Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 21 - 2018. 09. 04

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az önkormányzatra.


2.§ (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 107.227.235 forintban állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a költségvetés 108.231.035 Ft főösszegén belül az Önkormányzat kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:

- a felhalmozási célú bevételt                                                       52.892.673 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                        60.803.506 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                                           46.059.287 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                                      45.913.367 Ft-ban

- tartalékot                                                                                       1.514.162 Ft-ban

- tárgyévi hiány                                                                               9.279.075 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                       9.279.075 Ft-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                        0 Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                               9.279.075 Ft-ban (3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 3 főben határozza meg, ebből közfoglalkoztatott létszám 0 fő.


4.§  (1) A 2018. évi önkormányzati költségvetés mérlegét címenként az 1.1 számú melléklet tartalmazza. 


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.


(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


(6) A 2018. évben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.5. § A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.


(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    


(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     


(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.


(5)  Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.


(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1-9.2., mellékletek szerint határozza meg.


(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1.514.162 Ft általános tartalékot állapít meg.

(9) A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként az 5.sz. tájékoztató tábla mutatja be.

 (10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. sz. tájékoztató tábla szerint fogadja el a Képviselő-testület.


(11) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 3. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


(12) A Karancsberény Községi Önkormányzat 2016-2017-2018 évi  várható mérlegét az 1.sz.tájékoztató tábla mutatja be.


(13) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. számú tájékoztató tábla mutatja be.


(14) A 2018. évben céljelleggel jutatott támogatásokat a 6.számú tájékoztató tábla mutatja be.6. § A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


 (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


(7) Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.


(8) Az önkormányzat a gazdálkodás során az évközben átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(9) Az (8) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. Az 500 eFt feletti, nem működési célú kifizetésekről a polgármester rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.


(11) A polgármester az előreláthatólag 200 eFt-ot meghaladó mértékű munkákra több helyi vállalkozótól kérjen írásban ajánlatot. Köteles a legtakarékosabb gazdálkodást folytatni, kiadásainak csökkentése érdekében az anyagok, eszközök beszerzése lehetőség szerint a kedvezményes akciók kihasználásával történjen.


(12) Kötelezettséget vállalni 100.000,- Ft felett csak írásban lehet, melyhez szakmai indoklást mellékelni kell. Egyéb kötelezettség vállalás esetében 250.000,- Ft alatt a polgármester saját hatáskörben dönthet, 250.000,- Ft felett a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A szakmai jellegű beszerzések és szolgáltatások számláin a szakmai teljesítést igazolni kell a polgármesternek.


(13) A köztisztviselők 2018. évre vonatkozó illetményalapja 38.650 Ft.


(14) A középfokú és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.


(15) Az SZMSZ 30. paragrafus (8) bekezdése alapján az Önkormányzat éves reprezentációs költség előirányzata 150 eFt. A reprezentációs kiadás elszámolását a pénzügyi szabályoknak megfelelően kell elvégezni.


 (16) Az önkormányzat dolgozói részére - a 2018. évi költségvetési törvény szabályozása alapján – a béren kívüli juttatásokat cafetéria rendszerben biztosítja.

A cafetéria tervezett bruttó keretösszege: 200.000 Ft/év

A munkavállalók ezen keretösszegek függvényében nyilatkoznak arról, hogy 2018. évben milyen juttatásokat szeretnének igénybe venni a cafetéria szabályzatban rögzítetteknek megfelelően.

A köztisztviselőket havi 1000 Ft bankszámlaköltség térítés illeti meg.7. § Az előirányzatok módosítása


(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.


(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vásárolt közszolgáltatás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.9. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Mellékletek