Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(VIII.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 09

Karancsberény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:


1. §.


A költségvetési rendelet rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 87.538.021. forintban, a Karancsberényi Margaréta Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 13.302.095 forintban állapítja meg.


2. §.


A költségvetési rendelet 3.§. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) A Képviselő-testület a költségvetés 87.538.021 Ft főösszegen belül a Karancsberény Önkormányzat kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:


- a felhalmozási célú bevételt                                                        3.500.000 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                         7.402.779 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                                           69.725.701 Ft-ban

Intézményi működési bevétel                                                      11.807.508 Ft-ban

Működési célú támogatás                                                            48.128.193 Ft-ban

ebből:

   Egyéb műk. célú tám. ÁHB                                                      48.128.193 Ft-ban

   Egyéb műk. célú tám. ÁHK                                                                       0 Ft-ban

   Közhatalmi bevétel                                                                      9.790.000 Ft-ban

   Finanszírozási bevétel                                                                               0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                                      55.725.213 Ft-ban

személyi juttatás                                                                           20.239.840 Ft-ban

Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO                                      2.644.478 Ft-ban

Dologi kiadások                                                                             16.352.989 Ft-ban

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                    4.205.000 Ft-ban

Egyéb működési célú kiadás                                                        12.282.906 Ft-ban

ebből:

   Elvonás és befizetés                                                                     2.656.906 Ft-ban

   Egyéb műk. c. tám. ÁHB                                                               8.576.000 Ft-ban

   Egyéb műk. c. tám. ÁHK                                                               1.050.000 Ft-ban

- tartalékot                                                                                       10.026.922 Ft-ban

- finanszírozási kiadás                                                                   14.383.107 Ft-ban

- tárgyévi hiány                                                                               14.312.320 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                       14.312.320 Ft-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                           0 Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                               14.312.320 Ft-ban


A Képviselő-testület a költségvetés 13.302.095 Ft főösszegen belül a Karancsberényi Margaréta Óvoda kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:


- a felhalmozási célú bevételt                                                                      0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                                       0 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                                           13.276.599 Ft-ban

Intézményi működési bevétel                                                             93.000 Ft-ban

Egyéb működési célú támogatás                                                                0 Ft-ban

ebből:             

   Egyéb műk. célú tám. ÁHB                                                                       0 Ft-ban

   Egyéb műk. célú tám. ÁHK                                                                       0 Ft-ban

   Közhatalmi bevétel                                                                                    0 Ft-ban

   Finanszírozási bevétel                                                               13.183.599 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                                      13.302.095 Ft-ban

   személyi juttatás                                                                          8.770.040 Ft-ban

   Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO                                  2.307.609 Ft-ban

   Dologi kiadások                                                                           2.224.446 Ft-ban

   Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                              0 Ft-ban

   Egyéb működési célú kiadás                                                                    0 Ft-ban

ebből:             

   Elvonás és befizetés                                                                                  0 Ft-ban

   Egyéb műk. c. tám. ÁHB                                                                            0 Ft-ban

   Egyéb műk. c. tám. ÁHK                                                                            0 Ft-ban

- tartalékot                                                                                                      0 Ft-ban

- finanszírozási kiadás                                                                                  0 Ft-ban

- tárgyévi hiány                                                                                     25.496 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                             25.496 Ft-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                        0 Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                                    25.496 Ft-ban


3. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Karancsberény, 2017. augusztus 7.            Lantos Ibolya                                                                                      Csabainé Freistág Erzsébet

                 Jegyző                                                                                                        Polgármester
Jelen rendelet kihirdetve.


Karancsberény, 2017. augusztus 8.            Lantos Ibolya            

                 Jegyző