Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 01. 30 - 2014. 12. 31

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete


Kéleshalom Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


Kéleshalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el::


A rendelet célja


1. §


A rendelet célja Kéleshalom Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, hatékony és gazdaságos gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok: azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembe vételével -: azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


A költségvetés címrendje

2. §

(1) Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat, ezen költségvetési szerven belül végrehajtott kormányfunkciók szerinti gazdálkodás

(2) A címrendet a Rendelet 13. melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 78.092 E Ft

b) Kiadás: 78.092 E Ft

(2) A Képviselő-testület a működési célú és felhalmozási célú kiadásokat és bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:


I.

Működési    célú E Ft

II.

Felhalmozási célú E Ft

III.

Összesen

E Ft

a.) tárgyévi költségvetési kiadások

74.327

3.765

78.092

b) tárgyévi költségvetési bevételek

58.160

3.765

61.925

c) tárgyévi költségvetési hiány egyenlege

16.167


16.167

d) finanszírozási műveletek bevételei (pénzmaradvány)

16.167


16.167

e) finanszírozási műveletek kiadásai

0

0

0

f) 2014. évi bevételi főösszeg

74.327

3.765

78.092

g) 2014. évi kiadási főösszeg

74.327

3.765

78.092(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban e Rendelet 1.; 1/a. melléklete tartalmazza.


Az Önkormányzat bevételei

4. §


(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi helyi adó bevételének összege: 6.000 E Ft, melynek részletezését a Rendelet 2/a melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatot megillető feladat finanszírozás jogcímen kapott állami támogatások, kötött felhasználású támogatások előirányzatait jogcímenként e Rendelet 2/b számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeit jogcímenként a Rendelet 2/c számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2014. évben a központi költségvetésből származó Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételével nem rendelkezik.


Az Önkormányzat működési kiadásai

5. §


(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását e Rendelet 3/a. melléklete tartalmazza.

(2) Működési kiadások előirányzata összesen:  74.742 E Ft. Ezen belül:

•         személyi jellegű juttatások:                                                                           25.562 E Ft

•         munkaadókat terhelő járulékok,szociális hozzájárulási adó:                          4.727 E Ft

•         dologi kiadások:                                                                                            17.437 E Ft

•         ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                        17.250 E Ft

•         egyéb működési kiadások:                                                                              9.351 E Ft

ezen belül:

•         működési célú támogatások államháztartáson belülre:                                   2.120 E Ft

•         működési célú támogatások államháztartáson kívülre:                                  1.231 E Ft

•         működési célú tartalék:                                                                                   6.000 E Ft

(3) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:  3.765 E Ft.

ezen belül:

•         beruházási kiadások:                                                                                       3.555 E Ft

•         felújítási kiadás:                                                                                                 210 E Ft

(2) Az Önkormányzat 2014. évi támogatások, támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadásait a Rendelet 3/b melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak előirányzatait e Rendelet 3/c melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai

6. §


(1) Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak összege: 3.765 E Ft.

•         A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, címenként e Rendelet 4/a melléklete szerint állapítja meg.

•         A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként, címenként e Rendelet 4/b melléklete szerint hagyja jóvá.

•         Az Önkormányzat 2014. évben a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatással, ezen belül az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásaival nem rendelkezik, ilyen projektekhez önerőt nem biztosít.

•         Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési fejlesztései céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.


Az Önkormányzat tartaléka

7. §


(1) Az Önkormányzat 2014. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

•         általános tartalék – működési:  3.000 E Ft

•         céltartalék – működési:             3.000  E Ft

(2) A tartalékok részletes kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.


Az Önkormányzat közgazdasági mérlege

8. §


Az Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként e Rendelet 6. melléklete tartalmazza.


Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mértéke

9. §


(1) Az Önkormányzat 2014. évben hitel- kötvénytörlesztéssel nem rendelkezik.

(2) Az Önkormányzat 2014. évben részvényekkel, kötvényekkel, értékpapírokkal, tartós- és rövidtávú megtakarításokkal nem rendelkezik.

•         Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát jelen Rendelet 7. melléklete tartalmazza.


Közvetett támogatások

10. §


A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel a Rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.


Előirányzat felhasználási ütemterv

11. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 9. melléklet szerint fogadja el.


Költségvetési létszámkeret

12. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett összesített létszámkeretét 2014. évben 29 főben állapítja meg. Ebből: közfoglalkoztatotti létszám: 25 fő

(2) Az engedélyezett létszámkeretet e Rendelet 10. melléklete tartalmazza.


13. §


(1) Az Önkormányzat a 2014. költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 102. §. (3) bekezdése szerinti mérlegét a 2014. év tervadataival, a 2013. év várható tényadataival, és a 2012. év tényadataival a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


Jutalmazás és cafeteria juttatások mértéke

14. §


(1) 2014. évben az Önkormányzatnál normatív jutalom jogcímen a törvény szerinti illetmények, munkabérek juttatás  eredeti előirányzatként betervezett mértékének : 2,06%-a, 384 E Ft fizethető ki.

