Fadd Nagyközség Képviselő-testületének 9/2019 (VIII.27.)

önkormányzati r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 28

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdésében és 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdésében és 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (települési hulladék ártalmatlanítása) és az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (települési hulladék gyűjtése, szállítása) Konzorciuma végzi, amely a kötelező közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató Fadd nagyközség közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett. Ennek körében a Közszolgáltató gondoskodik a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról. A Közszolgáltató végzi Fadd nagyközség települési és lakossági veszélyes hulladékainak gyűjtését és szállítását, továbbá gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról a kijelölt hulladéklerakó helyen: a Cikói Hulladékkezelő Központban.”


2. §


(1) A R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „(1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben, vagy egyedi megállapodásban foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól

a)    a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és az ingatlanhasználó által beszerzett gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása,

b)    a Közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, továbbá a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, szállítóeszközeihez rendszeresített szelektív gyűjtőedényben, vagy más eszközben szelektíven gyűjtött települési hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása,

c)    a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen - történő begyűjtése és elszállítása,

d)    a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,

e)    a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzetesen egyeztetett időpontban                       történő évi egyszeri összegyűjtése és elszállítása;

       f)  a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelésére szolgáló hulladéklerakó, hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése,

g)    az a)-b) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési hulladék hasznosításra történő átadása,

h)    a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények - magasabb szintű jogszabályokban foglalt - utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása.”

(2) A R. 5. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a közszolgáltatás teljesítése, igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása érdekében Közszolgáltató jogosult kezelni a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét.


3. §


(1) A R. 8. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).

4. §


(1) A R. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az ingatlanhasználó minden - a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségét, a közszolgáltatási szerződés bármely elemét érintő tényt, változást köteles a tény keletkezését, vagy a változást követő 15 (tizenöt), gazdálkodó szervezet esetén 8 (nyolc) napon belül írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban bejelenteni a Közszolgáltatónak és kezdeményezni a közszolgáltatási szerződés módosítását. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható gyűjtőedényre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény lecseréléséről.


(2) A R. 9. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

(4) Amennyiben az ingatlanhasználó nem, vagy nem határidőben tesz eleget a (3) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségének, úgy a Közszolgáltató a változást a Közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.


5. §


A R. 10. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (mód, gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon tájékoztatja.”

6. §


A R. 11. §-a az alábbi (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

(5) A közszolgáltatási szerződés hiánya nem mentesíti az ingatlanhasználót a jogszabályban meghatározott kötelességétől, miszerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a Közszolgáltató részére biztosítja és a közszolgáltatást igénybe veszi.

(6) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.

7. §


A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


12. §


(1) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony azon ingatlan esetében, amelyen folyamatosan legalább két teljes naptári hónap időtartamban:

a) senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,

b)  agyűjtőedényt egyedül használó gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(3) A szünetelés iránti kérelemhez az ingatlanhasználónak csatolnia kell a jegyző igazolását arról, hogy az érintett ingatlanon folyamatosan legalább két teljes naptári hónap időtartamban:

a) senki sem tartózkodik

b) a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.

(4) A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év.

(5) Szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe.

(6) A szünetelés időtaratmának lejártát követően az ingatlanhasználó jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak.

(7) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. Ha a gazdálkodó szervezet a szünetelés időtartamának lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, azt köteles a tevékenység megkezdését legalább 3 nappal megelőzően a Közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(8) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt az ingatlanon települési hulladék keletkezik, az ingatlanhasználó köteles saját maga gondoskodni a hulladék kezeléséről.

(9) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, a Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.

(10) Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik, vagy tényleges gazdálkodási tevékenységet végeznek, a Közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat a tartózkodás, a gazdálkodási tevékenység megkezdésének, vagy az arról való tudomásszerzés  időponjátólo megfizettetni – az NHKV Zrt. felé való bejelentés által - az ingatlanhasználóval.

8. §


(1) A R. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni és ahhoz a rendszeresített, szabványos, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedényt – a választott kapacitással - saját maga köteles – vásárlás vagy bérlet útján - biztosítani, annak karbantartásáról, tisztántartásáról, pótlásáról gondoskodni.

