Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási szolgáltatásról szóló 13/2013. ( XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 27

Karancsberény község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási szolgáltatásról szóló 13/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. §


Karancsberény község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2013. (XII.10.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 5. §-a a következő (3a)-(3c) bekezdésekkel egészül ki:


„(3a) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1a) – (1c) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő ingatlanhasználók tekintetében a jogosultságokat a Korm. rendeletben meghatározott űrmértékű új edényzet biztosítását mellőzve, a 120 literes gyűjtőedényre irányadó közszolgáltatási díjnak az adott jogosultság figyelembevételével arányosított számlázása útján érvényesíti.


(3b) A Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdés b.) pontjában írt jogosultság igazolására a feltételeknek megfelelő ingatlanhasználó részére a települési önkormányzat – a lakcímnyilvántartás adatai alapján – az ingatlanhasználó kérelmére igazolást ad ki.


(3c) A Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdés a.) pontjában írt 80 literes űrmértékű gyűjtőedényhez kapcsolódó jogosultságot a Közszolgáltató – a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében írtakra tekintettel – a lakóingatlan két természetes személy ingatlanhasználó általi használata esetén biztosítja.”


 1. §


A Rendelet 5. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(15) A Közszolgáltató a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése során a Korm. rendelet előírásait köteles alkalmazni.”


 1. §


A Rendelet 6. § (2) bekezdés d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„d.) a közszolgáltatási szerződést és annak módosításait,”


 1. §


A Rendelet 6. § (4) bekezdésének g.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„g.) A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakat.”


5.§


A Rendelet 7. § (1) bekezdése a.) pontjában foglalt „(továbbiakban: KEOP pályázat)” szövegrész helyébe a „(továbbiakban: KEOP pályázat I.)” szövegrész lép.


6.§


A Rendelet 7. § (1) bekezdése i.) pontjában foglalt „KEOP pályázat” szövegrész helyébe a „KEOP pályázat I.” szövegrész lép.


7. §


A Rendelet 7. § (1) bekezdése a következő 1.) ponttal egészül ki:


„1.) a „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” elnevezésű, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 azonosítószámú pályázat keretében megvalósított projekt eszközeinek üzemeltetése a j-k.) pontok alapján kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján, a jelen szakaszban megjelölt feladatkörök ellátása során a  komplex hulladékgazdálkodási rendszer működtetése érdekében.”
8. §


A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, a bejelentésre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül:

 1. ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,
 2. ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége megszűnik,
 3. ha személyes adataiban változás következik be,
 4. ha a jelen rendelet 5. § (3a)-(3c) bekezdéseiben meghatározott, az ingatlanhasználó által igénybe vett jogosultságok feltételeinek már nem felel meg.

A határidőn túli bejelentés vagy a bejelentés elmulasztása esetén a mulasztó szolgáltatás igénybe vevő felel a szolgáltatási díj megfizetéséért.”


9.§


 1. A Rendelet 16. § (4) bekezdésének  helyébe a következő rendelkezés lép:„(4)   Az ingatlanhasználók – a lakásszövetkezet, garázsszövetkezet, társasház kivételével –   hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedévente fizetnek.” (2) A Rendelet 16. § (8) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:


„A távollét tényét hitelt érdemlően – közüzemi elszámoló számlával – igazolni kell.”


10. §


A Rendelet 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Ht. 91. §-a állapítja meg.”


11.§


 1. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. Hatályát veszti a Rendelet 5.§ (10) bekezdésének „az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (továbbiakban: OHÜ) által meghatározott” szövegrésze, a 6. § (4) bekezdésének e.) pontja.Karancsberény, 2016. január 25.

        Csabainé Freistág Erzsébet                                                                   Lantos Ibolya

             Polgármester                                                                                           Jegyző

A rendelet kihirdetve:


Karancsberény, 2016. január 26.
                                                                                     Lantos Ibolya

                                                                                                                             Jegyző