Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V.7..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. ( V. 07.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetési előirányzatokról szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 07 - 2016. 05. 31

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015. ( V. 07.) önkormányzati rendelete


a 2015. évi költségvetési előirányzatokról szóló


4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kéleshalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetési előirányzatokról szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 93 598 E Ft

b) Kiadás: 93 598 E Ft

(2) Az (1) bekezdés  részletezése:


Működési    célú

Felhalmozási célú

Összesen

 1. tárgyévi költségvetési kiadások

80 369

12 100

94 469

 1. tárgyévi költségvetési bevételek

66 063

  2 500

68 563

 1. tárgyévi költségvetési hiány egyenlege

15 453

9 600

25 053

 1. finanszírozási műveletek bevételei (költségvetési maradvány)

15 453

9 600

25 053

 1. finanszírozási műveletek kiadásai

1 129

0

1 129

 1. 2015. évi bevételi főösszeg

81 498

12 100

93 598

 1. 2015. évi kiadási főösszeg

81 498

12 100

93 598


E Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban az 1- 1/a. melléklet tartalmazza.”


2. §


A Rendelet 5. § (1), és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatot megillető feladat finanszírozás jogcímen kapott állami támogatások, kötött felhasználású támogatások előirányzatait jogcímenként a 2/b. melléklete tartalmazza.”


3. §


A Rendelet 6. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület a 3/a. mellékleteként hagyja jóvá.


 1. Működési kiadások előirányzata összesen:  80.369 E Ft.

aa) személyi jellegű juttatások:                                                                                          16.759 E Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok,szociális hozzájárulási adó:                                          3.791 E Ft

  ac) dologi kiadások:                                                                                                            17.368 E Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                          6.567 E Ft

  ae) egyéb működési kiadások:                                                                                           15.090  E Ft

  aea) működési célú támogatások államháztartáson belülre:                                                 2.939 E Ft

  aeb) működési célú támogatások államháztartáson kívülre:                                                 1.831 E Ft

  aec) működési célú tartalék:                                                                                                  6.000 E Ft

 1. Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:  12.100 E Ft.

ba) beruházási kiadások:                                                                                                        2.575 E Ft

bb) felújítási kiadás:                                                                                                               9.525 E Ft

(3) Az Önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait a 3/c. melléklete tartalmazza.”4. §


A Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az Önkormányzat 2015. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

 1. általános tartalék:  5 028  E Ft
 2. céltartalék:            5 000  E Ft

(2) A tartalékok részletes kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.”


5. §


A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„9. §


Az Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.”


6. §


A Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 9. melléklet szerint fogadja el.


8. §


A Rendelet 14. § (1) és (2) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) Az Önkormányzat a 2015. költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 102. §. (3) bekezdése szerinti mérlegét a 2014. év tervadataival, a 2014. év várható tényadataival, és a 2013. év tényadataival a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


Záró rendelkezések

9. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László

polgármester


jegyző

Záradék:

p.h.


A rendelet kihirdetve: 2015.V.07.


Pápay Lászlójegyző

Mellékletek