Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (I.22..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelete gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2015. 01. 22 - 2019. 12. 31

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelete


gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) és a 151. § (2b) bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Kéleshalom község közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézménybe (óvoda, általános iskola) járó gyermekekre, az önkormányzati intézmények alkalmazottaira.


2. §


(1) Kéleshalom Községi Önkormányzat megbízási szerződés alapján biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekélelmezést.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.

(4) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára kötelező.

(5) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége

miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.

(6) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók esetében be kell nyújtani.

(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő

a) betegsége,

b) a családtagjaival közös programban részvétele

miatt.

(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 órájáig kell írásban vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(9) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.


3. §


(1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt 151. § (5) bekezdésében megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell.

(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény fenntartója évente egy alkalommal a térítési díjakat felülvizsgálja, s új térítési díjtételeket állapíthat meg.

(4) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(5) Ha az (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét az önkormányzati hivatal jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.

(6) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:

a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása az intézményben megszűnt, vagy

b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.

(7) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, előre kell megfizetni

minden tárgyhónap 10. napján.


Záró rendelkezések

4.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2015.(I.22.) önkormányzati rendelet.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény illetve e törvények végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.Kéleshalom, 2015-01-12p.h.


Huszár József


Pápay László

alpolgármester


jegyző

Záradék:

p.h.


A rendelet kihirdetve:2015.01.22.


Pápay Lászlójegyző

Mellékletek