Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2016. 07. 01

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

2016.07.01.

helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdésében és 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya

1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, továbbá kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

2. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, s rendelet hatálya Fadd nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a rendelet hatálya kiterjed Fadd nagyközség közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy használójánál keletkező települési hulladékra, (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó). Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(3) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.

(4) A Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., amely a kötelező közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató Fadd nagyközség közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett. A Közszolgáltató végzi Fadd nagyközség települési és lakossági veszélyes hulladékainak gyűjtését és szállítását és gondoskodik a települési hulladék elhelyezéséről a kijelölt hulladéklerakó helyen.

(5) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.

II. Fejezet

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

3. § (1) Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék tekintetében hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen:

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerződés megkötése,

c) gondoskodás a szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, rekultivációjáról,

d) a települési hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályokban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása,

e) a közszolgáltatással összefüggő, egyéb jogszabályokban nem rendezett önkormányzati feladat és hatáskör megállapítása.

(2) A közszolgáltatás az annak ellátására feljogosított szolgáltató szállító eszközével, a települési hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a települési hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

(3) A Közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során a hulladéktörvényben megfogalmazott célok elérése érdekében együttműködik az Önkormányzattal.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:

a) az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres és alkalmi elszállítására,

b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén - történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására,

c) hulladéklerakó, hulladékgyűjtő szigetek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére,

d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék ártalmatlanítására,

e) a települési hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített, szelektív begyűjtése (továbbiakban: szelektív begyűjtés),

f) háztartásokban keletkező veszélyes hulladék évi egyszeri összegyűjtésére és elszállítására,

g) az illegális hulladéklerakók felszámolására.

4. A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással

kapcsolatos jogai és kötelezettségei

5. § (1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól

a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és az ingatlanhasználó által beszerzett gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása,

b) a Közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, továbbá a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, szállítóeszközeihez rendszeresített szelektív gyűjtőedényben, vagy más eszközben szelektíven gyűjtött települési hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása,

c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen - történő begyűjtése és elszállítása,

d) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,

e) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzetesen egyeztetett időpontban történő évi egyszeri összegyűjtése és elszállítása;

f) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelésére szolgáló hulladéklerakó, hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése,

g) az a)-b) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési hulladék hasznosításra történő átadása,

h) a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények - magasabb szintű jogszabályokban foglalt - utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása.

(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.

(3) A Közszolgáltató köteles Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez.

(4) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást akkor láthatja el, ha:

a) biztosítani tudja a közszolgáltatás - külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását,

b) a magasabb szintű jogszabályokban megkövetelt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik,

c) rendelkezik a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott összegű céltartalékkal,

d) az Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött.

(5) A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékgazdálkodási engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékgazdálkodási szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.

(6) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása érdekében jogosult kezelni a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét.

(7) Az érintett kérelmére a Közszolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

(8) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéssel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(9) Az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjtartozásának adók módjára történő behajtása érdekében a Közszolgáltató a (7) bekezdés szerinti adatokat jogosult, illetve köteles az önkormányzati adóhatóság részére díjbehajtás céljából átadni.

(10) A Közszolgáltatónak az ingatlanhasználó személyes adatait a nyilvántartásából törölnie kell, ha bármely ok miatt az ingatlanhasználó már nem tartozik az e rendelet 1. § (2) bekezdésének hatálya alá.

(11) Amennyiben az ingatlanhasználó a 9. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a közszolgáltató részére a 9. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat – a közszolgáltató kérelmére – hivatalból át kell adni.

(12) A Közszolgáltató köteles a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtetni, valamint a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjét megállapítani, s erről a fogyasztókat tájékoztatni.

5. A közszolgáltatási szerződés

6. § (1) Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására vonatkozóan a magasabb szintű jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. A Képviselő-testület – a magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak szerint – a pályázat nyertesével (nyerteseivel) az eredményhirdetést követő 30 napon belül, vagy a pályázati eljárás nélkül kijelölt Közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására szerződést köt. A közszolgáltatási szerződés nyilvános.

(2) A kizárólag a települési hulladék begyűjtésére és szállítására vonatkozó szerződés legfeljebb 10 évre szólóan köthető meg. Ez utóbbi szerződésben meg kell határozni a hulladék ártalmatlanítását végző Közszolgáltatót.

