Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(V.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 08

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1.) bekezdésében biztosított jogkörében a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1. §.


 (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó nem intézményesített szakfeladatokra terjed ki.


2. §.


 (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:


a) Önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs az Önkormányzatnak


b.) Feladat-ellátási megállapodás alapján-ellátott feladatok:

- Igazgatási feladatok – Karancslapujtői Közös Önkormányzati Hivatal

            - Fogorvosi ellátás – Községi Önkormányzat, Karancslapujtő


(2) A címrendet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.20.) rendelete határozta meg.

Az Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

A nem intézményi kiadások a 3. sz. melléklet szerinti felsorolásban ugyancsak külön-külön címet alkotnak.3. §.(1) Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.1, 1.2., 2.1, 2.2 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

140.078.146 Ft összbevétellel,

80.215.400 Ft összkiadással

jóváhagyja. (2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként 6.1 és 6.2  számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi tényleges átlaglétszámát 14 főben hagyja jóvá.


5. §


  1. Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
  2. A beruházási kiadások teljesítését 1.437.887 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


6. §.


Az önkormányzat 1.210.990 Ft tartalékot használt fel.


7. §.


Az önkormányzatnak 2018. évben Európai Uniós projektjeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.


8. §.


A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a 9. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.


9. §.


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.


10. §.


Az önkormányzatnak nem volt hitelállománya (3. számú tájékoztató tábla),

az adósságállományt pedig a 4. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.11. §.


Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 2. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.


12. §.


Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerint vagyonát a 7.1., 7.2 számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - 421.703.737 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7.2. sz. melléklet szerint fogadja el.


13. §.


Az önkormányzat 2017-2018 évi bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.14. §.


Az önkormányzat által támogatott civil szervezeteket a 6. számú tájékoztató tábla mutatja be.15. §.


A tényleges feladatmutatók alapján elvégzett normatív elszámolás alapján az önkormányzatnak befizetési kötelezettsége nem keletkezett.Záró rendelkezések

                       

16. §.


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mellékletek