Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelete

Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.07.) önkormányzati rendelete Karancsberény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Hatályos: 2020. 07. 08

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Fejezet


Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása


1. §


Karancsberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a 2019. évi költségvetési beszámolóját az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


a) 125.852 e Ft azaz  százhuszonötmillió-nyolcszázötvenkettőezer Ft bevétellel

b) 67.593 e Ft azaz hatvanhétmillió-ötszázkilencvenháromezer Ft kiadással 

c) 58.259 e Ft azaz ötvennyolcmillió-kettőszázötvenkilencezer Ft maradvánnyal


hagyja jóvá.


2. §


(1) Az önkormányzat részletes, intézményenkénti és feladatonkénti bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését

      a 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát, a 2019. évi személyi juttatások és a

      foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 4. számú melléklet szerint fogadja el.


3. §


Az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését, valamint ezek feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


6.682 e Ft azaz hatmillió-hatszáznyolcvankettőezer Ft főösszegben


hagyja jóvá.


4.§


Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján


416.702 e Ft azaz négyszáztizenhatmillió-hétszázkettőezer Ft-ban


állapítja meg.


5.§


Az Önkormányzat 2017-2019. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a 7. számú melléklet szerint elfogadja.


6.§


Az önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását a 8. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.


  1. Fejezet


Vegyes és záró rendelkezések


7. §


(1) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának közzétételére a

     Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának megfelelően.


(2) A rendelet 2020. július 08-án lép hatályba.


(3) Hatályát veszti Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II.19.) önkormányzati rendelete.