Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(XII.7.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló 8/2020. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 07 - 2020. 12. 08

Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(XII.7.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló 8/2020. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Karancsberény Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörben eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglaltakra - Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörét gyakorolva a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Karancsberény Község Önkormányzatának a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló 8/2020. (X.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 4 §(2) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

f. Egyedülállónak az a magánszemély minősül, aki:

- hajadon

- nőtlen

- özvegy

- elvált

- házastársától külön él

kivéve, ha élettársa van.

2. § A rendelet 12. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) A támogatás az igénylő kérelemére indul. A szülő vagy a gyermek törvényes képviselője a fiatalok önálló életkezdési támogatása iránti kérelmét a gyermek születését követő egy éven belül nyújthatja be, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

3. § A rendelet 15. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

a. (3) A támogatás az igénylő kérelemére indul. Új vagy használt lakóingatlan megvásárlásához a támogatás akkor vehető igénybe, ha a lakóingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése és a kérelem benyújtása közötti idő nem haladja meg a 6 hónapot. A kérelmet a rendelet 2. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

b. Hatályát veszti a Rendelet 15. § (5) bekezdés g. pontja

4. §

a) A rendelet 22. § (1) bekezdésében a „tárgyév november-december hónapjaiban szövegrész helyébe „évente” szöveg lép.

b) A rendelet 22. § (2) bekezdésében a „tárgyév november 1-jén” szövegrész helyébe az „az eljárás megindításának időpontjában” szöveg lép.

c) A rendelet 22. § (4) bekezdésében az „5000 Ft/ingatlan” szövegrész helyébe a „legfeljebb 7000 Ft/ingatlan” szöveg lép.

5. § A rendelet 25. § (2) bekezdésében az „4000 Ft/fő” szövegrész helyébe a „legfeljebb 6000 Ft/fő” szöveg lép.

6. § A rendelet 25/A § (2) bekezdésében az „4000 Ft/fő” szövegrész helyébe a „legfeljebb 6000 Ft/fő” szöveg lép.

7. § Jelen rendelet a 2020. december 07-én lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 8. napjával.