Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelete

Karancsberény Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörben eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglaltakra - Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörét gyakorolva a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

Hatályos: 2020. 11. 27 - 2020. 11. 28

Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelete

Karancsberény Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörben eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglaltakra - Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörét gyakorolva a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:[1]

1. § Karancsberény Község Önkormányzatának a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló 8/2020. (X.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 5. § (2) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

  • k) Karácsonyi támogatás

2. § A Rendelet 25. §-a (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

25. § (1) A Polgármester – átruházott hatáskörben - hivatalból indított eljárás keretében évente egy alkalommal a tárgyév november-december hónapfolyamán támogatást nyújt azon

  • a) 65 éven felüliek,
  • b) fogyatékkal élők

részére, akik életvitelszerűen a településen élnek és családjukban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át nem haladja meg.

3. § A Rendelet a 25. §-t követően a következő alcím címmel és az alábbi 25/A. §-sal egészül ki:

Karácsonyi támogatás

25/A. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben hivatalból indított eljárás keretében tárgyév december hónapjában karácsonyi támogatást nyújt lakóingatlanonként azon Karancsberényi személyek és családok részére, akik életvitelszerűen a településen élnek. A támogatására való jogosultság a személyiadat-és lakcímnyilvántartás tárgyév december 1. napján rendelkezésre álló adatok alapján kerül megállapításra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek részére az önkormányzat 4.000,- Ft/fő értékben természetbeni juttatásként élelmiszer- vagy tisztítószer csomagot biztosít.

(3) A támogatás azon kérelmező részére nyújtható, akinek családjában a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. november 28. napjával.