Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (V.28..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Község Polgármesterének 5/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelete gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 01

Kéleshalom Község Polgármesterének

5/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelete


gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról


szóló 2/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról


Kéleshalom Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) a) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) és a 151. § (2b) bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el:


1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési díjak megállapításáról szóló 2/2015. (I. 22.) önkormányzati rendeletének melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


2. §


Ez a rendelet 2020. június 1. napján lép hatályba.



p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László Imre

polgármester


jegyző


Záradék:

p.h.


A rendelet kihirdetve:2020.05.28.


Pápay László Imre



jegyző


















melléklet a 5/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

(a 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelet melléklete)


A gyermekétkeztetési térítési díjtételek


Az intézményi térítési díj összege az általános forgalmi adót nem tartalmazza.


I. Óvoda


I.

II.

III.

1.

Megnevezés

Nyersanyag ár

Ft/adag

2.

3 x étkeztetés (napközi)

693

3.

1 x étkezés (ebéd/menza)

347


II. Iskola


I.

II.

III.

1.

Megnevezés

Nyersanyag ár

Ft/adag

2.


3 x étkeztetés (napközi)

838

3.

1 x étkezés (ebéd/menza)

419





Mellékletek