III. Fejezet

A közszolgáltatás igénybevételével összefüggő kötelezettségek és jogosultságok

6. Az ingatlanhasználók és a gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei

7. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező vagy más módon birtokába került települési hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési hulladék nincs vagy nem keletkezik.

(3) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően.

8. § (1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

(2) A (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének teljesítése ellenére is köteles a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás igénybevételére, ha a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékgazdálkodás a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan környezeti szempontból a 7. § (3) bekezdésben foglaltaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.

(3) Az ingatlanhasználó ingatlanán a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéka tekintetében az (1)-(2) bekezdésben foglaltak az irányadók azzal, hogy a termelés vagy szolgáltatás során keletkező háztartási hulladékkal együtt kezelhető hulladékot a hulladék termelője (birtokosa) telephelye határain belül hulladékgazdálkodási engedély nélkül gyűjtheti, szállíthatja és azt fizikai előkezelésnek vetheti alá.

(4) Az ingatlanhasználó a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési hulladékától elkülönítetten köteles gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési hulladék kezeléséről a Hvt. 31. §-a bekezdése szerint nem gondoskodott.

9. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

(2) Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési hulladékot szelektíven szétválogassa,

b) a szelektív hulladékgyűjtő edényzetekbe a külön gyűjtendő üveg, papír, fém, műanyag és zöldhulladékát elhelyezze,

c) a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a Közszolgáltatónak a veszélyes hulladék gyűjtési napokon átadja,

d) a maradék (szelektíven szétválogatott és veszélyes hulladéktól mentes) települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, tárolja,

e) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye és a települési hulladékot az e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

f) a települési hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a települési hulladék mások életét , testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse, az község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

g) az ingatlanán keletkező települési hulladékot alacsony szinten tartsa, feleslegesen települési hulladékot ne bocsásson ki.

(3) Az ingatlanhasználó minden - a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségét érintő tényt, változást köteles a tény keletkezését, vagy a változást követő 15 (tizenöt) napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a személyes adatai közül a családi, és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.

7. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

10. § (1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatás rendjére vonatkozóan tárgyév január 1. napjától tárgyév december 31-ig terjedő időszakra éves naptárt bocsát ki.

(3) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezése előtt legalább 15 nappal – köteles értesíteni.

(4) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. Az értesítés mintáját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező települési hulladék keletkezésének tényét.

(6) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlanhasználót az (1) bekezdés szerint értesíti.

(7) A közterületi hulladék tekintetében a közterület tulajdonosa, használója köteles a Közszolgáltatóval szerződést kötni az e rendeletben foglalt tartalommal.

11. § (1) A szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket (megnevezés, azonosító adatok): a Közszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet cégjegyzékszerűen, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az adószámot és a bankszámlaszámot is feltüntetve.

(2) A szerződésben a Htv. 34. § (5) bekezdésében foglaltakon túl meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét és módját,

c) a gazdálkodó szervezet által használt gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,

e) nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módját,

f) a gazdálkodó szervezet által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi.

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,

b) a közszolgáltatási díjról,

c) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

d) az igénybe vett közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatást és annak díját,

e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról,

g) szerződés megszűnése eseteiről.

(4) A szerződést a Közszolgáltató nem mondhatja fel. A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban, 30 napos határidővel mondhatja fel.

8. A közszolgáltatás szünetelése

12. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 180 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A szünetelés időtartama egy naptári évben a 180 napot nem haladhatja meg.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően, amelyhez csatolnia kell az Önkormányzat igazolását arról, hogy az ingatlanban legalább 180 napja senki sem tartózkodik.

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.

(4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt az ingatlanon települési hulladék keletkezik, azt az ingatlanhasználó köteles saját maga gondoskodni a hulladék kezeléséről.

III. Fejezet

A települési hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása

9. Hulladékszállítás rendje

13. § (1) A települési hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A Közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a Közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.

(2) A hulladékgyűjtő edényzetet hetente egyszer üríti és szállítja el a Közszolgáltató.

(3) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az ingatlanhasználónak többlet települési hulladéka keletkezik, azt a Közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezheti el.

10. Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére

14. § (1) Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a Közszolgáltatótól.

