Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 21

Karancsberény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §.


Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban költségvetési rendelet) 3. §.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 101.570.537 forintban állapítja meg.”


2. §.


A költségvetési rendelet 3.§.(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ A Képviselő-testület a költségvetés 87.538.021Ft főösszegen belül a Karancsberény Önkormányzat kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:


- a felhalmozási célú bevételt                                                   5.077.251 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                   10.521.785 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                                       82.073.440 Ft-ban

            Intézményi működési bevétel                                      12.129.106 Ft-ban

            Működési célú támogatás                                            58.599.029 Ft-ban

ebből:              Egyéb műk.célú tám. ÁHB                              58.599.029 Ft-ban

                        Egyéb műk.célú tám. ÁHK                                               0 Ft-ban

            Közhatalmi bevétel                                                       11.452.831 Ft-ban

            Finanszírozási bevétel                                                                 0  Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                                  76.744.447 Ft-ban

            személyi juttatás                                                           22.004.591 Ft-ban

            Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO                     3.577.307 Ft-ban

            Dologi kiadások                                                            23.478.840 Ft.ban

            Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                   5.966.409  Ft-ban

            Egyéb működési célú kiadás                                       21.717.300 Ft-ban

ebből:              elvonás és befizetés                                           3.588.899 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHB                                      9.835.301 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHK                                      8.293.100 Ft-ban

- tartalékot                                                                                       443.803 Ft-ban

- finanszírozási kiadás                                                              13.860.502 Ft-ban

- tárgyévi hiány                                                                          14.312.320 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                  14.312.320 Ft-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                     0  Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                           14.312.320 Ft-ban.”3. §.


A költségvetési rendelet 1.1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete lép.4. §.


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek