Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete

A magánszemély kommunális adójáról

Hatályos: 2020. 02. 29


Söréd község  Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6.§ d.) pontjában kapottfelhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések


1. §(1) Söréd község Önkormányzat Képviselő-testülete Söréd  községközigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) 5.§ felsorolt helyi adók közül határozatlan időre a magánszemély kommunális adóját vezeti be.

Az adókötelezettség ,az adó alanya,adómentesség


2. § Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ában, valamint a Htv. 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat közigazgatási területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.   

3. § (1)[1] Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ában és a Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 10.000,-Ft.


(2)[2] Amennyiben egy helyrajzi számon több adótárgy található, úgy az adó tárgya a lakás, lakhatás céljára használt épület.”

4. §(1) Mentes az adó alól az az egyedül élő magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte.

(2) A mentességrevaló jogosultság  a magánszemélyt az (1) bekezdésekben meghatározott feltétel bekövetkezését követő év első napjától illeti meg.

(3) Mentesül a kommunális adó megfizetése alól az az ingatlantulajdonos, aki zártkerti ingatlan adótárgya tekintetében zártkerti ingatlanadót köteles fizetni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott mentesség kizárólag az adott zártkerti ingatlan tekintetében illeti meg az adóalanyt.

Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti „a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007.(XII.21.) önkormányzati rendelet. 

(3) Hatályát veszti „a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításról szóló 10/2008.(XII.20.) önkormányzati rendelet.  

[1]

Módosította az 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020.02.29-től.

[2]

Módosította az 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020.02.29-től.