Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 11 - 2015. 08. 13

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre.

2.§


(1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.

(3) A Karancsberényi Margaréta Óvoda a II. címet alkotja.


A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 62.631 ezer forintban állapítja meg, a Karancsberényi Margaréta Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 17.324 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 62.631 ezer Ft főösszegén belül az Önkormányzat kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:

- a felhalmozási célú bevételt                                                       3.500 eFt-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                        1.899 eFt-ban

- a működési célú bevételt                                                          47.103 eFt-ban

- a működési célú kiadásokat                                                    53.737 eFt-ban

- tartalékot                                                                                    6.995 eFt-ban

- tárgyévi hiány                                                                          12.028 eFt-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                  12.028 eFt-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                              0 eFt-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                          12.028 eFt-ban

A Képviselő-testület a költségvetés 17.324 ezer Ft főösszegén belül a Karancsberényi Margaréta óvoda kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:

- a felhalmozási célú bevételt                                                            0 eFt-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                             0 eFt-ban

- a működési célú bevételt                                                        17.324 eFt-ban

- a működési célú kiadásokat                                                  17.324 eFt-ban

- tartalékot                                                                                         0 eFt-ban

- tárgyévi hiány                                                                                 0 eFt-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                         0 eFt-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                             0  eFt-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                                  0  eFt-ban

(3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 1 főben határozza meg. A Karancsberényi Margaréta Óvoda létszámkerete 3 fő.


4.§


(1) A 2015. évi önkormányzati költségvetés mérlegét címenként az 1.1 számú melléklet tartalmazza. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A 2015. évben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése ne szükséges.


A költségvetés részletezése

5. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)  Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1-9.2., mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 6.995 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.

(9) A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását

 jogcímenként az 5.sz. tájékoztató tábla mutatja be.

 (10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. sz. tájékoztató tábla szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(11) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 3. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(12) A Karancsberény Községi Önkormányzat 2015-2016-2017 évi  várható mérlegét az 1.sz.tájékoztató tábla mutatja be.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A rendelet 3.§ (2) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(5) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(6) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.

(7) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(11) Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(12) Az önkormányzat a gazdálkodás során az évközben átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(13) Az (9) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(14) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. Az 500 eFt feletti, nem működési célú kifizetésekről a polgármester rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

(15) A polgármester az előreláthatólag 200 eFt-ot meghaladó mértékű munkákra több helyi vállalkozótól kérjenek írásban ajánlatot. Köteles a legtakarékosabb gazdálkodást folytatni, kiadásainak csökkentése érdekében az anyagok, eszközök beszerzése lehetőség szerint a kedvezményes akciók kihasználásával történjen.

(16) Kötelezettséget vállalni 100.000,- Ft felett csak írásban lehet, melyhez szakmai indoklást mellékelni kell. Egyéb kötelezettség vállalás esetében 250.000,- Ft alatt a polgármester saját hatáskörben dönthet, 250.000,- Ft felett a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A szakmai jellegű beszerzések és szolgáltatások számláin a szakmai teljesítést igazolni kell az óvoda vezetőjének illetve a polgármesternek.

(17) A köztisztviselők 2015. évre vonatkozó illetményalapja 38.650 Ft.

(18) A középfokú és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.

(19) Az SZMSZ 30. paragrafus (8) bekezdése alapján az Önkormányzat éves reprezentációs költség előirányzata 150 eFt. A reprezentációs kiadás elszámolását a pénzügyi szabályoknak megfelelően kell elvégezni.

 (20) A Nagyarany Bt. által üzemeltetett konyhán a gyermek és felnőtt étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj 2015. január 1-től az alábbi (Ft/nap):

                                                             Nyersanyag           25 % rezsi             intézményi

                                                                költség                  térítés                      térítés

 - Margaréta Óvoda

      Összesen:                                             340                         85                       425


A szülők által fizetett személyi térítési díjhoz az éves költségvetés terhére az önkormányzat gyermekenként nettó 74 Ft/fő/étkezési nap összeggel járul hozzá.

(21) Az önkormányzat dolgozói részére - a 2015. évi költségvetési törvény szabályozása alapján – a béren kívüli juttatásokat cafetéria rendszerben biztosítja.

A cafetéria tervezett bruttó keretösszege: 200.000 Ft/év

A munkavállalók ezen keretösszegek függvényében nyilatkoznak arról, hogy 2015. évben milyen juttatásokat szeretnének igénybe venni a cafetéria szabályzatban rögzítetteknek megfelelően.


Az előirányzatok módosítása

7. §


(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8.§


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vásárolt közszolgáltatás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


Záró és vegyes rendelkezések

9.§


(1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-től kell alkalmazni.

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Karancsberény, 2015. február 09.
Csabainé Freistág Erzsébet                                                                 Lantos Ibolya

           polgármester                                                                                  jegyzőA rendelet kihirdetésre került.


Karancsberény, 2015. február 10.
                                                                                                          Lantos Ibolya

                                                                                                               jegyző


Mellékletek