Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2021. 01. 30

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a./ pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


(1)       A közösségi együttélés alapvető szabályai azok a szabályok, amelyeket e rendelet annak minősít.


(2)       A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával, megszegésével kapcsolatos elsőfokú hatáskört a jegyző gyakorolja.


(3)       E rendelet alkalmazása érdekében lefolytatott eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


2. §


(1)       Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése, amennyiben a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, továbbá magasabb szintű jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.


(2)       A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt indult eljárás kizárólag hivatalból lefolytatott eljárás. Nem tekinthető kérelemre indult eljárásnak abban az esetben sem, ha a hivatalbóli eljárást megalapozó bejelentést más hatóság, természetes személy, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet teszi.


(3)       A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztójával, megszegőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás

            a./       a cselekmény elkövetésétől számított 60 napon belül, vagy

            b./       a jogellenes állapot észlelésétől számított 60 napon belül indítható meg.


(4)       A (3) bekezdésben foglalt határidőn túl a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztójával, megszegőjével szemben eljárás nem indítható.3. §


(1)       A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése esetén az elkövető

            a./       ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy

            b./       kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


(2)       A helyszíni bírság kiszabására a Közterület-felügyelet jogosult.


(3)       hatályon kívül helyezve


4. §


(1)       A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot 30 napon belül kell megfizetni postai utalványon. A kiszabott bírság határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2)       A kiszabott közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül átutalással, vagy postai utalványon kell megfizetni.


5. §


Az üzemeltető köteles az üzletek nyitvatartási idejét, valamint a nyitva tartásra vonatkozó szabályokat betartani.


6. §


(1)       Közterületen zöldterületen nem az arra a célra kijelölt úton gépjárművel közlekedni, gyepfelületen, parkosított vagy zöldterületen megállni vagy várakozni tilos.


(2)       Az (1) bekezdésben meghatározott szabály megszegése esetén, amennyiben a helyszíni bírság kiszabásának feltételei nem állnak fenn, a közigazgatási hatósági eljárást a gépjármű – az országos gépjármű nyilvántartás szerinti – üzembentartója ellen kell megindítani.


7. §


Közterületet a rendeltetésétől eltérő célra kizárólag a vonatkozó hatályos önkormányzati rendeletekben foglaltaknak megfelelően, az erre jogosító közterület-használati szerződés vagy közterület-használati bejelentés, illetve közútkezelői hozzájárulás alapján, az abban foglalt célra, módon és nagyságban lehet használni.


8. §


Ebet közterületre – a kutyafuttató területeket kivéve – kivinni, ott sétáltatni kizárólag pórázon szabad.9. §


(1)Az ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy használója köteles gondoskodni az ingatlana előtti közterület, járda, járda hiányában 1 m széles területsáv folyamatos hóeltakarításáról, síkosságmentesítéséről.


(2)Üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni az ingatlan előtti közterület, járda, az úttest és a járda közötti terület, a gépjármű parkoló és a járda közötti zöld terület, valamint járda hiányában 1 m széles területsáv folyamatos tisztántartásáról.


(3)Az ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy használója köteles gondoskodni a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edény környékének tisztántartásáról.


(4)       Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötéséről.9/A. §


(1)       Tilos közkifolyónál, közterületen elhelyezett tűzcsapnál járművet mosni.

(2)       Hangosító berendezést igénylő rendezvényt zajkibocsátási határértéket megállapító határozat hiányában tilos tartani, a rendezvény szervezője köteles az abban foglaltakat betartani, betartatni.10.§


hatályon kívül helyezve11.§


(1)       E rendelet 2013. június 15. napján lép hatályba.

(2)       Hatályon kívül helyezve.