Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(X.27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról

Hatályos: 2020. 11. 01 - 2020. 11. 26

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, a 255/2008 évi (X.21) korm. rendelet a szépkorúak jubileumi köszöntéséről, valamint a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja


1. § A rendelet célja, hogy Karancsberény Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat), a rászoruló személyek, gyermekeket nevelő családok, időskorúak szociális biztonságának megteremtése és megőrzése, lakhatással kapcsolatos kiadások viseléséhez nyújtott támogatás, valamint az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében – a helyi sajátosságoknak megfelelően és az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével – meghatározza a szociális ellátás helyi rendszerét, az egyes ellátási formák igénybevételének feltételeit, valamint a jogosultság érvényesítésének garanciáit.


A rendelet hatálya


2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Karancsberény község közigazgatási területén – a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján – bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él (továbbiakban együtt: lakóhely) rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározottak szerinti személyekre.Hatásköri szabályok


3. §  (1) Jelen rendelet 9. §-ában meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőre, 10-13. §-ában, valamint 16-28. §-ában meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátások és támogatások megtérítésének szabályaira az Szt. 17. §-ában foglaltak az irányadóak.

Értelmező rendelkezések


4. § (1) E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használatos fogalmak meghatározására az Szt. 4- 16. §-ai az irányadóak.


(2) E rendelet alkalmazásában:

 1. természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat pénzbelinek nem minősülő anyagi javak biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget;
 2. elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény – különösen árvíz, belvíz, szélvihar, felhőszakadás stb. – hatására, valamint tűzeset és robbanás miatt bekövetkező kár;
 3. ingatlan: ingatlannak az minősül, amelynek saját helyrajzi száma van, más ingatlanoktól függetlenül átruházható és elkülöníthető.
 4. lakóingatlan: lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület.
 5. rendszeres gyógyszerszedés: a legalább három hónapot meghaladó – orvos által előírt, javasolt – gyógyszerszedés.

Ellátások formái


5. § (1) A jogosult részére - az e rendeletben meghatározott feltételek szerint - az önkormányzat tárgyévi költségvetésében biztosított fedezet függvényében és mértékéig települési és rendkívüli települési támogatás (továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható.


(2) Települési támogatás formájában nyújtható támogatások:


 1. lakhatást segítő települési támogatás
 2. gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
 3.  gyermekek és fiatal felnőttek támogatása;

ca. születési támogatás

cb. fiatalok önálló életkezdési támogatása

cc. óvodások családjának támogatása,

            cd. ifjúságvédelmi támogatás,

            ce. első lakáshoz jutók támogatása,

            cf. iskolakezdési támogatás

 d. időskorú állampolgárok támogatása;

da. szemétszállítási díjkedvezmény támogatás,

db. szépkorúak jubileumi juttatása

  e. nagycsaládosok támogatása;

  f. temetési támogatás;

  g. köztemetés;

  h. fűtési költségek egyszeri támogatása

  i. rendezvényen nyújtott támogatás

ia. rendezvényen nyújtott étkezési támogatás

ib. gyermekek mikulási támogatása

j. idősek karácsonyi támogatása


(3) Rendkívüli települési támogatás a jogosultak részére – e jogszabályban foglaltak szerint – nyújtható.


Eljárási szabályok


6. § (1) E rendeletben szabályozott szociális ellátásra irányuló eljárás a kérelmező, törvényes képviselő, illetve meghatalmazottja (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére, valamint a rendeletben meghatározottak szerint hivatalból indul.


(2) A szociális ellátás iránti kérelmet a Karancsberény Község Önkormányzatához (továbbiakban: Önkormányzat) – az Önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.


(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles – az igényelt támogatástól függően – a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. Köteles továbbá az adott kérelemre vonatkozó formanyomtatványon felsorolt igazolásokat – illetve ezek Önkormányzathoz történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni.


(4) A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot, munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett ellátást, közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve, az önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.


(5) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem számítása tekintetében az Szt. rendelkezései az irányadóak.


7. § (1) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, családgondozói, pedagógiai vélemény, javaslat kérhető.


(2) A szociális ellátások megállapítására irányuló eljárás során, ha a jogosultságot alátámasztó tényállás nem tisztázható, környezettanulmányt lehet készíteni.


(3) A szociális ellátás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.


(4) Házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző.


8. § (1) Az e rendeletben megállapított pénzbeli szociális ellátások lakossági folyószámlára utalással, illetve készpénzben házipénztári kifizetéssel adhatóak.

(2) A jogosult, a véglegessé vált határozatból eredő igényét a kifizetés esedékességétől számított hat hónapon belül érvényesítheti.

II. FEJEZET


TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK


1. Lakhatást segítő települési támogatás


9.§. (1) A jegyző – átruházott hatáskörben - lakhatást segítő települési támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló háztartások részére az e rendeletben meghatározottak szerint a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. A kérelmet a rendelet 1. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(2) A lakhatást segítő települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő személy részéről Karancsberény Község Önkormányzata felé fennállnak – kommunális adó, szemétszállítási díj, talajterhelési díj megfizetése -, ezen túlmenően azon kiadásokhoz, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.


(3) Lakhatást segítő települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.


(4) A kérelem mellékleteként - a lakás tényleges használatának igazolása céljából a kérelmező kettő darab – a kérelem benyújtását megelőző havi - közüzemi számla befizetését igazoló bizonylatot.


(5) A lakhatást segítő támogatás havi rendszerességgel illeti meg a jogosultat.


(6) A lakhatást segítő támogatás összege 4.500 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. 


(7) A lakhatást segítő támogatás összege 3.500 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 % és 200 % közötti összeg. 


(8) A lakhatást segítő támogatás összege 2.500 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 % és 250 % közötti összeg.


(9) Lakhatást segítő támogatás nem nyújtható annak a kérelmezőnek, aki ingatlanának lakókörnyezete gondozatlan, gazos, ez az állapot a rendezett településképet zavarja, illetve a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni abban az esetben, ha az ingatlan lakókörnyezetének gondozására történő felszólítást követő 10 napon belül a jogosult ezt az állapotot nem szünteti meg.


(10) A lakhatást segítő támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától tárgyév december 31-ig kell megállapítani annak a jogosultnak a részére, akinek a kérelem mellékleteként benyújtott közüzemi számlák a nevére szólnak. A kérelmező a támogatás megállapítását megalapozó körülményeiben történt változást 15 napon belül köteles a hivatalnál bejelenteni.


(11) Lakhatást segítő települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.


(12) Ugyanazon lakásra vonatkozóan több jogosult esetében a lakásfenntartási támogatást a lakás tulajdonosa vagy bérlője vagy tényleges használója részére kell megállapítani.


2. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás


10. § (1) Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás állapítható meg annak a Karancsberény község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező kérelmező személynek, és akinek esetében az alább meghatározott feltételek együttesen fennállnak:

 1. családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 200 %-át, egyedülálló esetében a 300%-át,
 2. az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult,
 3. betegségére tekintettel - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban – a háziorvos által igazolt rendszeresen szedett társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszereinek, illetve gyógyászati segédeszközeinek havi átlagköltsége eléri a 10.000,- forintot.

(2) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell;

a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,

b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvos igazolást.


(3) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás legfeljebb egy év időtartamra állapítható meg.


(4) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás mértéke, a háziorvos által igazolt gyógyszerszükséglet havi költsége, de maximum 10.000 forint, melyet utólag, minden hónap 5. napjáig kell kifizetni a jogosult részére. A kérelmet a rendelet 1. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


2. Gyermekek és fiatal felnőttek támogatása


Születési támogatás


11. § (1) Születési települési támogatás adható kérelemre induló eljárás keretében a gyermek születésekor az anya vagy törvényes képviselő részére, ha a kérelmező a gyermek születésekor és az azt megelőző egy évben folyamatosan a településen lakóhellyel rendelkezik.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kötelező melléklete a gyermek születési anyakönyvi kivonata. A kérelmet a rendelet 2. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(3) A támogatás összege gyermekenként 20.000,- Ft, mely a jogosult részére készpénzben, a házipénztárából kerül kifizetésre.


