Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(V.8.) önkormányzati rendelete

díszpolgári cím, valamint „Karancsberényért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Hatályos: 2019. 05. 08

Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, és a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET


„A díszpolgári cím”


1.§.


Karancsberény község önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedetüket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, díszpolgári címet alapít.


2. §.


(1) “Díszpolgári cím” adományozható annak a külföldi vagy magyar állampolgárnak, aki huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végzett, kimagasló eredményt ért el, olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.


[1] A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, Karancsberény címerével ellátott, arany színű emlékplakett, valamint jutalom jár.


(3) A jutalom összege 2019-ben 50.000,- forint. 2020-tól a jutalom összegét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg


3. §.


(1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.


(2) A község díszpolgára az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,A díszpolgári cím adományozásának rendje


4. §.


(1) Évente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozható.


(2) A díszpolgári cím átadása általában minden évben a Falunap ünnepi műsorának keretében történik, de a képviselő-testület ettől eltérő időpontot is megállapíthat.


(3) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, valamint a jegyző.


(4) A díszpolgári címre vonatkozó javaslatot minden évben legkésőbb május 31-ig kell benyújtani, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé.


(5) Az elismerés adományozására a képviselő-testület jogosult. Az adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell indokolni.


A díszpolgári díszoklevél tartalma


5. §.

(1) A díszoklevél tartalmazza:

  • az adományozó megjelölését,
  • a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét,
  • az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,
  • az adományozás keltét,
  • a polgármester és a jegyző aláírását,
  • a képviselőtestület pecsétjét.

A díszpolgári cím visszavonása


6. §.


(1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.


(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben a díszpolgári címet vissza kell vonni.


II. FEJEZET


„Karancsberényért” cím


7. §.


Az önkormányzat képviselő-testülete abból a célból, hogy a Karancsberényért végzett

egyéni és közösségi tevékenységet elismerje, „Karancsberényért” címet alapít.


8. §.


(1) “Karancsberényért” cím és emlékplakett adományozható azon közösségeknek vagy egyéneknek, akik Karancsberény község érdekében kiemelkedő munkát végeztek, kimagasló eredményeket értek el és ezzel jelentősen hozzájárultak a község szellemi, erkölcsi, anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.


(2) A címmel járó emlékplakett kör alakú, egyoldalas bronz plakett, melyen „Karancsberényért” felirat, valamint alatta a község címere látható.


(3) Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.


Az adományozás rendje

9. §.


(1) Évente legfeljebb kettő „Karancsberényért” cím adományozható.


(2) A cím átadási ideje általában minden évben a Falunap ünnepi műsorának keretében történik, de a képviselőtestület ettől eltérő időpontot is megállapíthat.


(3) A cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, valamint a jegyző.


(4) A cím adományozására a képviselő-testület jogosult.


Az elismerés visszavonása


10. §.


(1) A cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személyt a bíróság a közügyek

gyakorlásától jogerősen eltiltja.


(2) A cím visszavonásáról a képviselő-testület dönt.


III. FEJEZET


Záró rendelkezések


11. §.


(1) A díszpolgári címben és a „Karancsberényért” címben részesített személyekről az önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.


(2) A kitüntetéssel járó jutalom fedezetét az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.


12. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.