Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.26..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete Kéleshalom Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 26

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


II. A költségvetés címrendje

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési címrendjét a 2020. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma                        Feladatellátás                                                              Neve

      1.                   gazdasági, szociális feladatok,

                            közművelődés, étkeztetés, közfoglalkoztatás                Kéleshalom Községi Önkormányzat


III. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is - 2020. évi költségvetésének állapítja meg. A működési és felhalmozási hiány finanszírozásáról az önkormányzat az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával gondoskodik.


(2) Az Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési mérlegét, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet 1.a. melléklete tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat költségvetését költségvetési szervenként az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület e Rendelet 2., 3. mellékletei tartalmazzák.


Az Önkormányzat bevételei

5. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, valamint feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatot megillető 2020. évi működési és feladatalapú állami támogatások előirányzatait jogcímenként e Rendelet 2.a. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit jogcímenként e Rendelet 4, 4a. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit jogcímenként e Rendelet 4.,4b. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2020. évben a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatással, ezen belül az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételével nem rendelkezik.


Az Önkormányzat működési kiadásai

6. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint feladattípusok szerinti bontásban a Képviselő-testület e Rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú kiadásait jogcímenként e Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait jogcímenként e Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait e Rendelet 3b. melléklete tartalmazza.


Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai

7. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak összege e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadásokat feladatonként, címenként e Rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési fejlesztései céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.


Az Önkormányzat tartaléka

8. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi általános tartalékát – mely az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetéül szolgál - az alábbiak szerint fogadja el e Rendelet 5. melléklete tartalmazza.


Többéves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mértéke

9. §

(1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai: TOP-5.3.1-16 Együtt a közösségeinkért közösségfejlesztés pályázata, VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés pályázata, VP6-7.2.1.4-17 Tanya pályázata

(2) Az Önkormányzat 2020. évben hitel- kötvénytörlesztéssel, készfizető kezességvállalással nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat 2020. évben részvényekkel, kötvényekkel, értékpapírokkal, tartós- és rövidtávú megtakarításokkal nem rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát jelen Rendelet 6. melléklete tartalmazza.


Közvetett támogatások

10. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel e Rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
Előirányzat felhasználási ütemterv

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) e Rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.


Forráshiány és finanszírozásának módja

12. §

(1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az Önkormányzat 2020. évi belső forrásból finanszírozott forráshiányát e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A forráshiány belső finanszírozására a 2019. évi költségvetési maradvány nyújt fedezetet az (1) bekezdésben részletezettek szerint.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt forráshiány csökkentésére tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:

  1. A feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.
  2. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések haladéktalan beszedését.
  3. Minden esetben szem előtt kell tartani az önkormányzat zavartalan működésének megteremtését, az ellátandó kötelező feladatok elsődlegességét.


Személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás

13. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett összesített létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a.) az Önkormányzatnál:                         28 fő

b.) ebből közfoglalkoztatotti létszám:      21 fő

(2) Az engedélyezett létszámkeretet e Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A személyi jellegű juttatások számításánál Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdését figyelembe véve e Rendelet 3. mellékelte tartalmazza.

(4) Prémium jogcímen teljesítményösztönző jutalom, valamint a személyi ösztönzés céljából történő jutalom kifizetését a Képviselő-testület engedélyezi.


IV. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzatnak a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási – számviteli szabályok maradéktalan betartására, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.


(4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(5) A 2020. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – csak előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely nem veszélyezteti majd a rendeltetésszerű működtetést, az Önkormányzat kötelező feladatellátását.

(6) Az Önkormányzati önerőt igénylő pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület határozatban meghozott előzetes engedélye szükséges.

(7) A polgármester az állampolgárok élet – és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg a következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(8) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(9) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(10) Munkabér-hitel tekintetében a Képviselő-testület e hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy a polgármester negyedévente tájékoztatás nyújt a felvett hitel és a visszafizetés alakulásáról a Képviselő-testület felé.

(11) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv követeléseiről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(12) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatott egyesületek, non-profit szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és célnak megfelelően történő felhasználás ellenőrzésének megszervezéséről a polgármester köteles gondoskodni.

(13) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri a költségvetés éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 10 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a polgármester köteles haladéktalanul a Képviselő-testületet tájékoztatni és az önkormányzati biztos kirendelését indítványozniA költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a (2)–(3) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 34/A § szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(5) A költségvetési szervek a költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.(6) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosítási igényüket kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testület részére 30 napon belül tájékoztatást nyújt.

(7) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással nem teljesíthető az intézményi feladatellátás.

(8) Az önkormányzat költségvetési szervei előirányzat módosítási igényüket legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek beterjeszteni.


Záró és egyéb rendelkezések

16. §

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e Rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
p.h.


Szvétek Lajos Róbert                                                    Pápay László Imre

                               polgármester                                                                                                    jegyzőZáradék:


A fenti rendelet kihirdetve: 2020. II. 26.

Pápay László Imre

jegyző