Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004.(I.22.) önkormányzati rendelete

A kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező igénybevételének helyi szabályozásáról

Hatályos: 2012. 06. 01

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvénynek a kéményseprő-ipari szolgáltatás  kötelező igénybevételének helyi szabályaira az alábbi rendeletet alkotja:


1.§A rendelet célja azoknak a szabályoknak megállapítása, amelyek biztosítják Rábapatona község közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokkal ( a továbbiakban: szolgáltatás) összefüggő feladatok eredményes végrehajtását.

2.§E rendelet területi hatálya Rábapatona község közigazgatási területére terjed ki.

3.§E rendelet személyi hatálya kiterjed a 2.§-ban meghatározott területen lévő ingatlan tulajdonosára, illetőleg használójára (a továbbiakban: tulajdonos).

4.§A szolgáltatást a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlésének a kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/1995. (XII.28.) számú rendelete 3.§-ának értelmében a KÉTÜSZ Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Szolgáltató Kft. Győr, Szérűskert u. 17. sz. ( a továbbiakban: szolgáltató) végzi.

5.§  1. A szolgáltatás díját évente a Győr-Moson-Sopron-Megyei Közgyűlés rendeletben állapítja meg.


2. A rendeletet - amely az aktuális időszakban jelen rendelet függelékét képezi – a polgármesteri hivatal hirdető tábláján kifüggesztve és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni.

6.§A szolgáltatást jelen rendelet hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosok az 5.§. (1) bekezdésében meghatározott összegű díj megfizetése ellenében kötelesek igénybe venni.


7.§  1. A szolgáltatást a szolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X.30) BM rendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelelően köteles ellátni.


2. A szolgáltató és a tulajdonos közötti jogállásra és szerződési kapcsolatokra a Ptk. 387.§ és 388.§ valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 11/1955. (XII. 28.) KR előírásait kell alkalmazni.


Szabálysértés.


8.§[1]


Záró rendelkezések


9.§


  1. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


2. E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

[1]

Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(V31.) ÖK. Rendelet 2012. június 1-től.