(2) Ha a települési hulladékot, a lakossági veszélyes hulladékot, vagy a lomhulladékot a Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja és a szállítás kimaradása nem az ingatlanhasználó hibájából történik, akkor a Közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni kell.

11. Hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre bocsátása

15. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni és ahhoz a rendszeresített gyűjtőedényt – a választott kapacitással - saját maga köteles biztosítani, annak karbantartásáról, tisztántartásáról, pótlásáról gondoskodni.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a választott gyűjtőedény térfogatát a Közszolgáltatónak bejelenteni és az annak méretétől függő ürítési díjat megfizetni.

(3) A kötelező közszolgáltatás a Közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényből történik. A gyűjtőedények mérete a következő:

a) 60, 70, 80, 110-120 és 240 literes zárt edényzet,

b) 770 és 1100 literes zárt, a közszolgáltató által meghatározott típusú edényzet.

(4) 60 l-es gyűjtőedényt a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy veheti igénybe. E tényt a Közszolgáltató felé az Önkormányzat által kibocsátott igazolással kell bizonyítani.

16. § (1) Az ingatlanhasználó köteles írásban, vagy telefonon három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az egyeztetett időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez és elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, vagy a hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni, az ingatlanhasználó pedig a többletszolgáltatás díját megfizetni.

(2) A lakosság a többlethulladék elhelyezésére rendszeresített hulladékgyűjtő zsákot a rendelet 1. függelékében meghatározott helyeken vásárolhatja meg.

(3) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles a többlethulladék kezelésére rendszeresített jelölt zsákban kihelyezett hulladék elszállítására.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti esetben a többletdíjat az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.

17. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról.

(2) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlanhasználó, míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.

12. A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

18. § (1) A hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet több ingatlanhasználó közösen is használhatja a következő esetekben:

a) társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek által használt ingatlanokon

b) ha egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy szervezete működik, és valamennyi érintett egybehangzóan és írásban is dokumentáltan így állapodott meg.

(2) Ha a gyűjtőedényzet közös használatáról állapodtak meg az (1) bekezdésben meghatározottak, az edények térfogatának meg kell felelnie a képződő hulladék mennyiségének az ürítés gyakoriságát is figyelembe véve.

(3) A gyűjtőedényzet közös használatára megállapodást kötők közös képviselőjének írásban kell nyilatkoznia a közszolgáltató felé arról, hogy a gyűjtőedényt hol tárolják és adják át ürítésre, továbbá a díjfizetésre kötelezett személyéről.

19. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényzetet a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, az ingatlan bejáratának közelében közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, majd kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(2) Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőtartály tárolási helyéről az edényzet ürítésére való átadásának helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval kötött külön megállapodás alapján határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét.

(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése tilos.

(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt - kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy űrtartalmú konténereket - az ingatlanán belül köteles elhelyezni. úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.

(7) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a Képviselő- testület külön rendeletében szabályozott közterület-használatra vonatkozó rendelkezések megtartásával, közterület-használati engedély alapján lehet.

(8) Az úszótelken kialakított ingatlanok használói jogosultak a konténerek közterületen történő elhelyezésére, az annak elhelyezésére szolgáló, általában az erre a célra kiépített helyen.

20. § (1) Ha a szállítójármű járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.

(2) Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedényzet kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles.

(3) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. Az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napját a Közszolgáltató állapítja meg.

(4) A gyűjtőedényt - tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével - legkorábban a szállítási napot megelőző nap 18 órájától, legkésőbb a szállítás napjának 6 órájáig lehet kihelyezni. Az ingatlanhasználó kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően az edényzet tárolási helyre történő visszahelyezése.

13. Hulladékgyűjtő edényzet használatával, megőrzésével,

tisztántartásával kapcsolatos előírások

21. § (1) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőrzéséről, valamint arról, hogy az edényzet hozzáférhető helyen legyen és azt rendeltetésszerűen használják.

(2) A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítésről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

22. § (1) A hulladékgyűjtő edényt csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárható legyen. A gyűjtőedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. Az edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet teljes kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni.

(2) A gyűjtőedényzet mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhető hulladék maximális súlya:

a) 60 literes gyűjtőedény esetén 12 kg,

b) 70 literes gyűjtőedény esetén 15 kg,

c) 110-120 literes gyűjtőedény esetén 36 kg,

d) 240 literes gyűjtőedény esetén 72 kg,

e) 770 l-es gyűjtőedény esetén 220 kg,

f) 1100 literes gyűjtőedény esetén 330 kg.

