Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (VII.28..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2015. 08. 01 - 2020. 12. 31

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (VII. 28.) önkormányzati rendelete


a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében, 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése alapján az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

 1. Általános rendelkezések

1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és a hulladékgazdálkodásról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


2. §


(1)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítmény fenntartása és üzemeltetése.

(2)   A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a hulladék alábbi fajtáira:

a) háztartási hulladék,

b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék,

c) elkülönítetten gyűjtött hulladék,

d) lomhulladék,

e) építési-bontási hulladék,

f) közterületen elhagyott hulladék,

g) biológiailag lebomló hulladék,

h) vegyes hulladék.

 1. Területi hatálya: Kéleshalom közigazgatási területére terjed ki.
 2. Személyi hatálya:

a) a község közigazgatási területén lévő valamennyi belterületi ingatlanhasználóra

b) a közszolgáltatóval szerződésben álló külterületi ingatlanhasználóra,

c) az Önkormányzattal szerződésben álló közszolgáltatóra.2. Közszolgáltató

3. §


(1) Kéleshalom közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátására a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által kiírt és a Közbeszerzési Értesítő 2014 évi 40. számában KÉ 6134/2014 számon megjelent ajánlattételi felhívás nyertes ajánlattevője: HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM KISKUNHALAS 2014. konzorcium jogosult. A HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM KISKUNHALAS 2014. konzorcium tagjai:

Az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz., cégjegyzékszám: 03-09-126039, adószám: 4290054-2-03, képviseli: Agatics Roland ügyvezető) Konzorciumvezető és a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz., cégjegyzékszám: 03-09-127293, adószám: 24847436-2-03, képviseli: Versegi László ügyvezető) Konzorciumi Tag.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységen belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, kezelése, hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése feladatokat az FBH-NP Nonprofit KFT, a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság közösen végzik. Az FBH-NP Nonprofit KFT  mint közszolgáltató rendelkezik közszolgáltatási engedéllyel és minősítési engedéllyel.


4. §


(1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszerbe tartozó települési önkormányzatokkal.

(2)       Az Önkormányzat a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer tagjai által meghatározott kiskunhalasi közszolgáltatási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerhez tartozik.

(3)       Az Önkormányzat az együttműködés keretében az érintett települések igényeit kielégítő regionális hulladékgazdálkodási létesítmény helyeként a kiskunhalasi Alsószállás puszta 0995/12. hrsz., 0995/13. hrsz. Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központot jelöli ki.

(4)       Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a hulladékgyűjtő pontok kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a Közszolgáltató útján a működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.


3. Személyes adatok kezelése

5. §


 1. Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató kérésére a személyes adatait a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.
 2. Közszolgáltató jogosult nyilvántartást vezetni az azonosításhoz feltétlenül szükséges adatok feltüntetésével az ingatlanhasználókról, a közszolgáltatással összefüggésben jogosult kezelni az ingatlanhasználók személyes adatait.
 3. A Közszolgáltató jogosult kezelni az ingatlanhasználó alábbi adatait:
 1. családi és utóneve, születési családi és utóneve
 2. születési helye
 3. születési ideje
 4. anyja születési családi és utóneve
 5. a közszolgáltatással érintett ingatlan címe.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználók adatszolgáltatása alapján ismeri meg.

(5) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató az adatokat megsemmisíti.

(6)  A Közszolgáltató az ingatlanhasználónak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) meghatározott, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint e rendelet előírásai szerint kezeli, ennek keretében:

a) jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében a részére átadott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni;

b) mint adatkezelő vagy tevékenységi körében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek;

c) az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen;

d) törvényben meghatározottakon túli egyéb személyes adatokat csak célhoz kötötten és az ingatlanhasználó hozzájárulásával kezeli.

(7) A Közszolgáltató

a) személyes adatokat csak akkor továbbíthat, valamint különböző adatkezeléseket akkor kapcsolhat össze, ha ahhoz az ingatlanhasználó hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek;

c) az ingatlanhasználó által megadott adatokat mindaddig kezeli, amíg az ingatlanhasználó nem kéri azok törlését vagy zárolását;

d) az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnését követően az ingatlanhasználó adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően törli az elektronikus rendszereiből;

e) az adatok törlése helyett zárolja a személyes adatot, ha azt az ingatlanhasználó kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ingatlanhasználó jogos érdekeit;

f) a zárolt személyes adatot kizárólag addig kezelheti, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.II. FEJEZET

Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek


6. §


Az Önkormányzat Ht-ben meghatározottakon túl – a települési hulladékkal kapcsolatos feladatai körében:

 1. a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) köt;
 2. a Ht. rendelkezései alapján a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről gondoskodik;
 3. a közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről gondoskodik.


5. Az ingatlanhasználó kötelezettségei

7. §


(1) Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy:

b) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

c) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa,

d) részt vegyen a településen működő elkülönített hulladékgyűjtésben,

e) a települési hulladék olyan összetevőit, melyet a közszolgáltatás keretében begyűjteni és elszállíttatni nem lehet, köteles a Ht. és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gyűjteni.


