Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VI.25..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020. 06. 26

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2020.  évi költségvetéséről

szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéleshalom Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. §


(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) „A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét is - 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 193.185.604 forintban

b) kiadási főösszegét: 193.185.604 forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés a-b) pontjának részletezése:

a) működési célú bevételek:                                                         89.559.967 Ft

b) működési célú kiadások:                                                         95.107.094 Ft

c) működési hiány:                                                                        5.547.127 Ft

d) felhalmozási célú bevételek:                                                     4.604.400 Ft

e) felhalmozási célú kiadások:                                                     96.328.716 Ft

f) felhalmozási hiány:                                                                 91.724.316 Ft

g) költségvetési hiány összesen:                                                  97.271.443 Ft

(4) A működési és felhalmozási hiány finanszírozásáról az önkormányzat az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával gondoskodik. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel:

  1. felhalmozási célra:                   91.724.316 Ft
  2. működési célra:                         5.547.127 Ft
  3. Az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása érdekében a képviselő-testület 1.749.794 Ft előző évek működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el”

(5) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(6) A Rendelet 1a. melléklete helyébe e rendelet 1a. melléklete lép.

(7) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép

(8) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(9) A Rendelet 3a melléklete helyébe e rendelet 3a. melléklete lép.

(10) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(11) A Rendelet 4a. melléklete helyébe e rendelet 4a. melléklete lép.

(12) A Rendelet 4b. melléklete helyébe e rendelet 4b. melléklete lép.

(13) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(14) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.2. §


(1) A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) „Az Önkormányzat költségvetését költségvetési szervenként a 3. melléklet mutatja be.

3. §


(1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     (1) „Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak összege: 91.724.316 Ft.”

(2) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

      (1) „Az Önkormányzat a kiadások között 1.490.486 Ft tartalékot állapít meg.”

(3)  A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az önkormányzat 2020. évi belső forrásból finanszírozott forráshiányát: 97.271.443 Ft-ban állapítja meg, melyből:

  1. működési forráshiány: 5.547.127 Ft
  2. fejlesztési forrás többlet: 91.724.316 Ft

(4) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


4. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


p.h.


                             Szvétek Lajos Róbert                                      Pápay László Imre

                                     polgármester                                                      jegyző        


Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020.VI.25.


    

                                                                                                           Pápay László Imre                                                                                                                        jegyző

Mellékletek