Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.24.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2017. 01. 25

Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Karancsberény község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, fogorvosi, védőnői ellátásokra, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


Az alapellátás körzetei

2.§


(1) Karancsberény község teljes közigazgatási területe egy vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi körzetet alkot.

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása útján látja el. Az ügyeleti körzet meghatározását tartalmazó megállapodást az 1. számú függelék tartalmazza.  Az ügyeleti körzethez tartozó települések jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az ügyeleti ellátás székhelye: Salgótarján.


3.§


(1) Karancsberény község teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2) A védőnői szolgálat a háziorvosi szolgálattal közösen látja el az iskola-egészségügyi feladatokat a Karancsberényi Margaréta Óvoda vonatkozásában.


4.§


  1. Karancsberény és Karancslapujtő községek teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot. A körzet meghatározását tartalmazó megállapodást a 2. számú függelék tartalmazza.

A fogorvosi körzet székhelye: Karancslapujtő.

A fogorvosi ellátás helye: 3182. Karancslapujtő, Petőfi út 2.

(2) Fogorvosi ügyeleti (heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon) ellátás helye:                                

     3100 Salgótarján, Szerpentin út 19.


Záró rendelkezések


5.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Karancsberény, 2017. január 23.
      Csabainé Freistág Erzsébet                                                                      Lantos Ibolya

    polgármester                                                                                         jegyzőA rendelet kihirdetve.

Karancsberény, 2017. január 24.


                                                                                                                           Lantos Ibolya

                                                                                                                                jegyző

Mellékletek