(3) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési hulladékkal összekeverni és azt a települési hulladék gyűjtésére szolgáló, arra rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni.

(4) A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. (Különösen tégla, beton, vas, stb.) Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, avagy a tiltás ellenére az edényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles e fenti tevékenysége miatt bekövetkező kárt megtéríteni.

(6) Tilos a gyűjtőedényzetbe betenni azokat a hulladékokat, amelyeket a szelektív hulladéktárolókban kell elhelyezni.

(7) Ha a Közszolgáltató azt észleli, hogy a települési hulladék közé olyan anyagot, tárgyat, más hulladékot helyeztek el, amely nem minősül a rendelet hatálya alá tartozó hulladéknak, akkor annak elszállítását megtagadhatja. Az elszállítás megtagadásáról az ingatlanhasználót a Közszolgáltató az ok feltüntetésével haladéktalanul értesíti.

23. § (1) A települési hulladék ürítését, szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerbe vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerbe, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a gyűjtőedényzet a természetes elhasználódáson túli sérülést ne szenvedjen, a környezet ne szennyeződjék, más környezetterhelést ne idézzen elő. Ürítésből, szállításból eredő károkozás, szennyeződés esetén a Közszolgáltató az okozott kár megtérítéséről, helyettesítő gyűjtőedény biztosításáról, a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(2) A Közszolgáltató a települési hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó települési hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását a Közszolgáltató kizárólag az erre a célra kijelölt hulladéklerakón végezheti.

IV. Fejezet

Nem rendszeres közszolgáltatások

14. A lomhulladékra vonatkozó rendelkezések

24. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik.

A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető lomhulladék elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladékra, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási hulladékra) nem terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a Közszolgáltató és a Polgármester állapodik meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti lomtalanítás térítésmentes.
(4) A lomhulladékot az ingatlanhasználó legkorábban a szállítást megelőző nap 18 órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.
(5) Az elszállítandó lomhulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

15. Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása

25. § (1) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

(2) Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége és veszélyessége a lehető legkisebb legyen, továbbá a hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő.

(3) A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a háztartásokban keletkezett, külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék más összetevőitől elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását, vagy veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására feljogosított, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni, vagy az egyes veszélyes hulladékoknak a többi hulladéktól való elkülönített gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket igénybe venni.

(5) A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat évente egyszer a Közszolgáltató térítésmentesen gyűjti és szállítja, valamint gondoskodik az ártalmatlanításukról.

(6) A veszélyes hulladékgyűjtés időpontjáról a Polgármester és a Közszolgáltató évente állapodik meg.

16. Karácsonyfa gyűjtése

26. § A Közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el.

17. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szabályok

27. § (1) A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának, visszanyerésének elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében a Képviselő- testület a helyi feltételekhez igazodva - fokozatosan - vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetőségeknek megfelelő (szelektív) begyűjtésének kombinált rendszerét.

(2) A települési hulladék szelektív gyűjtésével, begyűjtésével összefüggő tevékenységek teljesítéséhez szükséges feltételeket az Önkormányzat a Közszolgáltató közreműködésével biztosítja.

(3) Az Önkormányzat oly módon vesz részt a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében és népszerűsítésében, hogy a Közszolgáltató által szervezett szelektív hulladékbegyűjtést, illetve a Közszolgáltató által üzemeltetett begyűjtőhelyek létesítését, fenntartását, működtetését és kiterjesztését támogatja.

(4) A települési hulladék szelektív begyűjtésének részletes községi feladatait a Hulladékgazdálkodási Terv állapítja meg, elősegítve a hulladékfajta szerinti, valamint az egyes hulladékalkotók újrafeldolgozását, visszanyerését és hasznosítását, továbbá az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentését.

(5) Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött települési hulladékot a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló gyűjtőedényben helyezheti el.

(6) A települési hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a települési hulladék elkülönített, szelektív gyűjtésére, az e rendeletben rögzíttet tartalommal.

(7) Az ingatlanhasználó jogosult és köteles eleget tenni a települési hulladék szelektív gyűjtésére vonatkozó előírásoknak.