(3) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást igénybe venni.


(5) Amennyiben a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a települési önkormányzat közigazgatási területén szervezett közszolgáltatást veszi igénybe, a közszolgáltatóval egyedi közszolgáltatási szerződést köteles kötni, amely alapján a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatónak közvetlenül köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.


(5) Az a gazdálkodó szervezet, melynek a székhelye, telephelye, fióktelepe egyidejűleg lakás céljára használt ingatlanon van és a gazdasági tevékenysége során települési hulladék nem keletkezik, a Polgármesterhez benyújtott kérelemmel kezdeményezheti a lakással közös hulladéktároló edény használatának engedélyezését. A kérelem elbírálása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

(6) Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, az ingatlant más sem használja, és ott hulladék nem keletkezik.

(7) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.


6. A Közszolgáltató kötelezettségei

8. §


A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a rendeletben foglaltak szerit köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladékkezelő telepre és annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályok betartásával gondoskodni.


III. FEJEZET

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI közszolgáltatás igénybevétele

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

9. §


(1) A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt az Önkormányzat a honlapján közzéteszi.

(2) A közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben, a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló Kormányrendeletben meghatározottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait;
 2. a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozó igénybevételének módját, mértékét és az alvállalkozó(k) által végezhető tevékenységeket;
 3. a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;
 4. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot;
 5. az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésének módját;
 6. annak biztosítékait, hogy a Közszolgáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem veszélyeztethetik;
 7. a Közszolgáltató üzemeltetésében álló hulladékkezelő létesítmények működtetésének hatósági engedélyben vagy más jogszabályban nem szabályozott szabályait.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás és egyéb feladatai ellátásához foglaltak betartása mellett – jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére az alábbi feltételekkel:

 1. A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
 2. A Közszolgáltató az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik.


10. §


A helyi kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében jogviszony a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között az alábbi módon jöhet létre:

 1. a közszolgáltatás első igénybevételével vagy
 2. ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja vagy
 3. a szerződés írásba foglalásával az 1. melléklet szerint.


8. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

11. §


 1. Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező vegyes hulladékát a rendelet 2. mellékletének a) pontja szerinti edényzetben, míg a települési hulladék részét képező papír, műanyag, üveg és fém (a továbbiakban: elkülönítetten gyűjtött hulladék) hulladékokat a házhoz menő elkülönített gyűjtés keretében a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, a rendelet 2. mellékletének b) pontja szerinti sárga fedelű, jelzésű hulladékgyűjtő edényben külön gyűjti.

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(3) A vegyes hulladék ürítésének gyakorisága Kéleshalom közigazgatási területén: heti sűrűségű ürítés egész évben, a Közszolgáltató által meghatározott napon 6.00 – 19.00 óra között.

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények ürítésének gyakorisága kéthetente egy alkalommal, a helyben szokásos ürítési napon.

(5) A települési hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak az adott ingatlanon rendszeresített szabványos gyűjtőedényben elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.

(6) A Közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha az a Közszolgáltató által rendszeresített zsákban van kihelyezve.

(7) Amennyiben a hulladék begyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt az erre kijelölt napon nem kerülhet sor, a Közszolgáltató köteles az esetlegesen elmaradt szolgáltatást 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul elvégezni.


9. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

12. §


(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt a szállítás napját megelőző 18.00 órától a szállítás napjának 20.00 órájáig, legfeljebb a szállítási napon lehet kihelyezni a közterületre, és legkésőbb reggel 6.00 óráig, – kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést – ezen időpont után, illetve a késve kihelyezett gyűjtőedény ürítésének és a hulladék elszállításának elmulasztása a Közszolgáltatónak nem róható fel. A szállítást követően az edényeket köteles az ingatlanon belüli területre visszahelyezni.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből válogatni (guberálni) tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 

13. §


(1) A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(2) A gyűjtőedényben az ürítés miatt keletkezett kárt a Közszolgáltató köteles megtéríteni.


14. §


(1) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(2) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


10. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó

külön rendelkezések

15. §


(1) A települési hulladékra nézve az évente egy alkalommal történő lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik. A lakosságot a helyben szokásos módon a lomtalanításról a Közszolgáltató és az Önkormányzat értesíti.

(2) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató gondoskodik.

(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

 1. építési - bontási hulladék,
 2. veszélyes hulladék,
 3. vegyes hulladék,
 4. biológiailag lebomló hulladék.

11. Lakossági eredetű egyéb szilárd hulladék gyűjtése

16. §


Az ingatlanhasználó a biológiailag lebomló hulladékot, a települési hulladékot, az építési-bontási hulladékot, veszélyes hulladékot gyűjtőhelyre, vagy hulladékgazdálkodási létesítménybe szállíthatja és a jogosultnak átadhatja vagy a megfelelő jelzésű gyűjtőedényben helyezheti el.


