78.548 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.169 ezer forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 36.802 ezer forint,
 • f) K6. Beruházások: 142.868 ezer forint,
 • g) K7. Felújítások: 27.591 ezer forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
 • i) K9. Finanszírozási kiadások 15.873 ezer forint
 • j) Költségvetési kiadások összesen: 339.649 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 111.846 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 227.803 ezer forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 125.938 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 213.711 ezer forint.”

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

 • 6. Adósságot keletkeztető ügylet

25. §

1. A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

a) Rábapatona Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló úthálózat felújítása fejlesztési cél,

2. A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 150.000 ezer forint.

26. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

27. § A polgármester 1.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

28. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

29. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

 • a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
 • b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására. 30. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

31. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

32. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

 • a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 15-ig,
 • b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

33. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a. a köztisztviselői illetményalapja a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztiviselői illetményalapról szóló 2/2020.(I.30.) önkormányzati rendelete 2. §-ában meghatározott illetményalap, melynek összege 46.380 Ft-

b. a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 200.000 forint/év/fő.

(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2020. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

34. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

 • 8. Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

kép: /download/3471/resources/EJR_468154-image1.png

1. melléklet

1. számú melléklet a 10/2020. (IX.10.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

50.800

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

50.489

4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

9.386

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

15.380

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3.275

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

.

8

Elszámolásokból származó bevételek

B116

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

129.330

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

14.943

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

144.273

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

62.086

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

17.355

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

-

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32.

-

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

5

Vagyoni típusú adók

B34

8.000

6

ebből a helyi adók:

8.000

7

- építményadó

-

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

-

9

- magánszemélyek kommunális adója

8.000

10

- telekadó

-

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

55.000

12

ebből a helyi adók:

-

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

55.000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

.

15

Fogyasztási adók

B352

.

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

.

17

Gépjárműadók

B354

10.000

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

.

12

ebből a helyi adók:

.

13

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

.

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

65.000

15

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

16

Közhatalmi bevételek

B3

73.000

2. melléklet

2. számú melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Megnevezés (rovat)

Előirányzatok

2

Bevételi

Kiadási

3

Csapadékvízelvezetés projekt

54.494

54.494

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3. melléklet

3. számú melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer forintban

A

B

1

A céltartalék felhasználási céljai

Céltartalék összeg

2

3

4

5

6

Összesen

4. melléklet

4. számú melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

Kötelezettség
összesen

2

Fejlesztési célú hitel (útépítés)

15 év

133.950

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen

133.950

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

évente két alkalom

73.000

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

5

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

Összesen

73.000

5. melléklet

rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret

juttatás típusonként

Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Juttatások megnevezése

Kapcsolódó
rovat

Éves
keretösszeg

Egyéb szabályok

2

Lakhatási, lakásépítési,
lakásvásárlási támogatás

3

Albérleti díj hozzájárulás

K1111 Lakhatási támogatás

4

Családalapítási támogatás

K1113 Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

5

Szociális támogatás

K1112. Szociális támogatás

250

6

Illetményelőleg

7

Tanulmányi ösztöndíj, képzési,
továbbképzési, nyelvtanulási
támogatás

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata

K1107. Béren kívüli juttatások

875

8

Üdülési támogatás

K1113 Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

9

Juttatások összesen

1.125

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Juttatások megnevezése

Kapcsolódó
rovat

Éves
keretösszeg

Egyéb
szabályok

2

Eseti szociális segély

3

Jövedelem-kiegészítés

4

Temetési segély,

5

Kedvezményes étkeztetés

6

Kedvezményes üdültetés

7

Egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele

8

Támogatások összesen

6. melléklet

6. számú melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

4

5

6

Bevételek összesen

7

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

8

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

9

10

11

12

13

14

15

Kiadások összesen

4/2020. (II.27.) Ök. rendelet. melléklet

7. melléklet

Államháztartási mérlegeküres

a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. §-ban megfogalmazottak alapján költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.

8. melléklet

Hatásvizsgálat