Fiatalok önálló életkezdési támogatása


12. § (1) Fiatalok önálló életkezdési támogatására jogosult az a gyermek, akinek szülője vagy törvényes képviselője – a gyermek születése előtt legalább egy évvel és azóta is folyamatosan – Karancsberény község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik és a nevére Start-számlát nyitottak.


(2) Karancsberény Község Önkormányzata a kincstári és természetes személy általi befizetésektől függetlenül a Start-számla összegét egy alkalommal 20.000 Ft-tal kiegészíti.


(3) A szülő vagy a gyermek törvényes képviselője a fiatalok önálló életkezdési támogatása iránti kérelmét a gyermek születését követő egy éven belül nyújthatja be, mely határidő elmulasztása jogvesztő.


(4) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson kívül a Start-számla megnyitásának tényét igazoló dokumentumot. A kérelmet a rendelet 2. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(5) A támogatás azon kérelmező részére nyújtható, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át.


Óvodások családjának támogatása


13. § (1) Az önkormányzat támogatást nyújt hivatalból induló eljárás során annak a településen állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, óvodáskorú gyermeket, gyermekeket nevelő családnak, akinek gyermeke 2017. február hónapig a Karancsberényi Margaréta Óvodában óvodai ellátásban részesült, vagy ezen időpontot követően vált óvodakötelessé és az óvodáztatási kötelezettségét a karancslapujtői Kastélykert Óvodában teljesíti.


(2) Az önkormányzat támogatást nyújt kérelme alapján annak a településen állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, óvodáskorú gyermeket, gyermekeket nevelő családnak, akinek gyermeke 2017. február hónapig a Karancsberényi Margaréta Óvodában óvodai ellátásban részesült, vagy ezen időpontot követően vált óvodakötelessé és az óvodáztatási kötelezettségét nem a karancslapujtői Kastélykert Óvodában, hanem valamely más óvodai ellátást biztosító intézményben teljesíti.


(3) A (2) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának határideje a tárgyév szeptember 15. napja, mely határidő jogvesztő. A kérelmet a rendelet 3. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott támogatás a családokat szeptember hónaptól a nevelési év végéig, illetve az óvoda igazolása alapján az óvodai ellátás igénybevételének tényleges időtartamára, havonta illeti meg.


(5) A támogatás összege havonta családonként az (1) bekezdés szerinti esetben 10.000,- Ft, a (2) bekezdés szerinti esetben 5.000,- Ft.


(6) A támogatás azon kérelmező részére nyújtható, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át.


Ifjúságvédelmi támogatás


14. § (1) Az ifjúságvédelmi támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőttek anyagi támogatása.


(2) Az önkormányzat az ifjúságvédelmi támogatást a tárgyévben elsősorban a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz való csatlakozással biztosítja.


(3) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásáról a képviselő-testület határozattal dönt és csatlakozás esetén a pályázatot, az általános szerződési feltételekben meghatározott határidőig meghirdeti.


(4) A pályázók a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásában foglaltak szerint igényelhetik a támogatást.


(5) A képviselő-testület az ösztöndíj összegéről – az önkormányzat költségvetésének függvényében, figyelemmel a Bursa Hungarica Szabályzatában foglalt előírásokra – a pályázók jövedelmi, szociális viszonyai alapján határozattal dönt.


(6) Támogatás nyújtható annak a pályázónak, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 600%-át.


Első lakáshoz jutók támogatása


15. § (1)  Vissza nem térítendő támogatást nyújtható az első saját tulajdonú lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez azon családok részére, melyekben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át.


 (2) A támogatás Karancsberény község belterületén új, vagy használt lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez, vagy új lakóingatlan építéséhez vehető igénybe.


(3) Új vagy használt lakóingatlan megvásárlásához a támogatás akkor vehető igénybe, ha a lakóingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése és a kérelem benyújtása közötti idő nem haladja meg a 6 hónapot. A kérelmet a rendelet 2. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(4) Új lakóingatlan építése esetén a támogatás akkor vehető igénybe, ha a lakóingatlan készültségi foka legalább 75%-os és ezt a kérelmező, az arra jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető által kiállított okirattal igazolja, vagy a lakóingatlan véglegessé vált használatba vételi engedéllyel rendelkezik, melynek véglegessé válásától 6 hónap még nem telt el.


