Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 08. 17 - 2017. 01. 24

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre.

2.§ (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.

(3) A Karancsberényi Margaréta Óvoda a II. címet alkotja.


A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§ [1](1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 76.184.218. forintban, a Karancsberényi Margaréta Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 14.257.172 forintban állapítja meg.


[2](2) A Képviselő-testület a költségvetés 76.184.218 Ft főösszegen belül a Karancsberény Önkormányzat kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:


- a felhalmozási célú bevételt                                                       0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                   4.372.127 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                                     76.184.218 Ft-ban

            Intézményi működési bevétel                                                           10.547.778 Ft-ban

            Működési célú támogatás                                          46.341.843 Ft-ban

ebből:              Egyéb műk.célú tám. ÁHB               46.341.843 Ft-ban

                        Egyéb műk.célú tám. ÁHK               0 Ft-ban

            Közhatalmi bevétel                                                               8.540.000 Ft-ban

            Finanszírozási bevétel                                                           10.754.597 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                                     53.554.334 Ft-ban

            személyi juttatás                                                        19.137.270 Ft-ban

            Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO                3.550.081Ft-ban

            Dologi kiadások                                                        18.171.095 Ft.ban

            Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                             4.945.000 Ft.-ban

            Egyéb működési célú kiadás                                                 7.750.888 Ft-ban

ebből:              elvonás és befizetés                                       112.462 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHB                               6.397.549 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHK                               1.240.877 Ft-ban

- tartalékot                                                                               3.337.958 Ft-ban-.

- finanszírozási kiadás                                                                    14.919.799 Ft-ban

- tárgyévi hiány                                                                        10.754.597 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                 10.754.597 Ft-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                     0  Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                         10.754.597 Ft-banA Képviselő-testület a költségvetés 14.257.172 Ft főösszegen belül a Karancsberényi Margaréta Óvoda kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:


- a felhalmozási célú bevételt                                                       0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                   0 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                                     13.949.000 Ft-ban

            Intézményi működési bevétel                                                           92.000 Ft-ban

            Egyéb működési célú támogatás                                           0 Ft-ban

ebből:              Egyéb műk.célú tám. ÁHB               0 Ft-ban

                        Egyéb műk.célú tám. ÁHK               0 Ft-ban

            Közhatalmi bevétel                                                               0Ft-ban

            Finanszírozási bevétel                                                           13.857.000 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                                     14.257.172 Ft-ban

            személyi juttatás                                                        9.337.000 Ft-ban

            Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO                 2.514.000 Ft-ban

            Dologi kiadások                                                        2.406.172 Ft.ban

            Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                             0 Ft.-ban

            Egyéb működési célú kiadás                                                 0 Ft-ban

ebből:              elvonás és befizetés                                       0 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHB                               0 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHK                               0 Ft-ban

- tartalékot                                                                               0 Ft-ban

-. finanszírozási kiadás                                                                   0 Ft-ban

- tárgyévi hiány                                                                        308.172 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                 308.172 Ft-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                     0  Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                         308.172 Ft-ban


 (3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 12 főben határozza meg, ebből közfoglalkoztatotti létszám 10 fő. A Karancsberényi Margaréta Óvoda létszámkerete 3 fő.


4.§  (1) A 2016. évi önkormányzati költségvetés mérlegét címenként az 1.1 számú melléklet tartalmazza. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A 2016. évben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése ne szükséges.

5. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)  Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1-9.2., mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 2000 E Ft általános, 2000 E Ft céltartalékot állapít meg.

(9) A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként az 5.sz. tájékoztató tábla mutatja be.

 (10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. sz. tájékoztató tábla szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(11) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 3. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(12) A Karancsberény Községi Önkormányzat 2014-2015-2016 évi  várható mérlegét az 1.sz.tájékoztató tábla mutatja be.


6. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(8) Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(9) Az önkormányzat a gazdálkodás során az évközben átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(10) Az (9) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(11) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. Az 500 eFt feletti, nem működési célú kifizetésekről a polgármester rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

(12) A polgármester az előreláthatólag 200 eFt-ot meghaladó mértékű munkákra több helyi vállalkozótól kérjenek írásban ajánlatot. Köteles a legtakarékosabb gazdálkodást folytatni, kiadásainak csökkentése érdekében az anyagok, eszközök beszerzése lehetőség szerint a kedvezményes akciók kihasználásával történjen.

(13) Kötelezettséget vállalni 100.000,- Ft felett csak írásban lehet, melyhez szakmai indoklást mellékelni kell. Egyéb kötelezettség vállalás esetében 250.000,- Ft alatt a polgármester saját hatáskörben dönthet, 250.000,- Ft felett a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A szakmai jellegű beszerzések és szolgáltatások számláin a szakmai teljesítést igazolni kell az óvoda vezetőjének illetve a polgármesternek.

(14) A köztisztviselők 2015. évre vonatkozó illetményalapja 38.650 Ft.

(15) A középfokú és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.

(16) Az SZMSZ 30. paragrafus (8) bekezdése alapján az Önkormányzat éves reprezentációs költség előirányzata 150 eFt. A reprezentációs kiadás elszámolását a pénzügyi szabályoknak megfelelően kell elvégezni.

 (17) A Nagyarany Bt. által üzemeltetett konyhán a gyermek és felnőtt étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj 2015. január 1-től az alábbi (Ft/nap):


                                                             Nyersanyag           25 % rezsi             intézményi

                                                                költség                  térítés                      térítés

 - Margaréta Óvoda

      Összesen:                                             340                         85                       425


A szülők által fizetett személyi térítési díjhoz az éves költségvetés terhére az önkormányzat gyermekenként nettó 74 Ft/fő/étkezési nap összeggel járul hozzá.

(18) Az önkormányzat dolgozói részére - a 2016. évi költségvetési törvény szabályozása alapján – a béren kívüli juttatásokat cafetéria rendszerben biztosítja.

A cafetéria tervezett bruttó keretösszege: 200.000 Ft/év

A munkavállalók ezen keretösszegek függvényében nyilatkoznak arról, hogy 2016. évben milyen juttatásokat szeretnének igénybe venni a cafetéria szabályzatban rögzítetteknek megfelelően.

A köztisztviselőket havi 1000 Ft bankszámlaköltség térítés illeti meg.


5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vásárolt közszolgáltatás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


7. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1-től kell alkalmazni.

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Karancsberény, 2016.február 15.
Csabainé Freistág Erzsébet                                                                 Lantos Ibolya

           polgármester                                                                                  jegyzőA rendelet kihirdetésre került.


Karancsberény, 2016.február 16.
                                                                                                          Lantos Ibolya

                                                                                                               jegyző


A költségvetés végrehajtásának szabályai


9.§ (1) A rendelet 3.§ (2) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.


(2) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.


(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.


10.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően -  38.650 Ft.


Záró rendelkezések


11.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2015. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.


[1]

A rendelet szövegét a 4/2016. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. VIII.17-től

[2]

A rendelet szövegét a 4/2016. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.VIII.17-től

Mellékletek