Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014 (XI.28..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 28.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési előirányzatokról szóló 4/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2014. 11. 28 - 2014. 12. 31

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2014. (XI. 28.) Önkormányzati rendelete


a 2014. évi költségvetési előirányzatokról szóló


4/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete


Kéleshalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2014. évi költségvetési előirányzatokról szóló 4/2013. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a az alábbiak szerint módosul:


„(1) A Képviselő-testület Kéleshalom Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát - finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:


Bevétel: 139.695 E Ft

Kiadás: 139.695 E Ft


Ezen belül:

                                   Működési    célú

Felhalmozási célú

Összesen

tárgyévi költségvetési kiadások

110.045

20.650

130.695

tárgyévi költségvetési bevételek

93.878

20.650

114.528

tárgyévi költségvetési hiány egyenlege

16.167


16.167

finanszírozási műveletek bevételei (rövid lejáratú hitel felvétele)


9.000

9.000

finanszírozási műveletek kiadásai

0

9.000

9.000

2014. évi bevételi főösszeg

119.045

20.650

139.695

2014. évi kiadási főösszeg

119.045

20.650

139.695


E Ft-ban állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban e Rendelet 1.; 1/a, melléklete tartalmazza.


2. §


A Rendelet 5. § (1) - (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi helyi adó bevételének összege 7.100 E Ft, melynek részletezését a Rendelet 2/a. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatot megillető feladat finanszírozás jogcímen kapott állami támogatások, kötött felhasználású támogatások előirányzatait jogcímenként e Rendelet 2/b. melléklete tartalmazza.” 1. §


A Rendelet 6. § (1), (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület e Rendelet 3/a számú mellékleteként hagyja jóvá.


Működési kiadások előirányzata összesen:  110.045 E Ft.

Ezen belül:

 • személyi jellegű juttatások:                                                                                          41.254 E Ft
 • munkaadókat terhelő járulékok,szociális hozzájárulási adó:                                         8.456 E Ft
 • dologi kiadások:                                                                                                            20.766 E Ft
 • ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                        17.250 E Ft
 • egyéb működési kiadások:                                                                                              9.012 E Ft

       ezen belül:

- működési célú támogatások államháztartáson belülre:                                                  2.172 E Ft

- működési célú támogatások államháztartáson kívülre:                                                  1.231 E Ft

- működési célú tartalék:                                                                                                   5.609 E Ft

 • elvonások, befizetések                                                                                                       239 E Ft


Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:  20.650 E Ft.

Ezen belül:

 • beruházási kiadások:                                                                                                  13.940 E Ft
 • felújitási kiadás:                                                                                                           6.710 E Ft


(3) Az Önkormányzat 2014. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak előirányzatait e Rendelet 3/c. melléklete tartalmazza.


4. §


A Rendelet 8. § (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„ (1) A Képviselő testület az Önkormányzat 2014. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

 1. általános tartalék – működési:  4.880 E Ft  
 2. céltartalék – működési:             3.000  E Ft  

(2) A tartalékok részletes kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.”


5. §


A Rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:


„Az Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként e Rendelet 6. melléklete tartalmazza.”


6. §


A Rendelet 12. §-a az alábbiak szerint módosul:


„Előirányzat felhasználási ütemterv


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 9. melléklet szerint fogadja el. „


7.§


A Rendelet 15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„Jutalmazás és cafeteria juttatások mértéke


(2) Prémium jogcímen teljesítményösztönző jutatom, valamint a személyi ösztönzés céljából történő jutalom kifizetését a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi:

- közfoglalkoztatás keretében megtermelt fűszerpaprika áru értékesítési többletbevételéből a juttatás közterheivel együtt 500 e Ft.”6. §


Záró rendelkezésekEz a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
p.h.Szvétek Lajos Róbert

polgármester


Pápay László

jegyző


Záradék:


p.h.A rendelet kihirdetve: 2014.XI.28.


Pápay László

jegyző


Mellékletek