(5) A támogatás nyújtásának együttes feltétele, hogy

 1. a kérelmező házas;
 2. a kérelmező vagy házastársa a kérelem benyújtásának időpontjában nem töltötte be 40. életévét;
 3. a kérelmezőnek és házastársának, valamint kiskorú gyermekének lakástulajdona nincs;
 4. a megszerezni vagy felépíteni kívánt lakóingatlanon másnak haszonélvezeti joga, tulajdonjoga az adásvétel, illetve az építés során nem keletkezik, valamint a lakóingatlan tulajdonjogát kizárólag a nagykorú kérelmező, illetve annak házastársa szerzi meg;
 5. a kérelmező Karancsberény belterületén lakóhellyel rendelkezik;
 6. a kérelmezőnek és házastársának az önkormányzattal szemben 90 napot meghaladó lejárt tartozása nincs;
 7. a megvásárolni kívánt lakás tulajdonjogát nem hozzátartozójától, illetve közeli hozzátartozójától szerzi.

(6) Az első lakáshoz jutók támogatásának folyósítása, a megállapító határozat véglegessé válását követő 8 napon belül – az igénylő kérése szerint az általa megjelölt számlaszámra – átutalással, vagy házipénztári kifizetéssel történik.


(7) Az első lakáshoz jutók támogatásának kérelmezője a jövedelemigazoláson kívül köteles igazolni, hogy rendelkezik-e lakástulajdonnal vagy lakás résztulajdonnal. Az igazolás kiállítása térítés ellenében a TAKARNET program igénybevételével is történhet.


(8) A támogatás összege ingatlanonként maximum 200.000 - Ft.


Iskolakezdési támogatás


16. § (1) Évente egy alkalommal kérelemre tanszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek lakóhelye Karancsberény településen van, életvitelszerűen itt tartózkodik, és gyermeke általános iskolában vagy középiskolában tanul, valamint annak a fiatal felnőttnek, aki nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a tárgyévben október 31-ig igényelhető a jövedelemigazoláson kívül a tanulói, hallgatói jogviszony fennállására vonatkozó igazolás benyújtásával. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(3) Az egyszeri támogatás összege:

 • általános iskolai tanuló esetében                                   10.000 Ft
 • középiskolai tanuló esetében                                         15.000 Ft
 • főiskolai, egyetemi hallgató esetében                            20.000 Ft

(4) A kérelmet a rendelet 3. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

A támogatás azon kérelmező részére nyújtható, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át.


3. Időskorú állampolgárok támogatása


Szemétszállítási díjkedvezmény


17. § (1) A szemétszállítás díj költsége 50 %-ának megtérítésére jogosult az a Karancsberény községben lakóhellyel rendelkező személy, aki egyedül él, a 70. életévét betöltötte és 120 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt használ.


(2) A szemétszállítási díjkedvezmény támogatás a jogosult kérelmére állapítható meg, melyhez csatolni kell a szemétszállítási díj befizetést igazoló bizonylat másolatát.


(3) A jogosult attól a negyedévtől részesül a támogatásban, amelyben a meghatározott életkort betöltötte. A kérelmet a rendelet 4. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(4) A támogatás azon kérelmező részére nyújtható, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.


Szépkorúak jubileumi juttatása


18. §  (1) A Polgármester Karancsberény képviselő-testülete nevében tárgyévben köszönti a Karancsberényben lakóhellyel rendelkező szépkorúakat, akik a 90., a 95., a 100., a 105.


(2) A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár.


(3) A jegyző a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban keresi meg a jogosultsági feltételeknek megfelelő szépkorú személyt, hogy a célra rendszeresített és megküldött űrlapon

a) jelentse be azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető;

b) adja írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a köszöntés megszervezése, lebonyolítása, az okirat elkészítése és a jubileumi juttatás folyósítása céljából személyes adatait az önkormányzat kezelje.


(4) A jubileumi juttatás összege 50.000 Ft, amelyet a Polgármester készpénz formájában ad át.


