Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (VI.25..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VI.25) önkormányzati rendelete Kéleshalom Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 25

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2020. (VI.25) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kéleshalom Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

II. A költségvetés címrendje

2. §

(1) Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az Önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Cím: Kéleshalom Községi Önkormányzat ezen költségvetési szerven belül végrehajtott kormányfunkciók szerinti gazdálkodás

III. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetésének teljesítése

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését

            a.) 228.621.512 forint bevételi főösszeggel,

            b.) 129.600.275 forint kiadási főösszeggel

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1a., 1b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan a 3a., 3b. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat mutatószámok és feladatmutatók alapján járó támogatásainak felhasználását a 4a. melléklet, a központi költségvetésből származó bevételeinek elszámolását a 4b. melléklet.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű és egyéb működési célú támogatási kiadásait részletesen az 5. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű és egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásait részletesen a 6. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait részletesen a 6. melléklet szerint, felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 7. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámadatait - amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is -, a 8. melléklet szerint fogadja el.


(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési-, és működési-felhalmozási mérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 11. melléklet, konszolidált eredménykimutatását a 12., pénzeszközváltozásait a 13. melléklet szerint fogadja el.

(13) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 14. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat összesített adósságának állományát lejárat szerint, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerint a 15a, 15b. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési maradvány

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált alaptevékenységből származó maradványainak kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. Vagyonkimutatás

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2019. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 17a.,17b. és 17c., melléklet szerint fogadja el.

VI. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Szvétek Lajos Róbert

Pápay László Imre

polgármester

jegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetve: 2020.06.25.

Pápay László Imre


jegyző


Mellékletek