28. § (1) A lakosság a települési hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető papírt, üveget, műanyagot, fémet és zöldhulladékot a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott szelektív hulladékgyűjtő edényzetben köteles elhelyezni.

(2) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények használatának rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak.

(3) A szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezelésről a Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési hulladék hasznosítható összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő telepen végezhető. A szelektíven gyűjtött hulladék válogatását és kezelését a Közszolgáltató végzi. Jogosult a Közszolgáltató az így gyűjtött hulladék értékesítésére is.

18. A települési hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával és hasznosításával

kapcsolatos rendelkezések

29. § (1) A települési hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását a Közszolgáltató a cikói létesítményben végzi.

(2) A települési hulladék ártalmatlanításáról illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. A begyűjtött hulladék tulajdonosa a Közszolgáltató. A hulladéklerakón történő lerakással a hulladék a hulladéklerakó üzemeltetőjének tulajdonává válik.

30. § A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot legfeljebb évi 1 m3-ig maga is elszállíthatja az e rendelet 30. § (1) bekezdésében meghatározott létesítménybe és ott díjfizetés mellett lerakhatja.

V. Fejezet

A közszolgáltatás díja

19. A közszolgáltatási díj meghatározása, megfizetése

31. § (1) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználónak települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díjat) kell fizetnie. A közszolgáltatási díjat a miniszter rendeletben állapítja meg.

(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

32. § (1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetnie, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját számla ellenében köteles utólag megfizetni.

(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére, a hátralékos közszolgáltatási díj behajtására és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó előírásokat az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

20. A díjkedvezmények

33. § Díjkedvezményt a Képviselő-testület nem állapít meg.

21. A közszolgáltatási díj megfizetése

34. § (1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(3) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt.

(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.

(5) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a változás Közszolgáltatónak történő bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.

22. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

35. § A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben, kormányrendeletben meghatározott estekben szüneteltethető, vagy korlátozható.

23. Az üdülőingatlanokra vonatkozó külön rendelkezések

36. § (1) Üdülőingatlan esetében az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladék összegyűjtéséről, annak kezeléséről, illetve saját költségén a rendeletben kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállíttatásáról, vagy elhelyezheti a szolgáltató által rendszeresített zsákban a jelen rendeletben szabályozott módon.

(2) Fadd-Dombori üdülőkörzetben és a Volent-öbölben az üdülőingatlanok tekintetében minden év április 1. és szeptember 30. közötti időszakban, hetente egy alkalommal történik a települési hulladék begyűjtése és elszállítása.

(3) A lomtalanítás az üdülőingatlanok vonatkozásában is a 24. § szerint biztosított.

24. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó

települési hulladékkal kapcsolatos egyes kérdések

37. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem terjed ki:

a) a lomhulladékra a jelen rendeletben foglalt, évi egyszeri alkalommal végzett lomtalanítás kivételével és

b) a veszélyes hulladékra (kivéve a 4. § f) pontjában foglaltakra).

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező vagy más módon a birtokába kerülő - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó - hulladékot a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően köteles gyűjteni (ideértve az elkülönített gyűjtést is), továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni.

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettséget a hulladék termelője, birtokosa:

a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(4) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó, az (1) bekezdésben megjelölt hulladékának begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és hasznosítására a Közszolgáltató szolgáltatását igénybe venni.

(5) Ha az ingatlanhasználó a (4) bekezdésben foglaltakkal a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeit megállapodásban rendezik. A Közszolgáltató ilyen esetben a hulladék ártalmatlanításáról a jelen rendelet szerint kijelölt hulladékártalmatlanító helyeken, az azokra vonatkozó hatósági engedélyben foglaltak betartása mellett köteles gondoskodni.

38. § (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó inert hulladék, továbbá a települési hulladék konténerrel történő szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa és kezelője a közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.

(2) A hulladék átvétele, szállítása során a hulladékgazdálkodónak olyan gondossággal kell eljárnia, hogy a hulladék a szállító járműbe történő ürítésekor és a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, fertőtlenítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, vagy az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(3) A hulladék termelője, birtokosa, kezelője köteles gondoskodni a közterület-használati engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 48 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre, vagy meghosszabbításáról, ha a közterület-használati engedély időtartama lejárt. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállításáról.

