Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló 8/2020. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 05

Karancsberény Község Önkormányzatának Polgármestere a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörben eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    9. §-ában foglaltakra - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörét gyakorolva a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


 1. §.


 1. Karancsberény Község Önkormányzatának a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló 8/2020. (X.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 9. § (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul:                                                                                                                                              A lakhatást segítő települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.


 1. A Rendelet 9. §. (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

A kérelem mellékleteként benyújtandó - a lakás tényleges használatának igazolása céljából - a kérelmező nevére és címére szóló kettő darab közüzemi számla másolata.


 1. A Rendelet 9. § (9) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

Nem állapítható meg a lakhatást segítő települési támogatás, amennyiben a kérelmet nem az a személy nyújtja be, akinek a nevére a közüzemi számla kiállításra került.


 1. §.
  1. A Rendelet 10. § (1) bekezdés b. pontja hatályát veszti.
  2. A Rendelet 10. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás mértéke

a) a háziorvos által igazolt gyógyszerköltség 100%-a, de legfeljebb 10.000 Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 0 – 28.500 Ft/fő,

b) a háziorvos által igazolt gyógyszerköltség 75%-a, de legfeljebb 5.000 Ft/hó ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 28.501 Ft/fő – 57.000 Ft/fő,

c) a háziorvos által igazolt gyógyszerköltség 60%-a, de legfeljebb 2.500 Ft/hó, ha a kérelmező havi jövedelme 57.000 Ft/fő – 85.500 Ft/fő

amelyet utólag, minden hónap 5. napjáig kell kifizetni a jogosult részére. A kérelmet a rendelet 1. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


 1. §.


A Rendelet 11. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


Születési települési támogatás az anya vagy törvényes képviselő részére adható, akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 800 %-át és a kérelmező a gyermek születését megelőző egy évben folyamatosan a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezett.

A támogatás megállapítása az igénylő kérelemére indul. A szülő vagy a gyermek törvényes képviselője a fiatalok önálló életkezdési támogatása iránti kérelmét a gyermek születését követő egy éven belül nyújthatja be, mely határidő elmulasztása jogvesztő.


 1. §.


 1. A Rendelet 13. § (1) bekezdése hatályát veszti.


 1. A Rendelet 13. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat támogatást nyújt kérelme alapján annak a településen állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, óvodáskorú gyermeket, gyermekeket nevelő családnak, akinek gyermeke óvodaköteles és az óvodáztatási kötelezettségét más település óvodai ellátást biztosító intézményében teljesíti.


 1. A Rendelet 13. § (3) bekezdéséből törlésre kerül a „(2) bekezdés szerinti” szövegrész


 1. A Rendelet 13. § (4) bekezdéséből törlésre kerül a „Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott” szövegrész


 1. A rendelet 13. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A támogatás összege havonta családonként 5.000,- Ft.” 1. §.


A Rendelet 17. §.-a hatályát veszti.

 1. §.


A Rendelet 18. §.-a hatályát veszti.


 1. §.


 1. A Rendelet 22. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A polgármester átruházott hatáskörben hivatalból indított eljárás keretében évente egyszeri támogatást nyújt a településen található lakott lakások fűtésével kapcsolatos költségek viseléséhez a lakás azon tulajdonosa, haszonélvezője, vagy bérlője számára aki életvitelszerűen az ingatlanban él, és ott állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.


 1. A Rendelet 22. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A támogatás folyósítása szempontjából az eljárás megindításának időpontjában a személyi adat- és lakcímnyilvántartás érvényes adatai az irányadóak.”


 1. A Rendelet 22. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
 1. Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás mértéke legfeljebb 7000 Ft/ingatlan. A támogatás készpénz formájában nyújtandó.
 2. A jogosult a tüzelőanyag költségeihez nyújtott  támogatás felhasználását névre szóló számlával igazolja, amely számlát a jogosult legkésőbb a támogatás igénybevételét követő hónap 15. napjáig köteles bemutatni.
 3. Amennyiben a jogosult a tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatás felhasználását    a megadott határidőig számlával nem igazolja, úgy a továbbiakban nem  részesíthető támogatásban.


 1. §.


A Rendelet 23. § (2) bekezdése hatályát veszti.


 1. §.


A Rendelet 28. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(3) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha


 1. a kérelmet a (1) bekezdés esetében előállt okok bekövetkeztét követő egy hónapon túl terjesztik elő,


b)  a környezettanulmány során vagy hivatalból igazolható tények alapján megállapítást nyert, hogy a létfenntartás veszélye nem áll fenn.” 1. §.


Jelen rendelet a 2021. március 05-én lép hatályba.