Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VII.30..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(VII. 30.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2020. 07. 31

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2020.(VII. 30.) önkormányzati rendelete


a temetőről és a temetkezés rendjéről


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi  XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 42. §-ában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


(1) Kéleshalom község közigazgatási területén köztemetőt fenntartani, temetkezési szolgáltatást végezni a hatályos jogszabályok alapján, és az e rendeletben foglaltak szerint lehet.

(2) A rendelet területi hatálya Kéleshalom Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő köztemetőre terjed ki.

(3)  A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettető(k)re, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást, valamint egyéb temetői munkát végző természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, illetőleg arra, akire nézve a tevékenységek során jogok keletkeznek, és kötelezettségek hárulnak.


2. A temető fenntartása és üzemeltetése

2. §


(1) Kéleshalom község köztemetője: a Kéleshalom 152/5 hrsz-on nyilvántartott, 7136 m2 nagyságú terület.

(2) A köztemető tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője az önkormányzat (6444 Kéleshalom, Fő utca 4.)

(3) Az önkormányzat feladata a temető kegyeleti méltóságának őrzése.

(4) Az önkormányzat gondoskodik a ravatalozó tisztántartásáról, a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételek biztosításáról.

(5) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési és kártérítési felelősség az önkormányzatot nem terheli.​

(6) A fenntartási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.

(7) A temetőüzemeltetési feladatai során az önkormányzat ellátja

a) a köztemetőben lévő temetési helyek nyilvántartásainak előírás szerinti vezetését, naprakész állapotban tartását,; gondoskodik a tárolt személyes adatok biztonságáról,

b) a temetési helyek feletti rendelkezési jog lejárati idejének folyamatos figyelemmel kísérését,

c) a köztemető tisztántartását, a temetői hulladék gyűjtését, és közszolgáltató által történő elszállíttatásától való gondoskodást,

d) a köztemető útjainak, járdáinak tisztántartását, télen a hó eltakarítását és síktalanítását,

e) a köztemető területének szükség szerinti kaszálását és parlagfű irtását, a sövények, cserjék, örökzöldek folyamatos gondozását,

f) a köztemető területén víz vételi hely biztosítását,

g) a veszélyes állapotú sírkövek által előidézett veszélyhelyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételét,

h) a temetési időpontok és a temetéssel összefüggő szolgáltatási tevékenységek koordinálását,

i) az ügyfélfogadást, és

j) a köztemetőben a temetési területek temetésre való előkészítését.


3. Temetési helyek kialakításának rendje

3. §


(1) A temetőben a temető-térkép szerint kialakított temetési helyek folytatólagos igénybevételével lehet temetkezni.

(2) A temetési helyek kijelölése arab számokkal történik.

(3) A temetkezési helyet, amennyiben annak előzetes megváltása nem történt meg, a temetési szándék bejelentésekor a tulajdonos képviselője jelöli ki.


4. §


(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

a) Koporsós temetés esetén:

aa) egyes sírhely

ab) kettős sírhely

ac) sírbolt (kripta)

b) Hamvasztásos temetés esetén:

ba) urnasírhely

bb) urnafülke

5. §


(1) Sírhelyek mérete:

a) egyes sírhely:                     1 m x 2 m

b) kettős sírhely:                    1,6 m x 2 m

c) sírbolt (kripta):                   minimum 2 m x 2 m maximum 4 m x 2 m

d) urnafülke belső mérete:     30 cm x 30 cm

(2) A sírhelyek közötti távolságnak legalább 0,4 m-nek kell lennie.​


4. A temetési helyek használati ideje és díja

6. §


 (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.

 (2)  A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati ideje):

a) egyes és kettős sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) sírbolt (kripta) esetén 60 év

c) urnasírhely, urnafülke esetén 25 év

(3) A sírhelyek díjtételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A rendeletben meghatározott díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák.

(5) A sírhelyek használati ideje az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható. 

(6)A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse, illetve az általa megbízott köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.


5. A temető használatának és igénybevételének szabályai 

7. §


(1) A temető nyitvatartási ideje: 0-24 óráig.

(2) A temető rendjét szabályozó és egyéb közérdekű hirdetményeket (a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, címét) a temető főbejáratánál kell közzétenni.​

(3) A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja, a látogatókat megbotránkoztatja.​

(4) 12 éven aluli gyermekek csak nagykorú felügyelete mellett tartózkodhatnak a temetőben.

(5) A köztemetőbe állatot- kivéve vakvezető kutya - bevinni tilos.

(6) A temetőlátogatók kötelessége a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása.

(7) A köztemető területén a látogatók nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb környezeti kárt okoz, mások kegyeleti jogának gyakorlását akadályozza, korlátozza, balesetveszélyt okoz.

(8) A temető területén lévő vízvételi helyből csak a temetési helyek gondozásához használható térítésmentesen víz.

(9) A köztemető területére tehergépjármű, munkagép, lovas kocsi csak a temetkezési tevékenységgel, a fenntartási munkákkal, síremlékek felállításával összefüggésben és csak az elvégzendő munkák időtartamára hajthat be.​

(10) A sírhelyre csak olyan növény helyezhető el, mely a sírhelyek közötti távolság megtartását biztosítja. A temetőben történő faültetéshez az önkormányzatnak az írásbeli hozzájárulása szükséges.​

(11) A sírok mellé ülőpadot elhelyezni, a sírhely környezetétől függően, az önkormányzatnak a hozzájárulásával lehet.

(12) A sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladékokat, szemetet lerakni csak az erre a célra kihelyezett hulladéktárolókban szabad. A temető hulladéktárolóiba földet, törmeléket, háztartási szemetet, nem a temetőből származó hulladékot lerakni tilos.

(13) Az építéssel, bontással keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés, bontás befejezését követő azonnali elszállítása az építtető feladata.

(14) A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy annak eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.​

(15) Az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő módon végzett munka esetén a temető üzemeltetője a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére. A felhívás eredménytelensége esetén kezdeményezi a rendelkezni jogosult személy felelősségre vonását.


8. §


(1) A köztemetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – az önkormányzat székhelyén (6444 Kéleshalom, Fő u. 2.) a munkavégzés megkezdését megelőzően legalább 2 munkanappal be kell jelenteni.

(2) A köztemető területén vállalkozási tevékenységet végzők csak a temető hivatalos nyitvatartási ideje alatt, a jogszabályi feltételek betartása mellett végezhetnek munkát.

(3) A sírhelyek építése és bontása során keletkező törmelék a köztemető területén nem tárolható, azok elszállításáról a munkálatokat végző köteles gondoskodni.

(4) A köztemető területén vállalkozási tevékenységet végzőknek temető-fenntartási hozzájárulási díjat nem kell fizetni.

9. §


(1) Az önkormányzat temetkezési szolgáltatást nem nyújt.

(2) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók az általuk végzett temetkezési szolgáltatások során a temető infrastrukturális létesítményeit díj fizetése nélkül használhatják.


6. Záró rendelkezések

10. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


11. §


Hatályát veszti Kéleshalom Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2000. (VIII.12.) önkormányzati rendelete a helyi temető fenntartásáról.p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László Imre

polgármester


jegyző
A rendelet kihirdetve: 2020.VII.30.


Pápay László Imre

jegyző

Mellékletek