(4) Konténer közterületen a közúti és gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhető ki:

a) az országos közutak mentén konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, gondoskodni kell arról, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen,

b) az a) ponton kívüli úton, amennyiben a konténer csak a közúti forgalom zavarásával helyezhető ki, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni.

(5) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a konténer tulajdonosának (cég)nevét, telefonszámát.

VI. Fejezet

Felelősség a hulladékgazdálkodási szabályok megtartásáért

25. Általános jogi felelősség

39. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik.

(2) A jogellenes tevékenységet folytató köteles

a) az általa okozott környezetveszélyeztetést, környezetszennyezést megszüntetni, a környezetkárosítást abbahagyni,

b) az általa okozott károkért helytállni,

c) a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani.

(3) A jogellenes tevékenységért való felelősség - az ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlannak a tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a tevékenységet folytatják, vagy folytatták.

(4) A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan tényleges használóját vagy a hulladék tulajdonosát és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli.

26. A hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségek ellenőrzése

40. § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézete végzi.

(2) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése és a közterületen elhagyott hulladék körében az ellenőrzés a – szakértő bevonásával – a Polgármester feladata.

(3) A környezetvédelmi hatóságok a külön jogszabályokban meghatározott körben rendelkeznek ellenőrzési és intézkedési jogosítványokkal.

(4) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek és - jogszabályban meghatározott körben - szabálysértési bírságot, hulladékgazdálkodási bírságot szabhatnak ki.

27. Hulladékgazdálkodási bírság

41. § (1) Aki:

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,

b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez, vagy

c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol,

azt a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

(2) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

(3) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás.

(4) A bírság mértékét jogszabályban foglalt feltételek szerint kell megállapítani. A bírság megállapítása során figyelembe kell venni:

a) a jogsértő magatartás konkrét veszélyességét vagy károsító hatását,

b) a jogsértésnek az ország, a térség hulladékgazdálkodási helyzetére gyakorolt hatását,

c) a bekövetkezett kár mértékét és a helyreállíthatóság lehetőségét, kár hiányában a jogsértéssel esetlegesen szerzett előnyt, elhárított hátrányt.

VII. Fejezet

Közterületek rendje

28. Közterületek tisztántartása, takarítása és

téli hó eltakarítási, síkosság-mentesítési feladatok ellátása

42. § (1) Tilos a hulladékot elhagyni - a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(2) A község köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési környezetet szennyezné, fertőzné.

(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, gyommentesítéséről, továbbá rovar- és rágcsálómentesítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(4) Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál természetes személy építtető esetén a tisztántartás az építtetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli.

(5) Az önkormányzati szegélyezett utak tisztántartásáról, hó és síkosság elleni védekezéséről az Önkormányzat gondoskodik.

(6) Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz, járda hiányában a telekhatártól az úttest felé terjedő 1 m széles területsáv tisztántartásáról a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (kiépített beton vagy egyéb átereszek), valamint a járdához tartozó folyókáknak és víznyelő rácsoknak folyamatos tisztántartásáról – ideértve a hó és síkosság elleni védekezést is – az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(7) Közös tulajdonban álló – ideértve a társasházi és szövetkezeti öröklakásokat is – épületek esetében a (4) és (6) bekezdésben írt tisztántartás az ingatlanhasználók egyetemleges kötelezettsége. A tisztántartási munkák megszervezése a társasházi és lakásszövetkezeti lakásoknál a közös képviselő felelőssége.

(8) Az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója, bérlője, ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani és az ott keletkezett hulladékot eltávolítani.

(9) Az ingatlanok előtti járdaszakaszt tekintet nélkül arra, hogy beépített, vagy beépítetlen, vagy használaton kívüli ingatlanról van-e szó, reggel 7 óráig kell megfelelően letisztítani, majd napközben a tisztántartással kapcsolatos munkákat szükség szerint el kell végezni. A síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) csúszásmentessé kell tenni, és a járdáról a havat le kell takarítani, s ezt az időjárástól függően napközben is meg kell ismételni. A járda felszórására bomló szerves, vagy burkolatra káros anyag nem alkalmazható.

(10) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka és a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a járdaszélen kell összegyűjteni, úgy, hogy a gyalogosközlekedés számára megfelelő szabad terület maradjon.

(11) A gyalogos- és a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni:

a) útkereszteződésben,

b) úttorkolaton (8 m-en belül),

c) kijelölt gyalogátkelő helyen,

d) kapubejáró elé annak teljes szélességében,

e) tömegközlekedési jármű megállójában, ott az úttest és a járda közé.