12. Elkülönítetten gyűjtött hulladék

17. §


(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és 

 1. a gazdálkodó szervezet kivételével az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott sárga fedelű, jelzésű gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjtött e hulladékokat a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére átadja;
 2. a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött e hulladékainak kezeléséről a Ht-ben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékait a Közszolgáltató részére is átadhatja.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe az alábbi újrahasznosítható hulladékok helyezhetők el:

a) papír,

b) műanyag,

c) fém,

d) üveg,

e) egyéb, nem veszélyes csomagolási hulladék.

(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített gyűjtőedény tartalmát.

(4) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. A Közszolgáltató a gyűjtőedénybe így elhelyezett hulladékot települési vegyes hulladékként szállítja el hulladékkezelés céljából. Az ingatlanhasználó a válogatás fajlagos költségét a következő havi közszolgáltatási díjjal együtt, többletköltségként megfizeti. A többletköltséget a számlán külön kell feltüntetni.

(5) Ha a Közszolgáltató (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a dokumentumokat megküldi a települési jegyző részére, egyidejűleg kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.

(6) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt, elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga fedelű, jelzésű gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján gondoskodik, amennyiben a javítás, pótlás vagy csere oka a Közszolgáltató hibájából ered. Ellenkező esetben az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga fedelű, jelzésű edényzet javításáról, pótlásáról, cseréjéről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.(7) Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott és a Közszolgáltató vagy az önkormányzat tulajdonát képező elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga fedelű, jelzésű hulladékgyűjtő edényt átveszi, és a birtokbavételt aláírásával igazolja a kárfelelősség egyidejű vállalásával.

(8) Az ingatlanhasználó sajátjaként köteles gondoskodni az általa birtokba vett elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga fedelű, jelzésű edényzet rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.  A településről történő elköltözés, illetve elhalálozás esetében az edényzet visszaadásáról köteles gondoskodni az ingatlanhasználó, illetve annak örököse.

(9)  Az elkülönítetten gyűjtött hulladékgyűjtő edény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel, a Közszolgáltató a kár észlelését követő 30 napon belül írásban felszólítja az ingatlanhasználót a kár megtérítésére.

(10) Az (1)-(9) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a Közszolgáltató részére megfizette

(11) Kéleshalom közigazgatási területén az elkülönített hulladék begyűjtése és elszállítása céljából hulladékgyűjtő szigeteket kell kialakítani. A hulladékgyűjtő sziget elhelyezésére vonatkozó engedélyek beszerzése a Közszolgáltató feladata. A hulladékgyűjtő szigetek számát, helyét a 3. melléklet tartalmazza.

(12) A (11) bekezdés szerinti gyűjtőszigeten az alábbi hulladék elkülönített gyűjtése, kezelése térítésmentes közszolgáltatás keretében történik:

 1. papír,
 2. üveg,
 3. műanyag.
 4. egyéb, nem veszélyes csomagolási hulladék.

(13) A kötelező közszolgáltatás keretében térítésmentesen kerül sor január hónapban a díszüket vesztett karácsonyfa összegyűjtésére és elszállítására.


13. Elhagyott hulladék elszállítása

18. §


Ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó Ht. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a Közszolgáltató külön szerződés keretein belül gondoskodik.


IV. FEJEZET

NEM LAKOSSÁGI EREDETŰ EGYÉB SZILÁRD HULLADÉK

14. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd

hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

19. §


 1. A gazdálkodó szervezet – a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladékuk vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni.

 (2) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a gazdálkodó szervezet

a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a gazdálkodó szervezet külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.  Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanító hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító helyet kell igénybe venni.

(4) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Közszolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.

(5) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító köteles gondoskodni.

(6) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a gazdálkodó szervezet az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani, és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.

(7) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.

(8) Ha a gazdálkodó szervezet a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére.


20. §


Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.


21. §


(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladékbirtokos, illetőleg az általa szállításra igénybevett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.

(2) A hulladékbirtokos köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.

(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogosforgalom biztonságát nem veszélyeztető módon az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:

a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállítójármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;

b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni;

c) egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.

(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladékbirtokosnak, illetőleg a szállításra igénybevett gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosítószámát.


V. FEJEZET

A közszolgáltatás díjmegfizetésének módja

15. A közszolgáltatási díj megfizetése

22. §


(1) A közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47. §-a, 47/A. §-a és 91. §-a szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólag a Közszolgáltató vagy az általa megbízott személy (díjbeszedő) által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kell kiegyenlíteni.

(2) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.

(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszát megküldi.

(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti, vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az ingatlanhasználó – e rendeletben meghatározott kivételekkel – akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását, vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.


VI. FEJEZET


Záró rendelkezések

23. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.


24. §


Ez a rendelet határozatlan időre szól.


25. §


Hatályát veszti Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről.Szvétek Lajos Róbert


Pápay László


A rendelet kihirdetve: 2015.VII.28.


Pápay László
Mellékletek