Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (VII.30..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (VII. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 31

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2020. (VII. 30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2020.  évi költségvetéséről


szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


 1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a az alábbiak szerint módosul:


(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét is - 2020. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét: 217.737.790 forintban

b.) kiadási főösszegét: 217.737.790 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a-b) pontjának részletezése:

a) működési célú bevételek:                                                         92.676.531 Ft

b) működési célú kiadások:                                                       113.110.850 Ft

c) működési hiány:                                                                      20.434.319 Ft

d) felhalmozási célú bevételek:                                                   26.040.022 Ft

e) felhalmozási célú kiadások:                                                   102.877.146 Ft

f) felhalmozási hiány:                                                                 76.837.124 Ft

g) költségvetési hiány összesen:                                                  97.271.443 Ft

(3) A működési és felhalmozási hiány finanszírozásáról az Önkormányzat az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával gondoskodik. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel:

            a.) felhalmozási célra:                                                    76.837.124 Ft

            b.) működési célra:                                                          20.434.319 Ft

c.) Az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása érdekében a Képviselő-testület 1.749.794 Ft előző évek működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el”


2. §

     

 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 2. A Rendelet 1a. melléklete helyébe e rendelet 1a. melléklete lép.
 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
 5. A Rendelet 3a melléklete helyébe e rendelet 3a. melléklete lép.
 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
 7. A Rendelet 4a. melléklete helyébe e rendelet 4a. melléklete lép.
 8. A Rendelet 4b. melléklete helyébe e rendelet 4b. melléklete lép.
 9. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
 10. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.3. §


A Rendelet 4. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését költségvetési szervenként (3. melléklet) szerint fogadja el.4. §


A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) „Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak összege: 102.877.146 Ft.”


5. §


A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) „Az Önkormányzat a kiadások között -656.053 Ft tartalékot és 17.572.413 Ft céltartalékot állapít meg.”

        

6. §


A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az Önkormányzat 2020. évi belső forrásból finanszírozott forráshiányát: 97.271.443 Ft-ban állapítja meg melyből

 1.  működési forráshiány: 20.434.319 Ft                                                  
 2. fejlesztési forrás hiány: 76.837.124 Ft


7. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


p.h.


                             Szvétek Lajos Róbert                                      Pápay László Imre

                                     polgármester                                                      jegyző        

Záradék:

Kihirdetve: 2020.VII.30.

                                                                                                           Pápay László Imre                                                                                                                        jegyző

Mellékletek