(12) A (6)-(8) bekezdésben meghatározott személy köteles az ingatlan előtti, melletti járdán a felburjánzott zöld növényzetet (gazt) a burkolat rongálása nélkül kiirtani. Köteles az úttest vagy a gyalogjárda terébe benyúló ágak, cserjék és egyéb növényzet nyeséséről vágásáról gondoskodni.

29. Közterületek szennyezésének megelőzése

43. § (1) Tilos a közterületeket beszennyezni, a közterületeken bárminemű szemetet, vagy elhasznált tárgyat elhelyezni, elszórni, eldobni.

(2) Tilos a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, műtárgyakat, műalkotásokat beszennyezni, megrongálni.

(3) Tilos dugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat (törmeléket, homokot, hulladékot, papírt, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, stb.) a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni.

(4) Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.

(5) A közterületen elhullott állatok eltávolításáról az Önkormányzatnak haladéktalanul gondoskodni kell.

(6) Az üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek, vállalkozások, intézmények bejárata mellett az ingatlanhasználó köteles a község más közterületén is rendszeresített közterületi hulladékgyűjtő edényzethez hasonló, megfelelő, az utcaképet és a járdán való közlekedés feltételeit nem rontó hulladékgyűjtőt (csikktartó) elhelyezni és azoknak az ingatlanhoz tartozó szemétszállításra rendszeresített edényzetbe való ürítéséről rendszeresen naponta gondoskodni.

(7) Építésnél, bontásnál vagy felújításnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az építési, bontási anyagot, földet tárolni, hogy más ingatlanon por és szennyeződés indokolatlanul ne keletkezzen.

(8) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni tilos. Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és a kijelölt törmeléklerakó helyre kell szállítani.

(9) Közterületet használni csak a vonatkozó hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lehet.

(10) Az építést, felújítást végző ingatlanhasználó, kivitelező az építési területen és közvetlen környékén (az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a biztonságos közlekedés lehetőségét köteles biztosítani.

30. Közterületen különböző tevékenységet végzők kötelezettségei

44. § (1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról gondoskodni.

(2) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – közterületi részt – a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani.

(3) Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő rendezvények ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását az azt engedélyező köteles előírni és a végrehajtást ellenőrizni.

(4) Közterületen gépjárművek javítása, szerelése és mosása tilos, kivéve a hirtelen fellépő hibák elhárítását célzó javítást.

(5) Szennyvizet, vagy más szennyezett folyadékot, szennyező vagy más egészségre ártalmas anyagot közterületre elszórni, kiönteni vagy eldobni tilos.

(6) Tilos a közterületre zárt csapadékrendszerben, valamint nyílt árokba szennyvizet vagy szennyezett folyadékot kiönteni, vagy kivezetni.

(7) A közterületet emberi és állati ürülékkel szennyezni tilos.

(8) A közforgalom céljára szolgáló területek (tömegközlekedési megállók, pályaudvarok, parkok, sétányok, stb.) berendezéseit, növényzetét, közforgalmú területek burkolatát, forgalomszabályozó berendezéseket, jelzéseket, táblákat, lánckorlátokat megrongálni tilos.

(9) Ha a közterület bármely módon szennyeződik, a szennyeződés okozója köteles a szennyeződés haladéktalan eltávolításáról gondoskodni.

45. § Közterületre növényzet, sövény úgy (olyan magasságban és szélességben) telepíthető, hogy az a biztonságos jármű- és gyalogosforgalmat ne veszélyeztesse, akadályozza, a közlekedési jelzéseket ne takarja.

46. § (1) Minden tömegforgalmú létesítményben a közegészségügyi és építésügyi hatóságok előírásainak, továbbá a várható forgalomnak megfelelő számú illemhelyet kell létesíteni, fenntartani, folyamatosan tisztántartani, és rendszeresen fertőtleníteni. E feltételek biztosításáért a létesítmény használatára jogosult felelős.

(2) A közterületen lévő illemhelyek fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik.

(3) Rendezvények esetén hordozható illemhelyek kihelyezéséről a rendező gondoskodik.

47. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni az épület tetőzetéről lezúduló esővíz, hólé elvezetéséről. A víz nem csuroghat a szomszédos telekre.

