Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.24..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. ( II. 24.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési előirányzatokról szóló 4/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 24 - 2015. 12. 31

 Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. ( II. 24.) önkormányzati rendelete


a 2014. évi költségvetési előirányzatokról szóló


4/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kéleshalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetési előirányzatokról szóló 4/2013. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § az alábbiak szerint módosul:


„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 139.695 E Ft

b) Kiadás: 139.695 E Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése forintban:


Működési    célú

Felhalmozási célú

Összesen

a) tárgyévi költségvetési kiadások

110.045

20.650

130.695

b) tárgyévi költségvetési bevételek

93.878

20.650

114.528

c) tárgyévi költségvetési hiány egyenlege

16.167


16.167

d) finanszírozási műveletek bevételei (rövid lejáratú hitel felvétele)


9.000

9.000

e) finanszírozási műveletek kiadásai

0

9.000

9.000

f) 2014. évi bevételi főösszeg

119.045

20.650

139.695

g) 2014. évi kiadási főösszeg

119.045

20.650

139.695

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban e Rendelet 1.; 1/a; melléklete tartalmazza.”


2. §


A Rendelet 5. § (1) - (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi helyi adó bevételének összege: 7.100 E Ft, melynek részletezését a Rendelet 2/a. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatot megillető feladat finanszírozás jogcímen kapott állami támogatások, kötött felhasználású támogatások előirányzatait jogcímenként e Rendelet 2/b. melléklete tartalmazza.”
3. §


A Rendelet 6. § (1), (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület e Rendelet 3/a. mellékleteként hagyja jóvá.

a) Működési kiadások előirányzata:  110.045 E Ft.

  1. személyi jellegű juttatások:                                                                                    41.254 E Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:                                   8.456 E Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                                      20.766 E Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                  17.250 E Ft

ae) egyéb működési kiadások:                                                                                        9.012 E Ft

            aea) működési célú támogatások államháztartáson belülre:                                    2.172 E Ft

            aeb) működési célú támogatások államháztartáson kívülre:                                     1.231 E Ft

aec) működési célú tartalék:                                                                                      5.609 E Ft

af) elvonások, befizetések                                                                                                  239 E Ft

b) Felhalmozási kiadások előirányzata:  20.650 E Ft.

ba) beruházási kiadások:                                                                                                 13.940 E Ft bb) felújítási kiadás:                                                                                                        6.710 E Ft”


„(3) Az Önkormányzat 2014. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak előirányzatait e Rendelet 3/c. melléklete tartalmazza. „


4. §


A Rendelet 8. § (1) – (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) Az Önkormányzat 2014. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

  1. általános tartalék – működési:  4.880 E Ft  
  2. céltartalék – működési:             3.000  E Ft  

(2) A tartalékok részletes kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.”


5. §


A Rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:


„Az Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.”


6. §


A Rendelet 12. §-a az alábbiak szerint módosul:


„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 9. melléklet szerint fogadja el.”

7. §


A Rendelet 15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) Prémium jogcímen teljesítményösztönző jutatom, valamint a személyi ösztönzés céljából történő jutalom kifizetését a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi:

- közfoglalkoztatás keretében megtermelt fűszerpaprika áru értékesítési többletbevételéből a juttatás közterheivel együtt 500 e Ft.”


Záró rendelkezések

8. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László

polgármester


jegyző

Záradék:

p.h.


A rendelet kihirdetve:2015.II.24.


Pápay Lászlójegyző

Mellékletek