Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2018. 01. 24

Karancsberény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a települési képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja:1. §.


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőre (továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökére és tagjára.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.2. §.


(1) A települési képviselő havi tiszteletdíja 25.210 Ft.


(2) A bizottság elnökét és tagját ezen tisztség betöltésére tekintettel további tiszteletdíj nem illeti meg.3. §.


(1) A tiszteletdíjat a Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége havonta (utólag) számolja el és gondoskodik a kifizetésről.


(2) Azt a képviselőt, aki a képviselői munkáját önhibájából elhanyagolja, a képviselő-testület ülésein egymást követő két alkalommal nem jelenik meg, a harmadik hiányzástól kezdődően a tiszteletdíj nem illeti meg.4. §.


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.