Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről

Hatályos: 2014. 01. 01

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:.

A helyi közszolgáltatás


 1. §


Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet (továbbiakban: szennyvíz) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni.

  2. §


  1. A közszolgáltatás a szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed ki.


  1. A közszolgáltatást a „Pannon-Víz” Víz-, Csatornamű és Fürdő Zrt. {cégjegyzékszám: Cg. 08-10-001658, székhely: 9025 Győr, Országút u. 4.} (továbbiakban: közszolgáltató) látja el, illetve végzi kizárólagos joggal az önkormányzattal kötött közszolgálati szerződés alapján.


  1. A közszolgáltató működési területe: Rábapatona Község közigazgatási területe, melyen belül a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást rendszeresen ellátni.


  1. A közszolgáltatási szerződés hatálya alatt a (3) bekezdésben foglalt területen a közszolgáltatón kívül másnak ilyen tevékenységet folytatni tilos.

  A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja; a közszolgáltató és a tulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei


   3. §


  1. A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.), továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) valamint az e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni.


  1. A szennyvizet termelő tulajdonos a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő szennyvizet köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével, a költség megfizetéséről szóló bizonylat felmutatásával gondoskodni, illetve köteles a közszolgáltatást igénybe venni. A szennyvíz összegyűjtése, elszállítása, a tulajdonos konkrét megrendelése (előzetes bejelentése) alapján történik.


  1. A közszolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a közszolgáltató között –a Ptk. közüzemi szabályai szerint- szerződés jön létre. A szerződés tartalmazza: a szerződést kötők nevét, az elszállítandó szennyvíz mennyiségét, az egységnyi díjtételt, szállítási határidőt.


  1. A közszolgáltató a tevékenysége végzése során birtokába jutott, közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) köteles az adatvédelmi szabályokat megfelelően kezelni.


  1. A közszolgáltató a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül köteles a szennyvíz elszállítására és a közszolgáltató győri szennyvíztisztító telepén történő elhelyezésre. A közszolgáltatást a Korm. r. 13. §-ában meghatározottaknak megfelelően kell végezni.


  1. A szennyvizet úgy kell elszállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. A szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a szennyvíz eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

   4. §


   A település külterületnek minősülő közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet elhelyezni tilos.

  A közszolgáltatás díja


  5. §


  1. A közszolgáltatási díj megállapítása során a Korm. r. 14 -17 §-aiban foglaltakat alkalmazni kell.


  1. Az igénybevett és elvégzett szolgáltatás alapján a tulajdonost díjfizetési kötelezettség terheli.


  1. A szolgáltatásnak a közszolgáltató által alkalmazható legmagasabb egységnyi díjtételét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


  1. Az egységnyi díjtétel a szennyvíz egy egységére eső begyűjtési díja.


  1. A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a begyűjtött szennyvíz térfogatának szorzata.


  1. A közszolgáltatás díját a közszolgáltatás igénybevevője –a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében- utólag köteles megfizetni.

  Vegyes és záró rendelkezések


   6. §


  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek nem minősülő folyékony hulladék elhelyezéséről –saját költségén- az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett.

   7, §


  Bármilyen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, illetve folyékony hulladék közterületre, nyílt rendszerű belvíz- vagy csapadékvíz elvezető árokba, csatornába történő kiöntése vagy kifolyatása tilos.

   8. §


  A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatásról szóló 36/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdésének szövege az alábbira változik:


  „(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységre továbbá a települési szilárd és folyékony hulladékra, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre”

   9. §


  1. Ez a rendelet 2014. január 1. napjával lép hatályba.


  1. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatásról szóló 36/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. § (3) b. pontja, és a 2. sz. melléklete.

  Mellékletek