Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 10 - 2021. 08. 24

Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint Karancsberény Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzatra.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 89.468.798 forintban állapítja meg, amelyből

- felhalmozási célú bevétel 0 Ft

- felhalmozási célú kiadás 31.368.680 Ft

- működési célú bevétel 49.641.570 Ft

- működési célú kiadások 58.100.118 Ft

- tárgyévi hiány 39.827.228 Ft

- előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 31.868.680 Ft

- előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 8.458 548 Ft

(2) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 3 főben határozza meg, ebből közfoglalkoztatott létszám 0 fő.

(3) Az Önkormányzat összevont működési és fejlesztési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatokat a 2.számú és 3.számú mellékletek szerint állapítja meg.

(5) A 2021. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. számú és 6.számú mellékletek szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú, a 2021., 2022., 2023., 2024. évi költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(8) A 2021. évi normatív állami támogatások alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(9) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(10) A 2021. évben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége a nem keletkezett.

(2) 2021. évet tekintve az Önkormányzat fejlesztési céljaiban adósságot keletkeztető tétel nincs.

(3) Az Önkormányzat a kiadások között 5.001.040 Ft általános tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(7) Az önkormányzat a gazdálkodás során az évközben átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(8) Az (7) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. Az 500 e Ft feletti, nem működési célú kifizetésekről a polgármester rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

(10) A polgármester az előreláthatólag 200 e Ft-ot meghaladó mértékű munkákra több helyi vállalkozótól kérjen írásban ajánlatot. Köteles a legtakarékosabb gazdálkodást folytatni, kiadásainak csökkentése érdekében az anyagok, eszközök beszerzése lehetőség szerint a kedvezményes akciók kihasználásával történjen.

(11) Kötelezettséget vállalni 100 e Ft felett csak írásban lehet, melyhez szakmai indoklást mellékelni kell. Egyéb kötelezettség vállalás esetében 250 e Ft alatt a polgármester saját hatáskörben dönthet, 250 e Ft felett a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A szakmai jellegű beszerzések és szolgáltatások számláin a szakmai teljesítést igazolni kell a polgármesternek.

(12) A köztisztviselők 2021. évre vonatkozó illetményalapja 46.380 Ft.

(13) A középfokú és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.

(14) Az SZMSZ 30. paragrafus (8) bekezdése alapján az Önkormányzat éves reprezentációs költség előirányzata 100 e Ft. A reprezentációs kiadás elszámolását a pénzügyi szabályoknak megfelelően kell elvégezni.

(15) Az önkormányzat a dolgozói részére - a 2021. évi költségvetési törvény szabályozása alapján - a béren kívüli juttatásokat cafetéria rendszerben biztosítja.

A cafetéria tervezett bruttó keretösszege 400.000 Ft/év/fő-re növekedett a pandémiás helyzet jogszabályváltozásainak következtében.

A munkavállalók ezen keretösszegek függvényében nyilatkoznak arról, hogy 2021. évben milyen juttatásokat szeretnének igénybe venni a cafetéria szabályzatban rögzítetteknek megfelelően.

(16) A köztisztviselőket havi 1.000 bankszámlaköltség térítés illeti meg.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vásárolt közszolgáltatás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző és az aljegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2021. március 10-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 01-től kell alkalmazni.