Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020 (IX.24..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

Hatályos: 2020. 09. 25


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete


a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról


Kéleshalom Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja

 1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzatának a szociális célú tűzifavásárláshoz kapott kiegészítő támogatásból vásárolt tűzifa szociális rászorultsági alapon történő jogosultság feltételeinek, igénylésének és odaítélésének szabályainak megállapítása.


Természetbeni támogatás elosztására vonatkozó eljárási szabályok

2. §


(1) A képviselő-testület a rendelkezésre álló keret mértékéig, a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, legfeljebb 2 m3 szociális tűzifa támogatásban részesíti.

(2) A kérelemben feltüntetett adatok valódiságának és a jogosultság feltételeinek ellenőrzése céljából környezettanulmány készíthető a kérelmező életkörülményeiről, háztartásáról.


3. §


(1) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint

a) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2)  Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától.

(3) A támogatás megállapítása iránti eljárás 1. melléklet szerinti kérelemre indul.

(4) Az átvevő a tűzifa átvételéről a 2. melléklet szerinti átvételi elismervényt köteles aláírni.

(5) Nem állapítható meg támogatás annak a kérelmezőnek, aki(nek)

a) lakatlan az ingatlana,

b) fával nem fűthető az ingatlana,

c) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.


4. §


A önkormányzat a tűzifáért, és annak házhozszállításáért a támogatottól térítést nem igényel. 
5. §


(1) A szociális tűzifa iránti kérelmeket 2020. október 27-ig lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

(2) A szociális célú tűzifa 2021. január 15-ig vehető át.

(3) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló famennyiség e célú felhasználásáig van lehetőség.


Záró rendelkezések 

 6. §


 Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és 2021. március 31. napján hatályt veszti.p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László Imre

polgármester


jegyző

Záradék:

p.h.


A rendelet kihirdetve: 2020. IX. 24.


Pápay László Imrejegyző


Mellékletek