4. Nagycsaládosok támogatása


19. § (1) Nagycsaládosok támogatása állapítható meg kérelemre annak a családnak, aki három vagy annál több kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik, feltéve, hogy a család minden tagja Karancsberény község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik és az óvodai nevelést, illetve az általános iskolai oktatást a gyermekek köznevelési intézményben teljesítik.


(2) A kérelem benyújtásának határideje tárgyév december 1., amely határidő jogvesztő.


(3) A támogatás mértéke maximum 10.000-. Ft/család, melyet az önkormányzat a jogosult részére évente egy alkalommal, minden év december hónapjában juttat.


(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson kívül az óvodai valamint tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolásokat. A kérelmet a rendelet 3. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(5) A támogatás nyújtható azon kérelmező részére, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.


5. Temetési támogatás


20.§ (1) A polgármester átruházott hatáskörben a közeli hozzátartozó halála esetén kérelemre, települési támogatást nyújt azon személy részére, aki az eltemettetésről gondoskodot.


(2) A temetési támogatásra való jogosultságot a halotti anyakönyvi kivonattal és a kérelmező nevére kiállított temetési számla benyújtásával kell igazolni. A támogatás a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül kérelmezhető, amely a határidő letelte után jogvesztő hatályú.


(3) A temetési támogatás összege 15.000,- Ft.


(4) A támogatás kérelemhez csatolni kell a családi jövedelemigazolásokat. A kérelmet a rendelet 1. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(5)A támogatás nyújtható azon kérelmező részére, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át.

6. Köztemetés


21. §  (1) A polgármester az Szt. 48. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.


(2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek az Szt. 48.§ bekezdés b) pontja szerinti megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti, ha

a) az elhunytnak nincs ingatlanvagyona, vagy az ingatlanvagyon értéke a köztemetés költségeit nem fedezi, és

b) az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét.

(3) A kérelmet a rendelet 6. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(4) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.

7. Fűtési költségek egyszeri támogatása 


22. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben hivatalból indított eljárás keretében tárgyév november-december hónapjaiban egyszeri támogatást nyújt a településen található lakott lakások fűtésével kapcsolatos költségek viseléséhez azon jogosult részére, akinek a települési önkormányzattal szemben kommunális adó tartozása nem áll fenn.


(2) A támogatás a lakás azon tulajdonosa, haszonélvezője, vagy bérlője számára állapítható meg, aki életvitelszerűen az ingatlanban él, és ott állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. A megállapítás szempontjából a kommunális adó alanyainak nyilvántartása, illetve a személyi adat- és lakcímnyilvántartás tárgyév november 1-én érvényes adatai az irányadóak.


(3) Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg az ellátás, függetlenül az ingatlanban lévő háztartások számától.


(4)  Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás mértéke 5.000,- Ft/ingatlan. A támogatás készpénz formájában nyújtandó.


(5)A támogatás nyújtható azon kérelmező részére, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át.

8. Rendezvényen nyújtott támogatás


Rendezvényen nyújtott étkezési támogatás


23. § (1)  Az önkormányzat Karancsberényi lakóhellyel rendelkező személyek részére az önkormányzat rendezvényein természetbeni támogatást nyújthat meleg étkezés formájában.


(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra jogosult lehet különösen:

 1. aki 18. életévét nem töltötte be,
 2. aki 60. életévét betöltötte,
 3. felsőfokú oktatási intézményben tanulók,
 4. aki aktív korúak ellátásában részesül,
 5. aki közfoglalkoztatott,
 6. fogyatékkal élők,
 7. munkanélküliek és aki egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna.

(3) A rendezvényen nyújtott étkezési támogatás az önkormányzattól kerül megállapításra és az adott rendezvényen kerül kiosztásra a jogosultaknak.


(4) Az Önkormányzat a meleg étkezés formájában nyújtott támogatást vásárolt szolgáltatással vagy élelmiszer alapanyagok vásárlásából biztosítja.


Gyermekek Mikulás napi támogatása


24. §  (1) A polgármester átruházott hatáskörben Karancsberény község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 14 év alatti gyermeknek hivatalból természetbeni Mikulás napi támogatást állapít meg.

(2) A gyermekek Mikulás napi támogatására való jogosultság a személyiadat-és lakcímnyilvántartás tárgyév december 1. napján rendelkezésre álló adatok alapján kerül megállapításra.


