Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018.(VIII.9.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2019. 09. 27

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya


 1. §


 1. E rendelet célja, hogy a Rábapatona településen élők részére természetbeni támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, meghatározza a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, továbbá az igénylések elbírálásának módját.


 1. E rendelet hatálya kiterjed Rábapatona község önkormányzatának közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó állampolgárokra.

A támogatás feltételei


2. §


 1. Az önkormányzat a rendelkezésére álló keret mértékéig tűzifa formájában vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, háztartásonként legfeljebb 5 m3 szociális tűzifát biztosít a szociálisan rászorulók részére a téli fűtés elősegítéséhez.

2. A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni juttatásként adható annak a személynek, aki a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező:

 1. a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv-ben (továbbiakban: Szoctv.) foglaltak szerint:


 1. aktív korúak ellátására,
 2. időskorúak járadékára

vagy

c. tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult,

vagy

b. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában, 


vagy

c. háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem havi szintje nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (mely jelenleg 71.250,- Ft.),

d. egyszemélyes háztartás esetén az egy főre jutó nettó jövedelem havi szintje nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (mely jelenleg 85.500,- Ft)


és

e. a lakás teljesen vagy részben fával fűthető


és


a kérelmezőnek a Szoctv. 4. §-ban meghatározott értelemben vett vagyona nincs.

3. A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott igénylők előnyben részesülnek a tűzifaosztás során.

4. A kérelem elbírálásánál a jogosultsági feltételek fennállása esetén- az alábbi körülményeket kiemelten kell kezelni:


 1. a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő,
 2. az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy,
 3. az egyedülálló és egyedül élő nyugdíjas, életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves.

3. §


 1.  A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező lehet jogosult az ellátásra.


 1. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra –függetlenül a 2. §-ban foglalt feltételek teljesülésétől- az a személy, aki


 1. erdőgazdálkodó, vagy erdőtulajdonos
 2. tűzifával egyáltalán nem fűthető lakásban él életvitelszerűen.


 1. Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, melyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.

A támogatás igénylésének menete, döntéshozatal

4. §


 1. A támogatás igénylése az e rendelet 1. sz. mellékletét képező kérelemre indul.


 1. A kérelmet minden év október 1. napja és október 20.. napja között lehet benyújtani a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalhoz.


 1. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

5. §


 1. A 4. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn túl, vagy határidőben, de hiányosan benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Hiánypótlás kibocsátására nem kerül sor.


 1. A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, azzal, hogy a szociális célú tűzifa támogatásról döntő napirendjét a Szociálpolitikai Bizottság tagjaival kibővített létszámban tárgyalja. A tárgybani döntéseket e kibővített ülés tagjai az általános szabályok szerint hozzák meg. 


 1. Az igények elbírálásáról szóló, határozatba foglalt döntéseket a döntés meghozatalát követő 15. napon belül kell közölni az érintettekkel.

6. §


 1. A tűzifa kiszállításáról a polgármester gondoskodik, ideértve a szállítást végző vállalkozó kiválasztását és a szállítás és kiosztás operatív végrehajtását is.


 1. A tűzifa kiszállítására tárgyév december 20. napjáig kerül sor.


 1. A tűzifa átvételét a jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolják a támogatásban részesülők.

Záró rendelkezések


7. §


 1. Ez a rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.


 1. Jelen rendelet hatályba lépésével az Önkormányzat szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017.(VIII.9.) sz. önkormányzati rendelete hatályát veszti.