(2) Prémium jogcímen teljesítményösztönző jutatom, valamint a személyi ösztönzés céljából történő jutalom kifizetését a Képviselő-testület nem engedélyezi.

(3) Az Önkormányzat által közszolgálati jogviszonyban állók 2014. évi cafeteria bruttó keretét az alábbiak szerint állapítja meg:

•         polgármester:          évi bruttó 200 E Ft

•         közalkalmazott:      évi bruttó  118 E Ft


A 2014. évi költségvetés végrehajtási szabályai

15. §


(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a végrehajtási feladatok elvégzésének jogszabályok által előírt megfeleltetésért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzatnak a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási – számviteli szabályok maradéktalan betartására, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti előirányzatok közötti átcsoportosításáról az Ávr. 42.§.-ában meghatározott eseteiben a polgármester saját hatáskörében dönt.  A saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról a Képviselő-testületet a tárgyévi költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.

(4) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület szükség szerint legalább négy alkalommal:

•         a második negyedévben 2014. 06. 30.-ig

•         a harmadik negyedévben 2014. 09.15.-ig

•         a negyedik negyedévben a III. negyedéves beszámolóval együtt 2014. 11.30.-ig

•         legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig - 12. 31.-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.  

(6) Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintően – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását az SZMSZ-ben rögzített rendkívüli testületi ülés összehívási szabálya szerint.

(7) Az Önkormányzat általános és céltartalék feletti rendelkezés, illetve átcsoportosítási joga a Képviselő-testületet illeti meg..

(8) Az Önkormányzati önerőt igénylő pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület határozatban meghozott előzetes engedélye szükséges. 

(9) A 2014. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – csak előirányzaton belül vállalható.

Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely nem veszélyezteti majd a rendeltetésszerű működtetést, az Önkormányzat kötelező feladatellátását.

(10) A polgármester az állampolgárok élet – és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg a következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(11)  Az ÁHT 71. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetés éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 10  milló Ft-ot elérő, 30 napon túli tartozásállományról – amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani - a polgármester köteles haladéktalanul a Képviselő-testületet tájékoztatni, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozni. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon köteles közzétenni.

(12) Az Önkormányzat finanszírozási célú műveletei tekintetében az alábbi hatásköröket állapítja meg:

•         bármely működési- vagy felhalmozási hitel - a munkabér hitel felvétel kivételével - a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre

•         munkabér-hitel tekintetében a Képviselő-testület e hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy a polgármester negyedévente tájékoztatás nyújt a felvett hitel és a visszafizetés alakulásáról a Képviselő-testület felé.

(13) Az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak a Képviselő-testület hozzájárulásával az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott módon és esetekben lehet.

(14) Az Önkormányzat tekintetében a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió Ft-ot meghaladja.
Költségvetési mellékletek

16. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének mellékletét képező alábbi mellékleteket hagyja jóvá:

•     1. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

•     1./a melléklet: Az Önkormányzat kötelező feladatellátás költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

•     2. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

•     2/a melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi közhatalmi bevételének összege, részletezése

•     2/b melléklet: Az Önkormányzatot megillető működési célú költségvetési támogatás előirányzatai jogcímenként

•     2/c melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeit jogcímenként

•     3/a melléklet: A 2014. évi költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatokon, valamint kötelező és önként vállalt feladatokon belül

•     3/b melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi támogatásai, támogatásértékű kiadásai, végleges pénzeszköz átadása

•     3/c melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatai

•     4/a melléklet: Beruházási kiadások kimutatása feladatonként

•     4/b melléklet: Felújítási kiadások kimutatása

•     5. melléklet: Az általános és a céltartalék részletes kimutatása

•     6. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, kötelező és önként vállalt feladatonkénti kimutatása

•     7. melléklet: 2014. évi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa

•     8. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai, azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel

•     9. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterv (likviditási terv)

•     10. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkeret

•     11. melléklet: Az Önkormányzat a 2014. költségvetési évet követő két év várható előirányzatai

•     12. melléklet: Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 102. §. (3) bekezdése szerinti mérlege a 2014. év tervadataival, a 2013. év várható tényadataival, és a 2012. év tényadataival

•     13. melléklet: Kéleshalom Községi Önkormányzat 2014. évi címrendje

Záró rendelkezések

17. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 01.-től kell alkalmazni.


Kéleshalom, 2014. január 30.


Szvétek Lajos Róbert

Pápay László

polgármester

jegyzőA rendelet kihirdetve: 2014.I.30.

Pápay László


jegyző

Mellékletek