Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.07.) önkormányzati rendelete

urnás temetkezés rendjéről

Hatályos: 2020. 07. 08 - 2020. 10. 30

Karancsberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. tv. (a továbbiakban: TT.Tv.) 6. § (4) bekezdésében és a 41.  § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.  13.  § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:


                                                          1.Általános rendelkezések


  1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Karancsberény község közigazgatási területén, Karancsberény Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő temetőre, az ott végzett urnás temetkezési és temető fenntartási tevékenységre terjed ki.


(2) A temető megnevezése és helye:

Karancsberény Római Katolikus Egyházközség Temetője mellett elhelyezkedő, önkormányzati urnás temető, 3137 Karancsberény, 402/2.hrsz


2.Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra hasznosítása


  1. §  A temető létesítésére, lezárására, újra használatba vételére a TT.Tv. rendelkezései az irányadók.


3.Temetési helyek


3.§ (1) Az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temetőben létesített urnafalban lévő temetési helyen szabad.


(2) Az urnafalban egyes, vagy kettes temetési helyek állnak rendelkezésre.


4.A temetkezés rendje


4.§ (1) Az elhunytat, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő, urnás temetési hely felett rendelkezési joga, az 

           Önkormányzat által, az urnafalban meghatározott temetési helyre kell temetni.


(2) Az urnás temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama egyes és kettes sírhely esetén 25 év.


(3) Az urnás temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért 20.000,-Ft/25 év díjat kell fizetni.


(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a (2)

     bekezdésben foglaltak az irányadók.


(5) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha

  

a) a használati idő meghosszabítás hiányában lejár,

b) a temetési helyről kikerült hamvak új temetési helyre történő áthelyezésével,

c) ha a temetési hely megszűnik.


5. A temető infrastrukturális létesítményei


5.§ Az Egyház és az Önkormányzat a tulajdonában lévő köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:


      a) kegyeleti teret,

      b) a temető bekerítését,

      c) a hulladéktárolót,

      d) a vízvételi lehetőséget,

      e) a temető területének, rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő parkosítását,

       f) utat.

    

6.§ Az 5.§-ban felsorolt létesítmények közül:


a) az urnafal és környezetének gondozása céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja,a keletkezett hulladékot,       koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt gyűjtőhelyen díjtalanul elhelyezheti.


                                                           6. Temetkezési szolgáltatás


7.§ (1) Temetkezési szolgáltatások az 1999. évi XLIII.tv.25. §-ában felsorolt tevékenységek.


      (2) A temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatért, áramvételezésért díjat nem kell

            fizetni.


7. A temető üzemeltetése, rendje


8.§ (1) Az urnafalon a fedőlapot fekete alapon arany betűkben határozzuk meg.


(2) Az urnafal környezetének gondozását, gyomtalanítását az Önkormányzat végzi.


(3) A temetkezési hely felett rendelkezési jogot gyakorló személy (ek) által végezhető munkák: 

  • cserepes, vágott és művirág, koszorú elhelyezése.


(4) a temetőben munkáját végző vállalkozó tevékenysége során a Rendeletben foglaltakat köteles betartani.


(5) A temetőben munkáját végző vállalkozó, vállalkozás az Önkormányzatnak köteles bejelenteni a temetőben végzendő

      tevékenység időpontját, víz, vagy áram felhasználási igényét.


(6) A temetőben munkát végző vállalkozók működésük során a Rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. 

     Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják,a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos

      urnahelyekben és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.


9.§  (1) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet rakni. A lerakóhelyet a temető olyan területén

             kell kijelölni és táblával jelezni, hogy az a temető esztétikai megjelenését és a kegyeletet ne sértse.

                

(2) a temetőben avart, elszáradt koszorút, virágmaradványt égetni tilos.


(3) a temetőben gyertyát gyújtani,az urnafalnál égő gyertyát elhelyezni olyan módon lehet, hogy az tüzet ne okozzon.


(4) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.


(5) A temetőben 12 éven aluli gyermek, csak szülői felügyelettel tartózkodhat.


(6) Tilos hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni.


8. Nyilvántartások vezetése


10.§ (1) A temető fenntartója az új urnahelyek megnyitása előtt köteles gondoskodni az urna nyilvántartási térkép

              elkészítéséről. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A

              temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek tűztől védve, páncélszekrényben

              kell megőrizni, azt követően pedig átadni a Nógrád Megyei Levéltárnak.


        (2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést, hamvak szétszórását) időrend szerint a következő

              adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés, vagy hamvak szétszórásának) napja, az elhalt

              természetes személyazonosító adatai, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla,

              sírhelysor,temetési hely száma valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy

              neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.


                                                              9.Záró rendelkezés


   11.§ A Rendelet 2020. július 08. napján lép hatályba.