(3) A támogatás mértéke gyermekenként 3.000-. Ft, melyet az önkormányzat a jogosult részére, évente egy alkalommal, minden tárgyév december hónapjában, természetbeni formában juttat.


(4) A támogatás nyújtható azon kérelmező részére nyújtható, akinek a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át.


Idősek karácsonyi támogatása


25. § (1) A Polgármester – átruházott hatáskörben - hivatalból indított eljárás keretében a tárgyév december hónapjában karácsonyi támogatást nyújt azon

a)      65 éven felüliek,

b)      fogyatékkal élők

részére, akik életvitelszerűen a településen élnek és családjukban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át nem haladja meg.


(2) A támogatás az (1) meghatározott személyek részére 4.000,- Ft/fő összegben készpénz formájában nyújtható.


III. FEJEZET


RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS


26. § (1) A Polgármester – átruházott hatáskörben – alkalmanként, jövedelmi és vagyoni helyzettől függetlenül rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.


(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg különösen az alábbi esetekben:

 1. a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség, vagy 8 napon túli kórházi tartózkodással járó többletköltségekhez;
 2. a lakásban elemi kár következtében súlyos, a lakhatás feltételeit veszélyeztető kár keletkezett, és átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartása veszélybe került;
 3. válsághelyzetbe került várandós anya gyermekének megtartásához – a családgondozó, illetve védőnő ajánlása alapján.

(3) A rendkívüli települési támogatás mértéke;

 1. az (1) bekezdés a), c) pontjában meghatározott esetben családonként nem haladhatja meg évente az 20.000 forintot,
 2. a (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben 30.000 forint,

27. § (1) A 25. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetben a kérelem benyújtásának határideje a kórházi kezelést követő, illetve a káresemény bekövetkeztét követő 60 nap. A kérelmet a rendelet 5. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.(2) A 25. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben rendkívüli települési támogatás ugyanazon lakásra és ugyanazon elemi kárra egy alkalommal állapítható meg.


28. § (1) A 25. § (1) bekezdésben foglalt támogatásokon kívül kérelemre különös méltánylást érdemlő esetekben, a váratlanul fellépő, létfenntartást veszélyeztető helyzetek enyhítésére, a súlyos krízishelyzet vagy közvetlen veszély elhárítására, illetve kárenyhítésre – jövedelmi és vagyoni viszonyra tekintet nélkül – rendkívüli települési támogatást nyújtható.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben nyújtott rendkívüli települési támogatás mértéke alkalmanként legfeljebb 15.000 forint.


(3) Egy személynek rendkívüli települési támogatás évente legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg.


IV. FEJEZET SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK


1. Étkeztetés


29. § (1) Az étkeztetést az önkormányzat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása útján biztosítja a Társulással kötött társulási megállapodása alapján.


(2) Étkezésre jogosult az a 65 év alatti személy, aki


aa.) korhatár előtti ellátásban,

ab.) rehabilitációs, rokkantsági ellátásban,

ac.) fogyatékossági támogatásban

ad.) aktív korúak ellátásában részesül,

és egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna.


Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki


 1. mozgásában korlátozott,
 2. krónikus vagy akut betegségben szenved,
 3. fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud,
 4. pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

2. Házi segítségnyújtás


30. § (1) A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása a Salgótarján Térsége Önkormányzatainak Társulása keretében, társulási megállapodás alapján történik.


3. Családsegítés


31. § A családsegítés feladatainak ellátása a Salgótarján Térsége Önkormányzatainak Társulása keretében, társulási megállapodás alapján történik.


4. Idősek nappali ellátása


32. § Az idősek nappali ellátása feladatainak ellátása a Salgótarján Térsége Önkormányzatainak Társulása keretében, társulási megállapodás alapján történik.


5. Gyermekjóléti szolgálat


33. § A gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása a Salgótarján Térsége Önkormányzatainak Társulása keretében, társulási megállapodás alapján történik.


VI. FEJEZET


 Záró rendelkezések


34. § (1) E rendelet 2020. november 01. napján lép hatályba.

(2) A rendelet a hatályba lépést követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.


35. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.10) számú önkormányzati rendelete.