A gyűjtőedény a Közszolgáltatótól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható vagy bérbe vehető. A Közszolgáltatótól bérelt gyűjtőóedény felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a Közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás, vagy a Közszolgáltatónak felróható ok teszi szükségessé. (2) A R. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) A kötelező közszolgáltatás a Közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényből történik. A gyűjtőedények mérete a következő:  

       a)  60, 70, 80, 110, 120, 140, 145, 180 és 240 literes zárt edényzet, 

       b)  770 és 1100 literes zárt, a közszolgáltató által meghatározott típusú edényzet,

       c) 70 literes, a Közszolgáltató emblémájával ellátott zsák.

A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével az ingatlanhasználónak a tárolóedényt úgy kell kiválasztania, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.

(3) A R. 15. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A heti 60 l-es tárolókapacitású gyűjtőedényt a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy veheti igénybe. A 60 literes edényzet igénybevétele iránti kérelemhez az ingatlanhasználónak csatolnia kell a jegyző igazolását arról, hogy mint természetes személy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.

(4) A R. 15. §-a az alábbi (5)-(8) bekezdésekkel egészül ki:

 „(5) A (4) bekezdésben rögzített kedvezmény (a továbbiakban: kedvezmény) igénybe vételének  feltétele a közszolgáltatási szerződés megkötése.

  (6) A kedvezmény egy ingtlanhasználó által csak egy ingatlan után vehető igénybe.

  (7) A kedvezményre jogosító körülmény megszűnését az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben az ingatlanhasználó ezen bejelenztési köteletzettségét elmulasztja, úgy a Közszolgáltató jogosult a megszűnés napjától a bejelentés napjáig terjedő időszakra az ingatlanhasználó részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edény után kiszámlázni.

(8) A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a Közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a Közszolgáltató kérelmére a Polgármesteri Hivatal látja el. Eltérő adat esetén a Közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, vagy a kedvezményt megvonja.

9. §


A R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „(1) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében közterületen vagy a kijelölt gyűjtőponton elhelyezni.

A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.”

10. §


A R. 22. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A gyűjtőedényzet mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhető hulladék maximális súlya:  

a) 60 literes gyűjtőedény esetén    12 kg,

b) 70 literes gyűjtőedény esetén    15 kg,

c) 110-120 literes gyűjtőedény esetén  36 kg,

d) 140-145 literes gyűjtőedény esetén 45 kg,

e) 180 literes gyűjtőedény esetén 60 kg,

d) 240 literes gyűjtőedény esetén  72 kg,

e) 770 l-es gyűjtőedény esetén 220 kg,

f) 1100 literes gyűjtőedény esetén 330 kg.”

11. §


A R. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „(1) A nagy darabos hulladék (lom) - lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság - szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján - gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató adja, melynek feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.

(2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető lomhulladék elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladékra, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási hulladékra) nem terjed ki.”

 


12. §


A R. 26. §-ának és az azt megelőző „16. Karácsonyfa gyűjtése” alcím helyébe az alábbi alcím és rendelkezés lép:


16. Zöldhulladék és karácsonyfa gyűjtése

26. §


(1) A zöldhulladék a Közszolgáltató által meghirdetett időszakban és módon, házhoz menő hulladékszállítás keretében kerül elszállításra.

(2) A Közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el.”

13. §


A R. 42. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „(6)     Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz, járda hiányában a telekhatártól az úttest felé terjedő teljes terület tisztántartásáról a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (kiépített beton vagy egyéb átereszek), valamint a járdához tartozó folyókáknak és víznyelő rácsoknak folyamatos tisztántartásáról – ideértve a hó és síkosság elleni védekezést is – az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.”

Záró rendelkezések


14. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

                Fülöp János                                                                     Dr. Percsi Elvira

                 polgármester                                                                               jegyzőZáradék:


A rendelet 2019. augusztus hó 27-én a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

                      Dr. Percsi Elvira

            jegyző