(2) A havat és jeget a háztetőnek a közterület felé eső oldaláról a jármű-, valamint gyalogosforgalmat nem zavaró módon és időszakban kell letisztítani. A tisztítás időtartamára a járdát el kell zárni és a járókelőket figyelmeztetni kell az elhaladás veszélyére. A letakarításkor keletkezett havat, jeget a járdáról haladéktalanul el kell takarítani.

(3) Szikkasztó és csapadékvíz-elvezető árkot és partjait szemét vagy egyéb hulladék (pl. salak, törmelék, stb.) lerakásával beszennyezni, feltölteni tilos.

(4) A járműbehajtó átereszének karbantartása és tisztántartása az ingatlanhasználó kötelezettsége.

(5) A nem járda mellett lévő árkok, csatornák és folyókák tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosításáról az Önkormányzat gondoskodik.

31. Közterületek tisztántartására, a hó eltakarításra és síkosság-mentesítésre

vonatkozó rendelkezések ellenőrzése

48. § (1) Az ingatlan és a közterületek tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését a jegyző köteles ellenőrizni, és szükség szerint eljárni.

(2) A rendeletben meghatározott közszolgáltatói tevékenységek ellenőrzése a hatályos jogszabályokba foglalt szervek és személyek feladata, az Önkormányzat közszolgáltatásra kötött szerződésének ellenőrzése a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint történik.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a rendőrség általános feladat- és hatásköréből fakadó ellenőrzési és intézkedési jogkörét.

32. Hirdetmény, plakát elhelyezése

49. § (1) Hirdető berendezést, hirdetményt, plakátot (a továbbiakban együttesen: plakát) elhelyezni csak a tulajdonos, közterületen az Önkormányzat, amennyiben jogszabály előíja, az illetékes hatóság előzetes hozzájárulása alapján lehet.

(2) A plakátot oly módon kell elhelyezni, hogy az károkozás nélkül eltávolítható legyen.

(3) Buszváró felépítményére plakátot elhelyezni tilos.

(4) A hozzájárulás nélkül elhelyezett és az idejét múlt plakátot elhelyezője köteles azonnal eltávolítani, ennek elmulasztása esetén az eltávolítást - az elhelyező költségére és veszélyére - az Önkormányzat végzi el.

33. Közterületi szeszesital-fogyasztás tilalma

50. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén a közterületeken a szeszes ital fogyasztása tilos.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából nem minősül közterületnek és a tilalom nem vonatkozik:

a) a vendéglátóegységnek az Önkormányzattal kötött közterület-használati megállapodás alapján használt teraszra, kerthelyiségre, közterületre,

b) községi rendezvények során (búcsú, majális, egyéb ünnep vagy rendezvény stb.) a rendezvény területén felállított sátrak, elárusító pavilonok környékére, a rendezvény helyszínére.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

51. § (1) E rendelet 2016. július 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 10/2013. (VI. 25.) önkormányzati rendelete.

Fülöp János Dr. Percsi Elvira
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2016. június hó 30-án a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Dr. Percsi Elvira

jegyző

1. melléklet a 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Értesítés a települési hulladékkal kapcsolatos rendszeres helyi közszolgáltatás igénybevételének feltételeiről
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete alapján a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele kötelező. A közszolgáltatást az Alisca Terra Kft. végezheti kizárólagos jogosultsággal.
A Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a közszolgáltatást:

1. A megjelölt szolgáltatást ............. napjától folyamatosan végzi.

2. A Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott tárolótartály típusa és darabszáma

… literes tartály ........ db

…. literes tartály ........ db

3. A tárolótartály ürítési gyakorisága: ................ alkalom/hét, ürítési napok: ................

4. A közszolgáltatás nettó díja: ........ Ft/háromhavonta

A közszolgáltatás bruttó díja: ........ Ft/háromhavonta.

5. Ügyfélszolgálat nyitva tartása: ................

telefon, telefax számok: ......................

6. A szolgáltatás heti gyakorisága: …………………………….

Szekszárd, ...........................................


Közszolgáltató

1. függelék a 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Faddon települési hulladék gyűjtésére alkalmas emblémás zsákot árusító helyek:

1. Fatodi Kft. székhelye: Fadd, Dózsa Gy. u. 12.

2. Fatodi Kft. telephelye: Fadd-Dombori, Nefelejcs u. 6.