Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(VIII.6.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.

Hatályos: 2013. 08. 06


Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

32.cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény 143. § (3)  bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet

alkotja:


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §

(1) A rendelet hatálya Karancsberény község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Karancsberény község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.


2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


II. FEJEZET

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


3. §

(1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(3) A mezőgazdasági célú területet és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.


4. § 

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a település jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti,

történelmi értékeire, sajátosságaira.

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, vagy fogalomról lehet elnevezni.5. § 

(1) A közterület elnevezése során törekedni  kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a

magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(2) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(3) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan

személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet

szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) élete, munkássága valamilyen módon Karancsberény községhez kötődik.


6. §

A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) polgármester,

b) önkormányzati képviselő,

c) Képviselő-testület bizottsága,

d) Karancsberény községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e) Karancsberény községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.


7. §

A javaslatokat a képviselő-testület ügyrendi bizottsága véleményezi. Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak képviselő-testület elé terjesztése előtt legalább 10 nappal a helyben szokásos módon közzé kell tenni, az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket a képviselő-testület elé kell terjeszteni.


8. §

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell az Okmányirodát, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat.III. FEJEZET

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


9. §

(1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi

beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.

(4) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.

(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a

közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az

ingatlan bejárata esik. Amennyiben ez több közterület esetében is igaz, akkor az ingatlannak a

szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia.


10. §

(1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően,

növekvő arab számozással történik úgy, hogy a számok a település központjából kifelé haladjanak és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal

oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.

(2) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatos.


11. § 

(1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több  épület esetén, továbbá telekmegosztás során

keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel

történő megkülönböztetés alkalmazható, szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és

ékezetes betűk alkalmazása nélkül.

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.


12. § 

A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl

közölni kell a 8. §-ban meghatározott szervekkel, valamint az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival.


IV. FEJEZET

NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE


13. §

(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla

kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az

önkormányzat gondoskodik.


14. § 

A közterület elnevezésének megváltozása  esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a

változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell

hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell

elhelyezni.


15. § 

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére

vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének,

ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség

szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


16. §

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a hatályba lépés nem érinti.


Karancsberény, 2013.  augusztus 5.


   Csabainé Freistág Erzsébet                                                                    Lantos Ibolya

               polgármester                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve: 2013. augusztus 6.  


                                                                                                          Lantos Ibolya

                                                                                                                  jegyző