Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2015. 06. 26

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 21. §. (2); valamint a 26. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díj tárgyában a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya


1.§(1) E rendelet hatálya kiterjed mindazokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban: kibocsátó) akik, vagy amelyek Rábapatona község közigazgatási területén – a helyi vízgazdálkodási hatósági által kiadott engedély alapján - a környezet terhelésével járó anyagot bocsátanak a talajba (a továbbiakban: talajterhelés).

(2) E rendelet szabályait a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. 

A talajterhelési díj fizetési kötelezettség


 

2.§ 1. A kibocsátó a Ktdt. 11.§-ának rendelkezése szerint talajterhelési díjat köteles fizetni.
 1. Mérsékelt összegű talajterhelési díjat (a továbbiakban: díjkedvezmény) fizet a kibocsátó e rendelet 3.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetében.
 1. Mentes a talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége alól (a továbbiakban: díjmentesség) e rendelet 4.§-ában meghatározott feltételek fennállása esetében.

Díjkedvezmény, díjmentesség3.§ 1. A kibocsátót – kérelmére - 50 %-os díjkedvezmény illeti meg, ha


 1. a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme – a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hat egymást követő hónap átlagában – nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a továbbiakban: nyugdíjminimum), vagy
 2. egyedülélő személy esetében – a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hat egymást követő hónap átlagában – a nyugdíjminimum 150 %-át.
 1. A kibocsátó különös méltányosságot érdemlő esetben – kérelmére – legfeljebb 50 %-ig terjedő díjkedvezményben részesíthető


 1. súlyos fogyatékosság {1998. évi XXVI. tv. 23. §. (1) bek};
 2. tartós betegség {1993. évi III. tv. 41.§. (3) bek. b) pont} valamint
 3. 6 hónapot meghaladó munkanélküliség {1991. évi IV. tv. 58.§. (5) bek. d) pont (az 5. alpont kivételével)} fennállása esetén.

4.§ 1. A kibocsátót – kérelmére – díjmentesség illeti meg a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége alól, ha


 1. egyedülálló személy és a kérelme benyújtását megelőző egy évben legalább egy negyedéven át egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesült, vagy

 2. a 70. életévét betöltötte és havi jövedelme – a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hat egymást követő hónap átlagában – nem haladta meg a nyugdíjminimum 250 %-át.

.

2.  A kibocsátót díjmentesség illeti meg a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége alól, ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára év közben ráköt és ezt a tényt a Pannon-Víz Zrt az adóévet követő év február 28. napjáig a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében önkormányzatunk felé igazolja.

3. Mentesül a díjfizetés alól a használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező, beépítetlen terület besorolású ingatlan tulajdonosa, mindaddig, amíg az ingatlanra tervezett lakóház fel nem épül és használatba vételi engedélyt nem kap, feltéve, hogy ezideig szennyvíz kibocsátás az ingatlanon nem történik.

Eljárási rendelkezések


5.§


 1. A kibocsátó a talajterhelési díj megállapítási, bevallási és befizetési (önadózási) kötelezettségét a Rábapatona Község Önkormányzata jegyzőjének, mint helyi adóhatóságnak (a továbbiakban: adóhatság) teljesíti a tárgyévet követő év március 31. napjáig a Ktdt. és jelen R. előírásai szerint. A bevalláshoz szükséges nyomtatványt (1. sz. melléklet) az adóhatóságtól lehet igényelni.

2. Az ivóvízközmű szolgáltató az adóhatóság részére a kibocsátóról az alábbi adatokat szolgáltatja:


a. A tárgyévet követő február hó 28-ig:

A kibocsátó családi és utóneve, lakcíme, a szolgáltatás helye, a tárgyévi vízfogyasztás mennyisége, csökkentve a locsolási, állattartási kedvezménnyel, továbbá az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében levont vízmennyiséggel.

b. Negyedévenként, a negyedévet követő hó 10. napjáig:

A kibocsátók névjegyzékét azok lakcímének és a kibocsátás helyének feltüntetésével.

 1. A díjkedvezményre, illetőleg mentességre irányuló kérelmet a bevallási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kell benyújtani.

4. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett, továbbá a díjkedvezményben, illetőleg mentességben részesített kibocsátókról az adóhatóság nyilvántartás vezet.

5. A talajterhelési díjat az adóhatóság által biztosított utalványon a 1173707-15366753-0392000 számú, ”RÁBAPATONA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TALAJTERHELÉSI DÍJ BESZEDÉSI SZÁMLA elnevezésű számlára kell befizetni.


A talajterhelési díj felhasználása


6.§


 1. A Talajterhelési Díj beszedési számlán rendelkezésre álló összeget havonta a tárgyhót követő hónap 10. napjáig át kell utalni az önkormányzat „Környezetvédelmi alap pénzeszközök elszámolási számla” (a továbbiakban: Környezetvédelmi alap számla) javára.

2. A Környezetvédelmi alap számlán rendelkezésre álló pénzeszközt kizárólag Rábapatona közigazgatási területén, környezetvédelmi célra, a „RÁBCATOROK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA” dokumentumban meghatározott, a talaj, és a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelme céljaira használható fel.

3. A környezetvédelmi alap számlán szereplő források évenkénti felhasználását – a (2) bekezdésben meghatározott konkrét környezetvédelmi feladatok cél-előirányzatként való meghatározása mellett - a tárgyévi költségvetési rendeletben kell előirányozni.

Értelmező rendelkezések7.§E rendelet alkalmazásában:

 1. jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában;

 2. egyedülélő: az Sztv. 4.§ e) pontjában;    

 3.  háztartás: az Sztv. 4.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feltételek szerint.

Átmeneti és záró rendelkezések


8.§


 1. Ez a rendelet 2004. július 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


2. A kibocsátó 2004. évi bevallását 2004. augusztus 15-ig nyújtja be az adóhatósághoz.

3. Az ivóvízközmű szolgáltató az 5.§ (2) bekezdésében előírt kötelezettségét 2004. július 30-ig teljesíti.