Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2004.(XII.16.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 01. 01

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt. ) 23.  §-ában illetve a 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I.FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet hatálya


 1. §


 1. A rendelet területi hatálya Rábapatona község közigazgatási területére terjed ki.
 2. A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.


4. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységre, továbbá a települési szilárd és folyékony hulladékra, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre.

Értelmező rendelkezések


3.§


E rendelet alkalmazásában:

 1. Ingatlantulajdonos: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanán települési hulladék keletkezik.
 2. Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerint veszélyes hulladék átvételére, vagy az elszállítási elkülönített módon történő tárolásra szolgáló felügyelettel ellátott zárt begyűjtőhely.
 3. Hulladékgyűjtő sziget: (gyűjtősziget) a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére szolgál a közszolgáltatást igénybe vevők részére.
 1. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a települési hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is.
 2. Síkosság elleni védekezés: a hó, az ónos eső, a jég eltávolítása, illetőleg a síkosságának csökkentésére végzett tevékenység.
 3. Köztisztasági szolgáltatás: szerződés (megrendelés) alapján végzett hulladékkezelési tevékenység, beleértve annak gyűjtését, szállítását és kezelését.
 4. Települési szilárd hulladék:
  1. háztartási hulladék: a lakosság életvitele során a lakás, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein valamint az intézményekben keletkező hulladék,
  2. közterületi hulladék: közforgalmú és közterületen keletkező hulladék,
  3. háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági tevékenység során keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.
 5. Települési folyékony hulladék: A szennyvízelvezető hálózaton, illetőleg szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely
  1. emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek kiürítéséből,
  2. a nem közüzemi csatorna-és árokrendszerekből, valamint
  3. gazdálkodási, de nem termelési technológiai eredetű tevékenységből származik.
 6. Termelési hulladék: a termelési folyamat során keletkezett és visszamaradt nem veszélyes anyag, amely a termelési folyamatban alap-, vagy segédanyagként illetőleg más termelési folyamat során alap-, vagy segédanyagként, illetve félkész termékként nem használható fel.

II. FEJEZET 


KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA


4.§


A közterületek tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok, fenntartásáról az önkormányzat egyrészt a polgármesteri hivatal útján, másrészt az érintett ingatlan tulajdonosának kötelezésével gondoskodik.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei


5. §


 1. Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület ápolásával kapcsolatos kötelezettsége:


 1. az ingatlan előtti járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak) a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztántartása, szemét és gyommentesítése, a járda- valamint a bejárók burkolatain a hó eltakarítása és a síkosság-mentesítés; ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, e feladatok mindkét irányra vonatkoznak,
 2. az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak (áteresz) tisztántartása, gyommentesítése.


 1. Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési hulladékot köteles az e rendeletben meghatározott saját gyűjtőedényzetébe helyezni.


6. §


 1. Az ingatlantulajdonosnak a saját ingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatát képezi a beépített, valamint a beépítetlen ingatlan teljes területének és felépítményeinek rendszeres tisztántartása, gyommentesítése, a közterület (járda, úttest) fölé benyúló ágak, bokrok ágainak lenyesése.
 2. Bontás, építés, vagy karbantartás miatt üresen álló ingatlan és a vele határos 5. §- ban meghatározott közterület tisztántartása az építési munka kivitelezőjének a kötelezettsége, kivéve, ha a kivitelező maga az ingatlantulajdonos.
 3. A beépítetlen, vagy időszakosan használt ingatlan tulajdonosa köteles az utca felől jól látható feliratot elhelyezni az ingatlantulajdonos nevének és postai címének feltűntetésével a köztisztasági kötelezettség megállapítása végett.

Kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei


7.§


 1. Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, vagy szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, - ha a járda mellett zöldsáv (árok) is van – az úttestig terjedő teljes területet az az ingatlantulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési hulladékot saját gyűjtőedényzetébe helyezni, és elszállításáról gondoskodni.
 2. Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos naponta köteles legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani.
 3. A tulajdonos a nyitva tartás ideje alatt köteles gondoskodni a környezetében rendszeresített edényzethez hasonló utcai hulladékgyűjtő kihelyezéséről azoknak az ingatlanhoz tartozó és hulladékszállításra rendszeresített edényzetbe való szükség szerinti, de legalább naponta történő ürítéséről.

8. §


 1. Az utcai árus köteles a számára kijelölt helyet (területet) és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusítással kapcsolatban keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról gondoskodni.
 2. Közterületen rendezett vásár, sport és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő illemhely üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően az igénybevett területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról, továbbá az eredeti állapot helyreállításáról.

Síkosságmentesítés és hóeltakarítás


9. §


 1. A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homok, salak, hamu) kívül klorid tartalmú fagyáspont-csökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak legfeljebb 50 %os keverési arányú szóróanyagként alkalmazható. Az egy négyzetméter felületre kijuttatott szóróanyagban a só mennyisége nem haladhatja meg az 500 grammot.
 2. A járdáról a tulajdonos a havat minden nap legkésőbb reggel 8 óráig, azt követően szükség szerint köteles eltakarítani úgy, hogy a gyalogos közlekedésre legalább l méter széles szabad terület maradjon
 3. A közúti, mezőgazdasági, vagy egyéb gépjármű tulajdonosa a gépjárművével a közútra felhordott sarat vagy egyéb síkosságot okozó szennyeződést köteles onnét haladéktalanul eltakarítani.
 4. Tilos hórakást elhelyezni
  1. közüzemi vagy közérdekű létesítményekre (pl. közkút, vízelzáró csap, hulladéktároló, gázelzáró, stb.) illetőleg ezek közvetlen közelében,
  2. útkereszteződésben, úttorkolatban, kijelölt gyalogátkelőhelyen,
  3. kapubejárat előtt, annak szélességében,
  4. tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél, a fel-és leszállást akadályozó módon.

A közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések


10. §


Tilos

 1. az úttestet, járdát, egyéb közterületet annak berendezési és felszerelési tárgyait, közcélú létesítményeket szennyvízzel, emberi vagy állati ürülékkel beszennyezni,
 2. megrongálni,
 3. a takarításból keletkezett szennyvizet vagy egyéb szennyező anyagokat a közterületre, a csapadékvíz elvezető rendszerbe önteni,
 4. a közterületen lévő fát, díszcserjét, élő-sövényt megrongálni, csonkítani, vagy egyéb módon bennük kárt okozni,
 5. parkosított, füvesített zöldterületet rendeltetés ellenesen használni,
 6. eldugulást okozó, tűz-, vagy robbanásveszélyes anyagot elhelyezni, továbbá szennyvizet élő vízfolyásokba, csapadékvíz elvezető árokba, közcsatornába bevezetni,
 7. közterületi vagy közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetből települési hulladékot kiönteni, szétszórni.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


13.§


 1. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettsége keretében az ingatlantulajdonos köteles
  1. az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,
  2. a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig tárolni, ügyelve, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény-és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet, és a közbiztonságot ne zavarja,
  3. az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot begyűjtésre az e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatás díját megfizetni.
 2. Ha az ingatlantulajdonos tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles e tényt a polgármesteri hivatalban 15 napon belül bejelenteni.
 3. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból ne vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.

V. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Vegyes rendelkezések


25. §


E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Hgt. továbbá annak végrehajtására kiadott jogszabályok  rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

Hatálybalépés


26. §


Ez a rendelet 2005. január l-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti

 1. a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló 7/1999. (II. 25.) rendelete, valamint az ezt módosító
 2. 1/2003. (II. 13.) Kt.
 3. 4/2003. (III. 27) Kt.
 4. 10/2003. V. 29.) Kt.
 5. 16/2004. (II. 25.)  Kt. és  a
 6. 25/2004. (VI. 30.) Kt. rendeletek.